ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

labored

L EY1 B ER0 D   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -labored-, *labored*, labor, labore
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
labored[ADJ] ที่ต้องกระทำด้วยความพยายามมาก, Syn. strained

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
labored(เล'เบอร์ดฺ) adj. ไม่ง่าย,ยาก,ลำบาก,กินแรงมาก,เปลืองแรงมาก,ไม่คล่อง,ฝืด., See also: laboredly adv. ดูlabored labouredly adv. ดูlabored laboredness n. ดูlabored labouredness n. ดูlabored

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
labored respiration; respiration, dyspnea; respiration, dyspnoea; respiration, labouredการหายใจลำบาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
24 hours a day they labored.ทำงานหนักตลอด 24ชั่วโมง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Breathing is labored.การหายใจอ่อนล้า Not Cancer (2008)
Too long have we labored under the yoke of the bunnies' tyranny.ฉันต้องการขนม Hop (2011)
Even his birth, I labored a day and a half to bring him into this world.แม้แต่ยามเขาเกิด ข้าใช้เวลาอยู่วันครึ่ง กว่าจะคลอดเขา ออกมาได้ A Man Without Honor (2012)
And in between each labored breath she thought, "There is no way in hell I'm having this babyเธอกรีดร้องเมื่อ ความเจ็บปวดแผ่ซ่าน Once Upon a Crime (2012)
Bleeding is under control and no fever, but his breath is labored and his pulse is way down and he hasn't opened his eyes yet.ห้ามเลือดได้แล้ว และไม่มีไข้ แต่เขายังหายใจลำบาก และชีพจรต่ำ และเขายังไม่ได้ลืมตา Sick (2012)
So if I were to speculate as to the reason for your laboredพิจารณาจากเสียงหอบ Many Happy Returns (2012)
Her breathing's labored. I can practically hear her throat closing up.เธอกำลังหายใจลำบาก ผมสามารถ ได้ยินเสียงจากลำคอของเธอกำลังบีบตัว Snake Eyes (2013)
Instead, Joseph labored in the glass-making workshop by day, and tended to the master's household chores by night.แต่โจเซฟลำบากใน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำแก้วโดยวัน และมีแนวโน้มที่จะทำงาน บ้านโทในเวลากลางคืน Hiding in the Light (2014)
Your breathing's labored. Are you injured?คุณหายใจแรงมาก คุณบาดเจ็บอยู่สินะ Cain and Gabriel (2014)
And he was panting. His breathing was labored.และก็หอบแรง ดูคล้ายจะขาดใจ A Dog's Purpose (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
laboredHe labored to complete the work.
laboredThey labored day after day.
laboredThey labored in the factories.
laboredThey labored like slaves.
laboredThey labored over the budget for the fiscal year 1997.

CMU English Pronouncing Dictionary
LABORED    L EY1 B ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
labored    (n) lˈɛɪbɜːʴd (l ei1 b @@ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气喘[qì chuǎn, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˇ, / ] labored breathing; shortage of breath due to poor lung capacity; asthma, #34,166 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
呼吸困難[こきゅうこんなん, kokyuukonnan] (n,adj-no) labored breathing; laboured breathing; dyspnea; dyspnoea [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Labored \La"bored\, a.
   1. Bearing marks of labor and effort; elaborately wrought;
    not easy or natural; as, labored poetry; a labored style.
    [1913 Webster]
 
   2. appearing to require strong effort; as, labored breathing.
 
   Syn: heavy, laboured.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Labor \La"bor\, v. i. [imp. & p. p. {Labored}; p. pr. & vb. n.
   {Laboring}.] [OE. labouren, F. labourer, L. laborare. See
   {Labor}, n.] [Written also {labour}.]
   1. To exert muscular strength; to exert one's strength with
    painful effort, particularly in servile occupations; to
    work; to toil.
    [1913 Webster]
 
       Adam, well may we labor still to dress
       This garden.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To exert one's powers of mind in the prosecution of any
    design; to strive; to take pains.
    [1913 Webster]
 
   3. To be oppressed with difficulties or disease; to do one's
    work under conditions which make it especially hard,
    wearisome; to move slowly, as against opposition, or under
    a burden; to be burdened; -- often with under, and
    formerly with of.
    [1913 Webster]
 
       The stone that labors up the hill.  --Granville.
    [1913 Webster]
 
       The line too labors, and the words move slow.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       To cure the disorder under which he labored. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
       Come unto me, all ye that labor and are heavy laden,
       and I will give you rest.       --Matt. xi. 28
    [1913 Webster]
 
   4. To be in travail; to suffer the pangs of childbirth; to be
    in labor.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) To pitch or roll heavily, as a ship in a turbulent
    sea. --Totten.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 labored
   adj 1: lacking natural ease; "a labored style of debating" [syn:
       {labored}, {laboured}, {strained}]
   2: requiring or showing effort; "heavy breathing"; "the subject
     made for labored reading" [syn: {heavy}, {labored},
     {laboured}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top