Search result for

ownership

(59 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ownership-, *ownership*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ownership[N] สิทธิการครอบครอง
ownership[N] ความเป็นเจ้าของ, Syn. possession

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ownership(โอน'เนอะชิพ) n. ความเป็นเจ้าของ

English-Thai: Nontri Dictionary
ownership(n) กรรมสิทธิ์,ความเป็นเจ้าของ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ownershipกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ownership, municipalเทศพาณิชย์, เทศวิสาหกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ownership, publicหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ownershipกรรมสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Ownershipกรรมสิทธิ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Ownershipความเป็นเจ้าของ [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But with ownership comes responsibility.แต่ความรับผิดชอบ ก็มาพร้อมกับชัยชนะด้วย The Love Guru (2008)
I have a very keen sense of ownership.ฉันมีความรู้สึกไวกับเรื่องนี้ The Price (2008)
Take ownership of my mistakes. - And talk to the president.รับผิดชอบต่อความผิดที่พ่อก่อ Chapter Ten '1961' (2009)
The Prawn doesn't really understand the concept of ownership of property.พวกเอเลี่ยนไม่มีทาง เข้าใจในสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหรอก District 9 (2009)
Let's start with a piece of the company, a major ownership stake.ผมบอกไปแล้วว่าผมเขียนถึงแดเนียล เพอร์เซล Trust Me (2009)
True, but we have 60 days to file an ownership report with the d.o.j.จริง แต่เรามีสิทธิ 60 วันที่จะแจ้งรายงานความเป็นเจ้าของกับกระทรวงยุติธรรม Ourselves Alone (2009)
Take ownership of my mistakes, talk to the President.รับผิดชอบสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดไว้ เพื่อคุยกับประธานาธิบดี Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
Flynn took ownership of ENCOM in 1982 as the company skyrocketed to the top of the tech industry.ฟลินน์เป็นเจ้าของเอ็นคอมในปี 1982 เมื่อบริษัทสามารถทะยานขึ้น เป็นอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรม TRON: Legacy (2010)
-Listen, it's our position that Stark has and continues to maintain proprietary ownership of the Mark II platform.มันเป็นสมบัติของสตาร์ค และเรายังคงถือสิทธิ์ในชุดเกราะต้นแบบมาร์ค ๒ Iron Man 2 (2010)
Students are required to respect public and private ownership, and instances of theft, misappropriation or...นักศึกษาต้องเคารพความเป็นเจ้าของ ของส่วนรวมและส่วนตัว ตัวอย่างเช่น การขโมย,การยักยอก หรือ... The Social Network (2010)
And ask the respondent to stipulate that the articles of incorporation state the ownership as follows:ร้องขอให้จำเลยกำหนดเงื่อนไข การแบ่งสรรปันส่วนของบริษัท The Social Network (2010)
That represents a 34.4% ownership share.คิดเป็น 34.4% The Social Network (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ownershipHe renounced the ownership of the land.
ownershipManagement of a company is different from ownership of a company.
ownershipOur ownership in the company is 60%.
ownershipThey disputed the ownership of the land for years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธิ์ขาด[N] ownership, See also: possession, Syn. กรรมสิทธิ์, Example: ลูกชายเขามีสิทธิ์ขาดในที่ดินแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: สิทธิทั้งปวงที่ผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เหนือทรัพย์สิน
กรรมสิทธิ์[N] ownership, See also: title, proprietary right, Syn. เจ้าของ, Example: ที่ดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของมิสซังโรมันคาทอลิก, Thai definition: ความเป็นเจ้าของทรัพย์
ความเป็นเจ้าของ[N] possession, See also: ownership, Syn. เจ้าของ, Example: ที่ดินผืนนี้มีคนแสดงความเป็นเจ้าของจำนวน 5 คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกสารสิทธิ์[n. exp.] (ēkkasān sit) EN: title deed ; certificate of ownership ; document of title   FR: titre de propriété [m]
กรรมสิทธิ์[n.] (kammasit) EN: right of ownership ; proprietary right ; title ; ownership   
กรรมสิทธิ์รวม[n. exp.] (kammasit rūam) EN: co-ownership ; joint ownership ; common property ; joint property   
กรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน[n. exp.] (kammasit rūam nai thīdin) EN: co-ownership of land   
การมีกรรมสิทธิ์แต่ผู้เดียว[n. exp.] (kān mī kammasit tāe phū dīo) EN: sole ownership   
การโอนกรรมสิทธิ์[n. exp.] (kān ōn kammasit) EN: transfer of ownership   FR: transfert de propriété [m]
ความเป็นเจ้าของ[n.] (khwām pen jaokhøng) EN: ownership ; proprietorship   
ระบบกรรมสิทธิ์[n. exp.] (rabop kammasit) EN: system of ownership   
สิทธิ์ขาด[n.] (sitkhāt) EN: ownership ; possession   
ตู่[v.] (tū) EN: claim ownership without a justification ; falsely claim as one's own   FR: s'approprier sans preuve

CMU English Pronouncing Dictionary
OWNERSHIP    OW1 N ER0 SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ownership    (n) (ou1 n @ sh i p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigentum {n} | Eigentum erwerben | Eigentum {n}ownership | to acquire ownership of | absolute ownership [Add to Longdo]
Unternehmensanteil {n}ownership fraction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーナーシップ[, o-na-shippu] (n) {comp} ownership [Add to Longdo]
共有[きょうゆう, kyouyuu] (n,vs,adj-no) share; joint ownership; co-ownership; (P) [Add to Longdo]
権利譲渡証書[けんりじょうとしょうしょ, kenrijoutoshousho] (n) transfer certificate title (lot ownership certificates); deed of release [Add to Longdo]
公地公民[こうちこうみん, kouchikoumin] (n) (See 私地私民) complete state ownership of land and citizens (proclaimed by the Taika reforms) (Ritsuryo period) [Add to Longdo]
公有[こうゆう, kouyuu] (n,adj-no) public ownership; (P) [Add to Longdo]
国有[こくゆう, kokuyuu] (n,adj-no) national ownership; (P) [Add to Longdo]
私地私民[しちしみん, shichishimin] (n) (See 公地公民) private ownership of land and citizens [Add to Longdo]
私有[しゆう, shiyuu] (n,vs,adj-no) private ownership; (P) [Add to Longdo]
私有財産制度[しゆうざいさんせいど, shiyuuzaisanseido] (n) private ownership system [Add to Longdo]
所有[しょゆう, shoyuu] (n,vs) one's possessions; ownership; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
所有制[suǒ yǒu zhì, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄓˋ, ] ownership of the means of production (in Marxism); system of ownership [Add to Longdo]
所有权[suǒ yǒu quán, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] ownership; possession; property rights; title (to property) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーナーシップ[おーなーしっぷ, o-na-shippu] ownership [Add to Longdo]
共有[きょうゆう, kyouyuu] share (vs), joint ownership, co-ownership [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ownership \Own"er*ship\, n.
   The state of being an owner; the right to own; exclusive
   right of possession; legal or just claim or title;
   proprietorship.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ownership
   n 1: the relation of an owner to the thing possessed; possession
      with the right to transfer possession to others
   2: the act of having and controlling property [syn:
     {possession}, {ownership}]
   3: the state or fact of being an owner

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top