ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

astrophysics

AE2 S T R OW0 F IH1 Z IH0 K S   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astrophysics-, *astrophysics*, astrophysic
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astrophysics(แอสโทรฟิซ'ซิคซฺ) n. สาขาดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติทางฟิสิคส์ของนพเคราะห์และดวงดาวอื่น ๆ -astrophysical adj. -astrophysicaist n.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Astrophysicsดาราฟิสิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Astrophysicsดาราศาสตร์ฟิสิกส์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
astrophysics (n ) ดาราฟิสิกส์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Since my esteemed colleague in astrophysics owes me a latte.ตังแต่วิทยาลัยดาราศาสตร์ของผม เป็นหนี้กาแฟลาเต้ผมถ้วยหนึ่ง Knowing (2009)
I'm John Koestler, I teach astrophysics at M.I.T.ผมชื่อ จอหน์ โคเลสเตอร์ ผมเป็นอาจาร์ยสอน ดาราศาสตร์ ที่ M.I.T Knowing (2009)
And now we've arrived at the place where our ancient dreams of immortality and modern astrophysics converge.และตอนนี้เราได้มาถึงสถานที่ ที่ฝันโบราณของเรา ของความเป็นอมตะ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ สมัยใหม่มาบรรจบกัน The Immortals (2014)
My parents met at the university in Saint Petersburg where he taught astrophysics and she taught applied mathematics.พ่อแม่ของฉันพบกันที่ มหาวิทยาลัยในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่เขาสอนดาราศาสตร์ และเธอสอนคณิตศาสตร์ประยุกต์ . Jupiter Ascending (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์[n.] (dārāsātfisik) EN: astrophysics   FR: astrophysique [f]
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์[n. exp.] (fisik dārāsāt) EN: astrophysics   FR: astrophysique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTROPHYSICS AE2 S T R OW0 F IH1 Z IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astrophysics (n) ˌæstroufˈɪzɪks (a2 s t r ou f i1 z i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天体物理学[tiān tǐ wù lǐ xué, ㄊㄧㄢ ㄊㄧˇ ㄨˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] astrophysics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
宇宙物理学[うちゅうぶつりがく, uchuubutsurigaku] (n) astrophysics [Add to Longdo]
天体核[てんたいかく, tentaikaku] (n) nuclear astrophysics [Add to Longdo]
天体物理学[てんたいぶつりがく, tentaibutsurigaku] (n) astro-physics; astrophysics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 astrophysics \astrophysics\ n.
   1. the concerned with the physical and chemical properties of
    celestial bodies.
    [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Astrophysics \As`tro*phys"ics\, n. [Astro- + physics.] (Astron.)
   The science treating of the physical characteristics of the
   stars and other heavenly bodies, their chemical constitution,
   light, heat, atmospheres, etc. It is a branch of astronomy.
   [1913 Webster]
 
   Note: Its observations were traditionally made with the
      spectroscope, bolometer, etc., usually in connection
      with the telescope. In modern times, radiotelescopes,
      infrared telescopes, X-ray and gamma ray detectors and
      neutrino detection equipment located deep underground
      are all put into service to observe and test theories
      about astronomical phenomena.
      [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 astrophysics
   n 1: the branch of astronomy concerned with the physical and
      chemical properties of celestial bodies

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top