Search result for

peru

(89 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peru-, *peru*
Possible hiragana form: ぺる
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Peru[N] เปรู
Peru[N] ประเทศเปรู
peruke[N] ผมปลอมยาว (โดยเฉพาะชายยุโรปสมัยศตวรรษ17และ18), Syn. wig, periwig
peruse[VT] อ่าน, Syn. look through, look over
perusal[N] การพินิจพิเคราะห์, See also: การตรวจละเอียด, การพิจารณา, Syn. scrutiny, survey
Peruvian[N] ชาวเปรู
Peruvian[ADJ] เกี่ยวกับประเทศเปรู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peru(พะรู') n.ชื่อประเทศสาธารณรัฐในอเมริกาใต้, See also: Peruvian adj.,n.
perusal(พะรู'เซิล) n. การอ่าน,การอ่านตรวจ.
peruse(พะรูซ') vt. อ่าน,อ่านตรวจ,พินิจพิจารณา,มองอย่างละเอียด,สำรวจ,อย่างละเอียด., See also: peruser n., Syn. read
peruvian(พะรู'เวียน) n. ชาวเปรู adj. เกี่ยวกับประเทศเปรู วัฒนธรรมและอื่น ๆ ของเปรู
hesperusn. ดาวพระศุกร์
hyperuricemiaภาวะกรดยูริคในเลือดสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
perusal(n) การอ่าน,การพินิจพิจารณา,การตรวจ
peruse(vt) อ่าน,พินิจพิจารณา,ตรวจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perulateมีเกล็ดหุ้ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's down in Peru.เขาไปเปรู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Geoglyphs. Giant ancient drawings carved into the desert floor in Peru.ภาพขนาดยักษ์บนพื้น สลักอยู่ที่พื้นทะเลทรายในเปรู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Oxley's telling us the skull is in Nazca, Peru.อ๊อกเล่ย์ กำลังบอกเรา เรื่องกะโหลกใน นาสกา เปรู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Orellana wasn't born in Peru. He was born in Spain.ออเรลลานา ไม่ได้เกิดในเปรู เขาเกิดในสเปน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
And I know that what I've decided to do won't make any sense to you at all... but I have joined the Peace Corps... and I'm going off to work in the mountains of a country called Peru.และฉันรู้ว่าฉันจะทำอะไร ถึงแม้ว่าคุณจะไม่เข้าใจก็ตาม แต่ฉันได้ร่วมกับองค์กรสันติภาพแล้ว และฉันจะไปทำงานบนภูเขา ของประเทศเปรู The House Bunny (2008)
I mean, I messed up things with Oliver because I moved to Peru and left him a note.ฉันหมายถึง ฉันสูญเสียทุกอย่างเกี่ยวกับโอลิเวอร์ เพราะฉันย้ายไปเปรูและทิ้งโน็ตไว้ให้เขา The House Bunny (2008)
Well, Shelley, you didn't really move to Peru.อื้ม เชลลี่ย์ เธอไม่ได้ย้ายไปเปรูจริงๆนี่ The House Bunny (2008)
And, Oliver, I have to admit, I never went to Peru.โอเวอร์ ฉันยอมรับว่าฉันไม่เคยไปเปรู The House Bunny (2008)
Soon after, mummies were found in Peru.บรรยายไทยโดย nhomjeep, boat2499, hoom, tspame, khundhong The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
No, cool. I guess that other guy came back from Peru.โฮ เจ๋ง ผมคิดว่าผู้ชายอีกคนเพิ่งกลับมาจากเปรู Never Let Me Go (2009)
It's a meal. It's... peruvian, I think.มันเป็น ปลาหั่นชิ้นเล็กๆ Good Mourning (2009)
- It's a delicious peruvian dish.ฉันไม่ใช่คนที่ทำเสียงไปทั่ว บีบคอชาวบ้านตอนเขาหลับซะหน่อย Good Mourning (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peruHe is leaving for Peru tomorrow, isn't he?
peruWhat is the common language in Peru?
peruAccording to the paper, there was an earthquake in Peru.
peruJohn can really talk a blue streak about Peru.
peruThe Government appointed Mr Brown ambassador to Peru.
peruWhen the Incas were conquered by the Spanish about four hundred years ago, some of the Incas left Cuzco and went to Machu Picchu in the heart of Peru.
peruThey built their empire in Peru about five hundred years ago.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พินิจพิเคราะห์[V] examine, See also: peruse, scrutinize, study, investigate, explore, Syn. พิจารณา, วิเคราะห์, พินิจพิจารณา, Example: คณะกรรมการต้องพินิจพิเคราะห์สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดอย่างละเอียดถี่ถ้วน, Thai definition: พิจารณาใคร่ครวญดูอย่างละเอียด
