ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

salve

S AA1 V   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salve-, *salve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
salve[N] ยาทาแผล, See also: น้ำมันขี้ผึ้งสำหรับทาแผล, Syn. healing ointment
salve[VT] ชโลมด้วยยาทาแผล, See also: ทาด้วยยาทาแผล
salve[N] สิ่งที่ช่วยให้ผ่อนคลาย
salve[N] การทำให้ผ่อนคลาย
salve[VT] ช่วยให้บรรเทา, See also: ช่วยให้พ้นจากอันตราย, ช่วยให้ผ่อนคลาย, ช่วยให้พ้นจากความสูญเสีย
salver[N] ถาดอาหารซึ่งมักทำด้วยโลหะ, See also: จานอาหาร, Syn. platter, tray

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
salve(แซฟว,ซาฟว) n. ขี้ผึ้งทาแผล,ขี้ผึ้ง,น้ำมันขี้ผึ้ง,ยาบรรเทา,สิ่งบรรเทา,การทำให้ผ่อนคลาย,การประจบสอพลอ,การปลอบใจ -v. บรรเทา,บำรุงขวัญ,ทำให้ผ่อนคลาย,กู้,กอบกู้,ช่วยให้รอดพ้นจากภัยหรือการสูญเสีย,ช่วยเหลือ,ช่วยชีวิต, Syn. ointment
salver(แซล'เวอะ) n. ถาดอาหาร,จานอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
salve(n) ยาบรรเทา,ยาขี้ผึ้ง,สิ่งบรรเทา
salve(vt) ทำให้ผ่อนคลาย,ทำให้อ่อนลง,บรรเทา
salver(n) ถาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
salveยาขี้ผึ้งข้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salverform; hypocrateriform-รูปดอกเข็ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
WE'RE GONNA GET THE SALVE OR THE OINTMENTเราต้องหายาหรือขี้ผึ้ง If There's Anything I Can't Stand (2007)
The nurse already gave me a salve.พยาบาลให้ยาทาแผลมาแล้ว Welcome to Briarcliff (2012)
A salve can't cure you like I can... in your session in the hydrotherapy room with me.ยาทาแผลช่วยนายไม่ได้ เหมือนกับที่ฉันทำหรอก ทำในห้องบำบัดด้วยน้ำกับฉัน Welcome to Briarcliff (2012)
We use it in the incantation, in the salve. (Chuckling) Salve.เราใช้ในการประกอบพิธีกรรม และการรักษา รักษา แล้วรักษาอะไรล่ะ It's a Shame About Ray (2013)
And so, uh, what's the salve for? Is it to make our hands clean afterwards or something?เพื่อทำให้มือของเราสะอาดขึ้นภายหลังหรือยังไง It's a Shame About Ray (2013)
Uh, the salve is for the body.การรักษานั้นสำหรับร่างกาย It's a Shame About Ray (2013)
The salve restores the body.การรักษาช่วยฟื้นฟูร่างกาย It's a Shame About Ray (2013)
Wendy will mix you just the right salve.เวนดี้จะจัดการหายาที่ถูกโรคให้คุณเอง Potentia Noctis (2013)
Salve, Prefect.สวัสดี ท่านเจ้าเมือง Risen (2016)
Sometimes the best salve is routine.บางครั้ง ยาที่ดีที่สุดคือ การใช้ชีวิตไปตามปกติ Trace Decay (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถาด[N] tray, See also: salver, Example: เราจัดผลไม้ใส่ถาด เพื่อถวายพระ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะใส่สิ่งของ ทำด้วยไม้หรือโลหะ เป็นต้น รูปเตี้ยแบน มีขอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ผึ้ง[n.] (khīpheung) EN: ointment ; unguent ; salve ; pomade   FR: pommade [f] ; onguent [m]
ถาด[n.] (thāt) EN: tray ; salver ; server ; serving tray   FR: plateau [m] ; plat [m]
ทายา[v. exp.] (thā yā) EN: apply a medicine ; apply an oinment ; apply a salve ; rub a medicament on   

