ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

filibuster

F IH1 L AH0 B AH2 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filibuster-, *filibuster*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filibuster(n) การขัดขวางการผ่านญัตติหรือมติในสภา, Syn. delaying tactic, hindrance, interference
filibuster(vi) พยายามหยุดยั้งการผ่านญัตติหรือมติในสภา
filibuster(vt) พยายามหยุดยั้งการผ่านญัตติหรือมติในสภา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filibuster(ฟิล'ละบัสเทอะ) n., v. (ผู้ที่) (การ) ปฏิบัติการที่ทหารเข้าไปในประเทศอื่นโดยพลการเพื่อสนับสนุนการปฏิวัติ, ขัดขวางการยอมรับญัตติหรือกฎหมายในสภา, , See also: filibusterer n. filibusterism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
filibuster(n) สมาชิกสภาฝ่ายค้าน, โจรสลัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
filibusterการอภิปรายประวิงเวลา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
filibusterสมาชิกผู้ประวิงเวลาการประชุมของสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's Oliver interrupting the filibuster with...โอลิเวอร์รบกวนการคว่ำมติด้วย Burn After Reading (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
filibusterThey are filibustering to prevent the bill from passing.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FILIBUSTER F IH1 L AH0 B AH2 S T ER0
FILIBUSTERS F IH1 L AH0 B AH2 S T ER0 Z
FILIBUSTERED F IH1 L AH0 B AH2 S T ER0 D
FILIBUSTERING F IH1 L AH0 B AH2 S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filibuster (v) fˈɪlɪbʌstər (f i1 l i b uh s t @ r)
filibusters (v) fˈɪlɪbʌstəz (f i1 l i b uh s t @ z)
filibustered (v) fˈɪlɪbʌstəd (f i1 l i b uh s t @ d)
filibustering (v) fˈɪlɪbʌstərɪŋ (f i1 l i b uh s t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィリバスター[firibasuta-] (n) filibuster [Add to Longdo]
議事妨害[ぎじぼうがい, gijibougai] (n) obstruction of proceedings; a filibuster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Filibuster \Fil"i*bus`ter\, n. [Sp. flibuster, flibustero,
   corrupted fr. E. freebooter. See {Freebooter}.]
   A lawless military adventurer, especially one in quest of
   plunder; a freebooter; -- originally applied to buccaneers
   infesting the Spanish American coasts, but introduced into
   common English to designate the followers of Lopez in his
   expedition to Cuba in 1851, and those of Walker in his
   expedition to Nicaragua, in 1855.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Filibuster \Fil"i*bus*ter\, v. i. [imp. & p. p. {Fillibustered};
   p. pr. & vb. n. {Filibustering}.]
   1. To act as a filibuster, or military freebooter.
    --Bartlett.
    [1913 Webster]
 
   2. To delay legislation, by dilatory motions or other
    artifices. [political cant or slang, U.S.] --Bartlett.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 filibuster
   n 1: a legislator who gives long speeches in an effort to delay
      or obstruct legislation that he (or she) opposes [syn:
      {filibuster}, {filibusterer}]
   2: (law) a tactic for delaying or obstructing legislation by
     making long speeches
   v 1: obstruct deliberately by delaying

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Filibuster /fiːliːbustr/ 
  filibusterer

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top