Search result for

ทุกวันนี้

(23 entries)
(0.2199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทุกวันนี้-, *ทุกวันนี้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกวันนี้    [ADV] nowadays, See also: at present, now, in these days, these days, Syn. ขณะนี้, ตอนนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้, เวลานี้, Example: คนเราทุกวันนี้มักสวมหน้ากากเข้าหากัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทุกวันนี้ว. ขณะนี้, ในปัจจุบันนี้.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nowadays watching my grandson is more pleasing than paintingทุกวันนี้ก็เห็นเขามีความสุข กับการได้ดูภาพเหล่านั้น Portrait of a Beauty (2008)
No, you have reason to question your friends these days.ไม่หรอก/ก็น่สงสัยอยู่นะ/เพื่อนๆนายทุกวันนี้ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Dong Chul, I heard that Dok Sa is rather well-to-do these days.ดงชอล, ฉันได้ยินมาว่าด็อกซา ค่อนข้างจะร่ำรวย ผิดปกติ ในทุกวันนี้ Episode #1.5 (2008)
Without her, I don't think I could have survived until today.ถ้าไม่มีเธอ, ฉันไม่คิดว่าฉันจะสามารถ มีชีวิตอยู่ได้ จนทุกวันนี้ Episode #1.7 (2008)
I found a voice-over machine, which I still use to this day.ผมได้ค้นพบเครื่องทำเสียงบรรยาย ซึ่งผมยังคงใช้มันในทุกวันนี้ The Love Guru (2008)
- Mrs O'Connell... Mrs O'Connell, is your life today as exciting as it was before the war?ชีวิตทุกวันนี้ตื่นเต้นเหมือนก่อนมีสงครามมั้ย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
His most lasting legacy is that today any political wrongdoing is immediately given the suffix "gate."มรดกตกทอดที่ยืนยาวที่สุดของเขา ก็คือ ทุกวันนี้การกระทำผิดศีลธรรมในทางการเมือง จะถูกต่อท้ายทันทีด้วยคำว่า "เกท" Frost/Nixon (2008)
She appreciate the fact that you've given up your life in order to be closer to her?เธอนึกถึงบุญคุณที่นายให้เธอได้ทุกวันนี้บ้างไม๊... ...คำสั่งภายเรื่องเข้าใกล้เธอน่ะเรอะ? Taken (2008)
- that you became what you are now.ซึ่งทำให้คุณเป็นอย่างทุกวันนี้ ใช่ The Day the Earth Stood Still (2008)
If she's going anywhere today,ถ้าทุกวันนี้หล่อนไปที่ไหนก็ตาม Eagles and Angels (2008)
Today, life, our life, is just a link in a chain of innumerable living beings that have succeeded one another on Earth over nearly 4 billion years.ทุกวันนี้ ชีวิตของพวกเรา เป็นแค่ข้อต่อหนึ่ง ในห่วงโซ่แห่งชีวิตอันยิ่งใหญ่ ที่มีมายาวนานบนโลกเกือบ 4 พันล้านปี Home (2009)
And even today, new volcanoes continue to sculpt our landscapes.แม้แต่ทุกวันนี้, ภูเขาไฟลูกใหม่ยังคงสลักเสลาภูมิประเทศของเรา Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุกวันนี้[n. exp.] (thukwannī) EN: nowadays ; at present ; now ; in these days ; these days   FR: ces jours-ci ; actuellement ; pour le moment ; à présent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in this day and age    [IDM] ปัจจุบันนี้, See also: ทุกวันนี้, ขณะนี้
nowadays    [ADV] ทุกวันนี้, See also: ปัจจุบันนี้, ขณะนี้, Syn. now, at present, currently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
digital computerดิจิตอลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เชิงเลขหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการทางเลขคณิต โดยป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข และให้ผลลัพธ์เป็นเลข คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะคิดคำนวณในระบบตัวเลขด้วยสัญญาณดิจิตอล คือ บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบ และจะให้ค่าที่ไม่ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์นั้นแบ่งตามลักษณะการรับ/ส่งข้อมูลเป้น 2 ชนิด คือ อะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็น ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกือบทั้งสิ้น ผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะถูกต้องและแม่นยำกว่าอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ดู analog computer เปรียบเทียบ
hippocratic oathคำสาบานของแพทย์ที่เกี่ยวกับจรรยาแพทย์ทุกวันนี้ที่สืบเนื่องมาจากHippocrates
to-day(ทะเด') n. วันนี้,ทุกวันนี้,ในวันนี้,สมัยนี้,ยุคนี้,ปัจจุบันนี้ adj. วันนี้,ในวันนี้,ปัจจุบันนี้, Syn. now,at present,pronto
today(ทะเด') n. วันนี้,ทุกวันนี้,ในวันนี้,สมัยนี้,ยุคนี้,ปัจจุบันนี้ adj. วันนี้,ในวันนี้,ปัจจุบันนี้, Syn. now,at present,pronto

English-Thai: Nontri Dictionary
today(adv) ทุกวันนี้,ในวันนี้,ปัจจุบันนี้

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
heutzutage {adv}ทุกวันนี้, ในปัจจุบันนี้
See also: S. ่jetzt,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top