Search result for

noon

(85 entries)
(0.0323 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noon-, *noon*
Possible hiragana form: のおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
noon[N] เที่ยง, See also: เที่ยงวัน, Syn. midday
noonday[ADJ] เกี่ยวกับเที่ยงวัน, Syn. midday
noonday[N] เที่ยงวัน, Syn. high noon, midday, twelve noon
noontide[N] เที่ยงวัน
noontime[N] เวลาเที่ยง, Syn. noon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
noon(นูน) n. เที่ยงวัน, Syn. midday
afternoon(อาฟ' เทอะนูน, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่าย
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
forenoon(ฟอร์'นูน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) ระยะเวลาตั้งแต่ตะวันขึ้นจนถึงเที่ยง,ก่อนเที่ยง
good afternoonสวัสดีตอนบ่าย
high noonเวลาเที่ยงตรง,จุดสุดยอด
yesternoon(เยส'เทอนูน) n.,adv. เมื่อเที่ยงวานนี้, Syn. yesterday noon

English-Thai: Nontri Dictionary
noon(n) เวลาเที่ยง
noonday(n) เที่ยงวัน
noontime(n) เวลาเที่ยง
afternoon(n) ตอนบ่าย,ยามบ่าย
forenoon(n) เวลาก่อนเที่ยง
HIGH high noon(n) เที่ยงตรง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Noona!พี่! Episode #1.5 (2009)
Noona.พี่! Episode #1.9 (2010)
Noon, yeah. Sweet, bro. All right.บ่ายโมง ได้ เยี่ยมเพื่อน โอเค เยี่ยมเลย บาย Chuck in Real Life (2008)
Some nights I fall asleep at 10:00 and wake up at noon, still tired.บางคืนฉันหลับตั้งแต่สี่ทุ่ม แล้วก็ตื่นตอนเที่ยง แล้วก็ยังเหนื่อย Lucky Thirteen (2008)
Single combat. Noon tomorrow. To the death.ประลองเดี่ยวตัวต่อตัว, พรุ่งนี้ตอนเที่ยง ประลองด้วยชีวิต Excalibur (2008)
Noon tomorrow.พรุ่งนี้ตอนเที่ยงวัน Excalibur (2008)
I'm your noona* Noona!ฉันเป็น นูน่าคุณได้เลยนะ* นูน่า *พี่สาวใช้เรียกคนที่แก่กว่าด้วยความเคารพนับถือ Beethoven Virus (2008)
It's now twelve noon in Salamanca, Spain.ขณะนี้เที่ยงตรง ณ ซาลามังก้าสเปน Vantage Point (2008)
It's now twelve, noon, in Salamanca, Spain.ขณะนี้ เที่ยงวัน ณ ซาลามังก้า สเปน Vantage Point (2008)
It's now twelve noon, in Salamanca, Spain.ขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงตรง ณ ซาลามังก้า, สเปน Vantage Point (2008)
Tomorrow at noon...พรุ่งนี้ ตอนเที่ยง... Episode #1.8 (2008)
Ji Hyun noona!พี่จีฮุน! Episode #1.9 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noonThe train will arrive at the station before noon.
noonWe should be there by noon.
noonNow the Little House only saw the sun at noon, and didn't see the moon stars at night at all because light of the city were too bright.
noonWe began our work at noon.
noonAt noon they lay down in a forest to rest.
noonIt's nearly noon and he's still in bed.
noonDid Ken and Joe eat lunch about noon?
noonHe did not come till noon.
noonAre you busy tomorrow after noon?
noonI'll come at noon to pick you up.
noonShould she be there at noon?
noonTell her to come at noon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เที่ยง[N] noon, See also: midday, Example: กว่าจะได้ร่ำลาเจ้าของบ้าน ออกเดินทางกลับเมืองก็จวนเจียนจะเที่ยง, Thai definition: เรียกเวลากึ่งกลางของกลางวันที่พระอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะ ว่า เที่ยง หรือ เที่ยงวัน ตรงกับ 12 นาฬิกา
ตอนเที่ยง[N] noonday, See also: noon, midday, noontime, Syn. ตอนกลางวัน, Example: ตอนเที่ยงนี้บริษัทแม่จัดประชุมกับกลุ่มบริษัทในเครือที่โรงแรมแม่น้ำ, Thai definition: เรียกเวลากึ่งกลางของกลางวันที่พระอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะ ว่า เที่ยง หรือ เที่ยงวัน ตรงกับ 12 นาฬิกา
เที่ยงๆ[N] noon, See also: midday, afternoon, meridian, meridional, Example: โดยปกติเขามักจะหยุดพักตอนเที่ยงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn   
บ่าย[n.] (bāi) EN: afternoon   FR: après-midi
บ่ายโมง[n. exp.] (bāi mōng) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m.   FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
เช้า[n.] (chāo) EN: morning ; forenoon   FR: matin [m]
เช้าสายบ่ายเย็น[adv.] (chāo sāi bāi yen) EN: morning, afternoon and night   
กะบ่าย[n. exp.] (ka bāi) EN: afternoon shift   
ก่อนเที่ยง [X] (køn thīeng) EN: ante meridian ; a.m. ; forenoon   FR: avant-midi
ลาบานูน[n. exp.] (Lābānūn) EN: Labanoon   FR: Labanoon
หลังเที่ยง [X] (lang thīeng) EN: afternoon   FR: après-midi
พักกลางวัน[v. exp.] (phak klāngwan) EN: take lunch break ; knock off at noon ; rest at noon ; leave off work at noon   

