ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ostracized

AO1 S T R AH0 S AY2 Z D   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ostracized-, *ostracized*, ostraciz, ostracize
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She wouldn't leave the house, totally ostracized by those Chinese biddiesแม่ไม่ยอมออกนอกบ้าน เพราะถูกพวกคนจีนตัดขาด Saving Face (2004)
Compared to the kids who teased and ostracized me, those kids made me feel even worse.เทียบกับเด็กที่แหย่และขับไล่ชั้น, เด็กพวกนั้นทำให้ชั้นรู้สึกแย่ยิ่งกว่า. Flowers for My Life (2007)
Who cares if we are an ostracized couple.ใครจะสนใจถ้าเราเป็นคู่สามีภรรยาที่ถูกขับไล่. Flowers for My Life (2007)
That you're ostracized for the rest of your life.ให้คุณถูกเนรเทศไปตลอดชีวิต Your World to Take (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
OSTRACIZED AO1 S T R AH0 S AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ostracized (v) ˈɒstrəsaɪzd (o1 s t r @ s ai z d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ostracize \Os"tra*cize\, v. t. [imp. & p. p. {Ostracized}; p.
   pr. & vb. n. {Ostracizing}.] [Gr. 'ostraki`zein, fr.
   'o`strakon a tile, a tablet used in voting, a shell; cf.
   'o`streon oyster, 'oste`on bone. Cf. {Osseous}, {Oyster}.]
   1. (Gr. Antiq.) To exile by ostracism; to banish by a popular
    vote, as at Athens. --Grote.
    [1913 Webster]
 
   2. To banish from society, by a general consent; to exclude
    from social, political, or private favor; to exclude from
    conversation or friendship; to shun; as, he was ostracized
    by his former friends. A person may be ostracized by a
    formal vote or by a widespread but informal agreement.
    --Marvell.
    [1913 Webster +PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top