เปรู[N] Peru, See also: the republic in south America, Syn. ประเทศเปรู, Example: สำหรับในทวีปอเมริกาใต้อย่างประเทศใหญ่บราซิลมีคนไทยเพียง 30 คน เปรูมีแค่ 2 คนส่วนในแอฟริกาใต้มีคนไทยประมาณ 100 คน, Thai definition: ชื่อสาธารณรัฐอยู่ในอเมริกาใต้ ริมมหาสมุทรแปซิฟิก เมืองหลวงชื่อ ลิมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานเย็น[n.] (bānyen) EN: Four-o’clocks ; Marvel of Peru ; False Jalap   
พิจารณา[v.] (phijāranā) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse   FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger
ประเทศเปรู[n. prop.] (Prathēt Pērū) EN: Peru   FR: Pérou [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERU    P ER0 UW1
PERU'S    P ER0 UW1 Z
PERUSE    P ER0 UW1 Z
PERUSSE    P ER0 UW1 S IY0
PERUSED    P ER0 UW1 Z D
PERUSAL    P ER0 UW1 Z AH0 L
PERULAC    P EH1 R UW0 L AE0 K
PERUZZI    P ER0 UW1 T S IY0
PERUGINI    P ER0 UW0 JH IY1 N IY0
PERUSING    P ER0 UW1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Peru    (n) (p @1 r uu1)
peruke    (n) (p @1 r uu1 k)
peruse    (v) (p @1 r uu1 z)
Perugia    (n) (p @1 r uu1 jh i@)
perukes    (n) (p @1 r uu1 k s)
perusal    (n) (p @1 r uu1 z l)
perused    (v) (p @1 r uu1 z d)
peruses    (v) (p @1 r uu1 z i z)
Peruvian    (n) (p @1 r u1 v i@ n)
perusals    (n) (p @1 r uu1 z l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuè, ㄩㄝˋ, / ] peruse; review; to read, #12,506 [Add to Longdo]
秘鲁[Bì lǔ, ㄅㄧˋ ㄌㄨˇ, / ] Peru, #13,482 [Add to Longdo]
佩鲁贾[Pèi lǔ jiǎ, ㄆㄟˋ ㄌㄨˇ ㄐㄧㄚˇ, / ] Perugia (city in Italy), #97,082 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Peruanertriel {m} [ornith.]Peruvian Stone-Curlew [Add to Longdo]
Peruseeschwalbe {f} [ornith.]Chilean Tern [Add to Longdo]
Perutaube {f} [ornith.]Salvins' Pigeon [Add to Longdo]
Peruanerkauz {m} [ornith.]Long-whiskered Owlet [Add to Longdo]
Peruschlüpfer {m} [ornith.]Rusty-crowned Tit-Spinetail [Add to Longdo]
Perustelzling {m} [ornith.]Peruvian Antpitta [Add to Longdo]
Peruwaldsänger {m} [ornith.]Pale-legged Warbler [Add to Longdo]
Peru-Schnabelwal {m} (auf Deutsch noch nicht endgültig entschieden) [zool.]lesser beaked whale; Peruvian beaked whale; pygmy beaked whale (Mesoplodon peruvianus) [Add to Longdo]
Peru [geogr.]Peru (pe) [Add to Longdo]
Peruaner {m}; Peruanerin {f}Peruvian [Add to Longdo]
peruanisch {adj}Peruvian [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスペルガー症候群[アスペルガーしょうこうぐん, asuperuga-shoukougun] (n) Asperger's syndrome [Add to Longdo]
アスペルギルス症[アスペルギルスしょう, asuperugirusu shou] (n) aspergillosis [Add to Longdo]
インペル[, inperu] (vs) to impel [Add to Longdo]
エストッペル[, esutopperu] (n) estoppel [Add to Longdo]
グッタペルカ[, guttaperuka] (n) guttapercha (may [Add to Longdo]
コペルニクス[, koperunikusu] (n) Kopernikus; Coponicus; (P) [Add to Longdo]
コペルニクス的転回[コペルニクスてきてんかい, koperunikusu tekitenkai] (n) Copernican revolution [Add to Longdo]
ゴスペル[, gosuperu] (n) gospel; (P) [Add to Longdo]
ゴスペルソング[, gosuperusongu] (n) gospel song [Add to Longdo]
スカラップ・ボンネットヘッド;スカラップボンネットヘッド[, sukarappu . bonnettoheddo ; sukarappubonnettoheddo] (n) scalloped bonnethead (Sphyrna corona, little-known species of hammerhead shark found in the eastern Pacific from southern Mexico to northern Peru) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペルチェッカー[すぺるちえっかー, superuchiekka-] spell checker [Add to Longdo]
スーパーユーザ[すーぱーゆーざ, su-pa-yu-za] superuser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Peru
   n 1: a republic in western South America; achieved independence
      from Spain in 1821; was the heart of the Inca empire from
      the 12th to 16th centuries [syn: {Peru}, {Republic of
      Peru}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Peru /peːruː/
  Peru (pe)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Peru /pəry/
  Peru

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top