CMU English Pronouncing Dictionary
NOON    N UW1 N
NOONE    N UW1 N
NOONS    N UW1 N Z
NOONAN    N UW1 N AH0 N
NOONEY    N UW1 N IY0
NOONTIME    N UW1 N T AY2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
noon    (n) (n uu1 n)
noonday    (j) (n uu1 n d ei)
noontide    (n) (n uu1 n t ai d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Noonan-Syndrom {n} [med.]Noonan syndrome [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
お昼;御昼[おひる, ohiru] (n-adv,n) (pol) (See 昼) lunch; noon [Add to Longdo]
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P) [Add to Longdo]
アフターヌーン(P);アフタヌーン;アーフタヌーン[, afuta-nu-n (P); afutanu-n ; a-futanu-n] (n) (See 午後) afternoon; (P) [Add to Longdo]
アフタヌーンシャドー[, afutanu-nshado-] (n) afternoon shadow [Add to Longdo]
アフタヌーンドレス;アフターヌーンドレス[, afutanu-ndoresu ; afuta-nu-ndoresu] (n) afternoon dress [Add to Longdo]
グッドアフターヌーン[, guddoafuta-nu-n] (n) good afternoon [Add to Longdo]
ヌーンブライト[, nu-nburaito] (n) noon bright [Add to Longdo]
意中の女[いちゅうのおんな, ichuunoonna] (n) sweetheart; girlfriend [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中午[zhōng wǔ, ㄓㄨㄥ ˇ, ] noon; midday [Add to Longdo]
晌午[shǎng wǔ, ㄕㄤˇ ˇ, ] noon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noon \Noon\ (n[=o]n), a.
   No. See the Note under {No}. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noon \Noon\ (n[=oo]n), n. [AS. n[=o]n, orig., the ninth hour,
   fr. L. nona (sc. hora) the ninth hour, then applied to the
   church services (called nones) at that hour, the time of
   which was afterwards changed to noon. See {Nine}, and cf.
   {Nones}, {Nunchion}.]
   1. The middle of the day; midday; the time when the sun is in
    the meridian; twelve o'clock in the daytime.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, the highest point; culmination.
    [1913 Webster]
 
       In the very noon of that brilliant life which was
       destined to be so soon, and so fatally,
       overshadowed.             --Motley.
    [1913 Webster]
 
   {High noon}, the exact meridian; midday.
 
   {Noon of night}, midnight. [Poetic] --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noon \Noon\, a.
   Belonging to midday; occurring at midday; meridional.
   --Young.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noon \Noon\, v. i.
   To take rest and refreshment at noon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 noon
   n 1: the middle of the day [syn: {noon}, {twelve noon}, {high
      noon}, {midday}, {noonday}, {noontide}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 m, m
 
 1. (kıs.) majesty, male, manual, mark, marquis, married, masculine mass, medicine, medium, meridian, mile, mill, minim, minute, modulus, month, moon, morning, mountain, noon.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 n
 
 1. (kıs.) Nationalist Navy, New, Noon, Norse, North, Northern, November.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 n
 
 1. (kıs.) nephew, neuter, new, nominative, noon, north, northern, noun, number.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top