ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trinket

T R IH1 NG K AH0 T   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trinket-, *trinket*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trinket[N] สิ่งประดับเล็กน้อย, See also: สิ่งเล็กน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trinket(ทริง'คิท) n. เครื่องเพชรพลอยเล็ก ๆ น้อย ๆ ,เครื่องประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ ,สิ่งที่มีค่าเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ของกระจุกกระจิก., Syn. bauble,trifle

English-Thai: Nontri Dictionary
trinket(n) ของเบ็ดเตล็ด,ของกระจุกกระจิก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That is no trinket you carry.ให้เจ้าระวัง/Nเเหวนนั้นไม่ธรรมดา The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
What are you looking for? Trinket...เจ้าหาอะไรอยู่ The Great Jang-Geum (2003)
Isn't this a triple trinket? Oh, it's an inkwellนี่เงินสวยจังเลยค่ะ อ๋อมีตลับใส่หมึกด้วย The Great Jang-Geum (2003)
It's a box of trinkets.มันคือกล่องทริงเก็ตใบหนึ่ง Pilot (2004)
They're not trinkets, they're memories.มันไม่ใชทริงเก็ต มันคือความทรงจำ Pilot (2004)
It is a trinket, I found it a few days ago...นี่เป็นเครื่องประดับ, ชั้นพบมันเมื่อสองสามวันก่อน Memoirs of a Geisha (2005)
Ah, big deal, get yourself another one at Reggies trinket shops.อา เรื่องใหญ่ ไปหาอันใหม่ที่ร้านของเรกกี้สิ Surf's Up (2007)
- Mm... just a cheap little trinket I used to think meant something.ของถูก Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
Do you think you can change my mind with trinkets?คุณคิดว่าฉันจะเปลี่ยนใจเพราะเครื่องประดับเล็กๆ น้อยๆ นี้เหรอ Careful the Things You Say (2009)
And you guys can bring a little trinket or doodadส่วนพวกเธอก็สามารถเอา เครื่องประดับหรือของกระจุกกระจิก Comparative Religion (2009)
It's a trinket.แค่เครื่องประดับเล็กน้อย Legends (2010)
A trinket for lucretia's pet, wasn't it?มันก็แค่ของเล่นเล็กๆ น้อยๆ ของลูครีเทียใช่มั้ย The Thing in the Pit (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trinketHe lured her with trinkets.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งูกาบหมากเขียว [n. exp.] (ngū kāpmāk khīo) EN: Green Tree Racer ; Green Mountain Racer ; Green Trinket Snake ; Green Bush Rat Snake ; Green Ratsnake   
งูทางมะพร้าวเขียว [n. exp.] (ngū thāngmaphrāo khīo) EN: Green Tree Racer ; Green Mountain Racer ; Green Trinket Snake ; Green Bush Rat Snake ; Green Ratsnake   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRINKET    T R IH1 NG K AH0 T
TRINKETS    T R IH1 NG K AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trinket    (n) trˈɪŋkɪt (t r i1 ng k i t)
trinkets    (n) trˈɪŋkɪts (t r i1 ng k i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmuckgegenstand {m} | Schmuckanhänger {pl}; Anhänger {pl}trinket | pendants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P) [Add to Longdo]
安ぴか[やすぴか, yasupika] (n,adj-no) bauble; trinket; gimcrack; gewgaw; tchotchke; tsatske [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trinket \Trin"ket\, v. i.
   To give trinkets; hence, to court favor; to intrigue. [Obs.]
   --South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trinket \Trin"ket\, n. [F. trinquet foremast, also, a certain
   sail, trinquette a triangular sail, or Sp. trinquete
   triangular.] (Naut.)
   A three-cornered sail formerly carried on a ship's foremast,
   probably on a lateen yard.
   [1913 Webster]
 
      Sailing always with the sheets of mainsail and trinket
      warily in our hands.           --Hakluyt.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trinket \Trin"ket\, n. [OE. trenket a sort of knife, hence,
   probably, a toy knife worn as an ornament; probably from an
   Old French dialectic form of trenchier to cut. Cf. {Trench},
   v. t.]
   1. A knife; a cutting tool. --Tusser.
    [1913 Webster]
 
   2. A small ornament, as a jewel, ring, or the like.
    [1913 Webster]
 
   3. A thing of little value; a trifle; a toy.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trinket
   n 1: cheap showy jewelry or ornament on clothing [syn: {bangle},
      {bauble}, {gaud}, {gewgaw}, {novelty}, {fallal}, {trinket}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top