CMU English Pronouncing Dictionary
SALVE    S AA1 V
SALVES    S AA1 V Z
SALVESEN    S AA0 L V IY1 Z AH0 N
SALVESON    S AA0 L V EY1 S AH0 N
SALVETTI    S AA0 L V EH1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salve    (v) sˈælv (s a1 l v)
salved    (v) sˈælvd (s a1 l v d)
salver    (n) sˈælvər (s a1 l v @ r)
salves    (v) sˈælvz (s a1 l v z)
salvers    (n) sˈælvəz (s a1 l v @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balsam {m} (für)salve (to) [Add to Longdo]
Salve {f} | Salven {pl}fusillade | fusillades [Add to Longdo]
Salve {f} | Salven {pl}salvo | salvos [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アークティックチャー;ホッキョクイワナ;アルプスイワナ[, a-kuteikkucha-; hokkyokuiwana ; arupusuiwana] (n) Arctic char (Salvelinus alpinus alpinus) [Add to Longdo]
イワナ属[イワナぞく, iwana zoku] (n) Salvelinus (genus of salmonid fish of the family Salmonidae); char or charr [Add to Longdo]
オショロコマ[, oshorokoma] (n) dolly varden (species of trout, Salvelinus malma, esp. subspecies Salvelinus malma malma) (ain [Add to Longdo]
レイクトラウト;レイク・トラウト[, reikutorauto ; reiku . torauto] (n) lake trout (Salvelinus namaycush) [Add to Longdo]
一錠[いちじょう, ichijou] (n) (1) one tablet or pill; (2) tray; salver [Add to Longdo]
宮部岩魚[みやべいわな;ミヤベイワナ, miyabeiwana ; miyabeiwana] (n) (uk) Miyabe charr (Salvelinus malma miyabei) [Add to Longdo]
傷薬;疵薬[きずぐすり, kizugusuri] (n) salve; ointment; potion [Add to Longdo]
塗り薬;塗薬[ぬりぐすり, nurigusuri] (n) liniment; ointment; salve [Add to Longdo]
塗擦剤[とさつざい, tosatsuzai] (n) liniment; ointment; salve [Add to Longdo]
塗布剤[とふざい, tofuzai] (n) liniment; ointment; salve [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salve \Salve\, v. t. & i. [See {Salvage}]
   To save, as a ship or goods, from the perils of the sea.
   [Recent]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salve \Sal"ve\, interj. [L., hail, God save you, imperat. of
   salvere to be well. Cf. {Salvo} a volley.]
   Hail!
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salve \Sal"ve\ (? or ?), v. t.
   To say "Salve" to; to greet; to salute. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      By this that stranger knight in presence came,
      And goodly salved them.         --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salve \Salve\ (?; 277), n. [AS. sealf ointment; akin to LG.
   salwe, D. zalve, zalf, OHG. salba, Dan. salve, Sw. salfva,
   Goth. salb[=o]n to anoint, and probably to Gr. (Hesychius) ?
   oil, ? butter, Skr. sarpis clarified butter. [root]155, 291.]
   1. An adhesive composition or substance to be applied to
    wounds or sores; a healing ointment. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A soothing remedy or antidote.
    [1913 Webster]
 
       Counsel or consolation we may bring.
       Salve to thy sores.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Salve bug} (Zool.), a large, stout isopod crustacean ({Aega
    psora}), parasitic on the halibut and codfish, -- used by
    fishermen in the preparation of a salve. It becomes about
    two inches in length.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salve \Salve\, v. t. [imp. & p. p. {Salved}; p. pr. & vb. n.
   {Salving}.] [AS. sealfian to anoint. See {Salve}, n.]
   1. To heal by applications or medicaments; to cure by
    remedial treatment; to apply salve to; as, to salve a
    wound. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To heal; to remedy; to cure; to make good; to soothe, as
    with an ointment, especially by some device, trick, or
    quibble; to gloss over.
    [1913 Webster]
 
       But Ebranck salved both their infamies
       With noble deeds.           --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       What may we do, then, to salve this seeming
       inconsistence?            --Milton.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 salve
   n 1: semisolid preparation (usually containing a medicine)
      applied externally as a remedy or for soothing an
      irritation [syn: {ointment}, {unction}, {unguent}, {balm},
      {salve}]
   2: anything that remedies or heals or soothes; "he needed a
     salve for his conscience"
   v 1: save from ruin, destruction, or harm [syn: {salvage},
      {salve}, {relieve}, {save}]
   2: apply a salve to, usually for the purpose of healing

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Salve /zalvə/ 
  fusillade; salvo; volley

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top