ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ointment

OY1 N T M AH0 N T   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ointment-, *ointment*
English-Thai: Longdo Dictionary
appointment(n ) 1. โองการ 2. การแต่งตั้ง, การกำหนด(วัน) 3. การนัดหมาย, การนัดพบ 4. การจัดเครื่องประดับ, เครื่องแต่ง(ห้อง), เครื่องแต่งตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ointment[N] ขี้ผึ้ง, Syn. unguent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ointment(ออยทฺ'เมินทฺ) n. ครีม,ยาขี้ผึ้ง,ยาที่เป็นครีม
appointment(อะพอย'เมินทฺ) n. การแต่งตั้ง,ตำแหน่ง,การนัดพบ,เครื่องแต่งตัว,อุปกรณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
ointment(n) ครีม,ขี้ผึ้ง,น้ำมันนวดตัว
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
disappointment(n) ความเสียใจ,ความหมดหวัง,ความผิดหวัง,ความท้อแท้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ointment, eye; oculentum; ointment, ophthalmicขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ointment, ophthalmic; oculentum; ointment, eyeขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ointment; unguent; unguentumยาขี้ผึ้ง [มีความหมายเหมือนกับ unction ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ointmentsยาขี้ผึ้ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The same ointment is used on every sore and for every disease.แท้จริงแล้ว กลับมียาอยู่ขนานเดียว อ้างว่า รักษาได้ทุกโรค Night and Fog (1956)
Ointment?ครีม? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Do I need to put any smelly ointment on him or anything?ผมต้องทายาหม่องให้เขารึเปล่า Unbreakable (2000)
That's more Mercurochrome, healing ointment and bear's gall bladderผมจะใส่ยาแดงกับดีหมี ให้เพิ่มแล้วกันนะครับ Always - Sunset on Third Street (2005)
And I use Rust-eze Medicated Bumper Ointment, new rear end formula!และฉันจะใช้ รัสทอีส ยากันชนครีมสูตรท้ายใหม่! Cars (2006)
You know, the Rust-eze Medicated Bumper Ointment team ran a great race today.คุณจะรู้ว่ายา รัสทอีส กันชนทีมครีม วิ่งการแข่งขันที่ดีในวันนี้ Cars (2006)
No more medicated bumper ointment. No more rusty old cars.ครีมไม่มีกันชนยามากขึ้น รถเก่าไม่มีสนิมมากขึ้น Cars (2006)
WE'RE GONNA GET THE SALVE OR THE OINTMENTเราต้องหายาหรือขี้ผึ้ง If There's Anything I Can't Stand (2007)
HE NEEDS OINTMENTS AND PATCHES AND PILLS.เขาต้องการขี้ผึ้ง แผ่นแปะ และยา Family/Affair (2007)
It was a topical ointment.มันคือ ขี้ผึ้งที่ได้รับความนิยม The Ten (2007)
That I would even need the ointment.นั่นล่ะผมถึงต้องการ ขี้ผึ้ง The Ten (2007)
The name of the ointment.ชื่อของ ขี้ผึ้ง The Ten (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ointmentIt's a good paying job, but the fly in the ointment is that I'll have to spend a lot of time traveling.
ointmentThat place's food is great and their prices are good but the fly in the ointment is their terrible location.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกำหนด[n.] (kān kamnot) EN: allocation ; enactment ; appointment   FR: attribution [f]
การนัด[n.] (kān nat) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting   FR: rendez-vous [m]
การนัดหมาย[n.] (kān nat māi) EN: appointment   FR: rendez-vous [m]
การแต่งตั้ง[n.] (kān taengtang) EN: appointment   FR: nomination [f]
ขี้ผึ้ง[n.] (khīpheung) EN: ointment ; unguent ; salve ; pomade   FR: pommade [f] ; onguent [m]
ความผิดหวัง[n.] (khwām phitwang) EN: disappointment   FR: déception [f]
มีนัดตอน...[v. exp.] (mī nat tøn ...) EN: have an appointment at ... (+ time)   FR: avoir un rendez-vous à ...(+heure)
หม่อง[n.] (mǿng) EN: balm ; cooling ointment   FR: baume [m]
นะ[X] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer]   FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué : voulez-vous ? ]
นัด[n.] (nat) EN: appointment ; date   FR: rendez-vous [m] ; rencontre [f] ; rancard [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
OINTMENT    OY1 N T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ointment    (n) ˈɔɪntmənt (oi1 n t m @ n t)
ointments    (n) ˈɔɪntmənts (oi1 n t m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gāo, ㄍㄠ, ] ointment; paste, #7,354 [Add to Longdo]
软膏[ruǎn gāo, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄠ, / ] ointment; paste, #33,876 [Add to Longdo]
药膏[yào gāo, ㄧㄠˋ ㄍㄠ, / ] ointment, #38,649 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Salbe {f} [med.] | Salben {pl}ointment | oinments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
やれやれ[, yareyare] (int) exclamation of relief or disappointment; (P) [Add to Longdo]
アポ[, apo] (n) (abbr) appointment [Add to Longdo]
アポインテシステム[, apointeshisutemu] (n) (abbr) appointment system [Add to Longdo]
アポインテメントシステム[, apointementoshisutemu] (n) appointment system [Add to Longdo]
アポイント[, apointo] (n) (abbr) (See アポイントメント) appointment [Add to Longdo]
アポイントメント[, apointomento] (n) appointment [Add to Longdo]
アポトリテル[, apotoriteru] (n) telephone call made to get an appointment [Add to Longdo]
ガビーン[, gabi-n] (int) (m-sl) (onom) indicates shock and disappointment (not actually said out loud) [Add to Longdo]
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
指定[してい, shitei] designation (vs), appointment, phrase [Add to Longdo]
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ointment \Oint"ment\, n. [OE. oinement, OF. oignement, fr. F.
   oindre to anoint, L. ungere, unguere; akin to Skr. a[~n]j,
   and to G. anke (in Switzerland) butter. The first t in the E.
   word is due to the influence of anoint. Cf. {Anoint},
   {Unguent}.]
   That which serves to anoint; any soft unctuous substance used
   for smearing or anointing; an unguent.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ointment
   n 1: semisolid preparation (usually containing a medicine)
      applied externally as a remedy or for soothing an
      irritation [syn: {ointment}, {unction}, {unguent}, {balm},
      {salve}]
   2: toiletry consisting of any of various substances in the form
     of a thick liquid that have a soothing and moisturizing
     effect when applied to the skin [syn: {cream}, {ointment},
     {emollient}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top