ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bunk

B AH1 NG K   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bunk-, *bunk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bunk[SL] หนี, Syn. to do a bunk
bunker[N] หลุมหลบภัย, See also: ที่กำบัง
bunkie[SL] เพื่อนร่วมห้อง
bunkum[N] การพูดหรือเขียนไร้สาระ
bunk up[PHRV] นอนด้วยกัน, See also: แบ่งเตียงนอนด้วยกัน
bunk up[PHRV] มีเพศสัมพันธ์กับ (คำสแลง), See also: มีเซ็กส์กับ
bunk up[PHRV] ช่วย(บางคน)ให้ขึ้นไปถึงที่สูง (คำไม่เป็นทางการ), Syn. ช่วยดันขึ้นไป
bunk-up[SL] การร่วมเพศ, See also: การมีเซ็กส์, การมีเพศสัมพันธ์
bunk off[PHRV] หนีจาก (ความรับผิดชอบ, ครอบครัว, โรงเรียนฯลฯ)
bunk down[PHRV] หาที่นอนให้, See also: จัดที่นอนให้, Syn. bed down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bunk(บังคฺ) n. ที่นอนในเรือหรือกลไฟ,ที่ทำเป็นรูปคล้ายหีบ,เตียงนอน,ความไร้สาระ
bunkbedn. ที่นอนเดี่ยวสองที่ซ้อนกัน
bunker(บัง'เคอะ) {bunkered,bunkering,bunkers} n. ภาชนะขนาดใหญ่สำหรับใส่ถ่านหิน,หีบหรือลังใส่ถ่านหิน,สิ่งกีดขวาง (ในสนามกอล์ฟ) ป้อมปราการใต้ดิน vt. ตีลูกกอล์ฟเข้าสิ่งกีดขวาง
bunkhousen. บ้านหยาบ ๆ สำหรับคนงาน
bunkon. ดูbunco
bunkumn. ดูbuncombe
coal bunkern. ห้องเก็บถ่านหิน
debunk(ดิบังคฺ') vt. ขจัดหรือลบล้างคำกล่าวอ้างที่ผิดหรือเกินความจริง,ทำลายชื่อเสียง, See also: debunker n. ดูdebunk

English-Thai: Nontri Dictionary
bunk(n) เตียงชิดกำแพง,ที่นอนในรถไฟ
bunker(n) ที่เก็บถ่านหินในเรือ,มูนดิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำมันเตา[N] fuel oil, See also: bunker oil, furnace oil, stove oil, Example: ปัจจุบันนี้โรงไฟฟ้าในไทยก็เริ่มหันมาใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงแล้ว, Count unit: ลิตร, Thai definition: น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่ง ใช้พ่นเข้าไปจุดเผาในเตาเพื่อให้ความร้อนแก่หม้อน้ำเครื่องจักร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำมันเตา[n. exp.] (nāmman tao) EN: fuel oil ; bunker oil ; furnace oil ; stove oil   

CMU English Pronouncing Dictionary
BUNK    B AH1 NG K
BUNKE    B AH1 NG K
BUNKS    B AH1 NG K S
BUNKER    B AH1 NG K ER0
BUNKERS    B AH1 NG K ER0 Z
BUNKLEY    B AH1 NG K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bunk    (v) bˈʌŋk (b uh1 ng k)
bunks    (v) bˈʌŋks (b uh1 ng k s)
bunked    (v) bˈʌŋkt (b uh1 ng k t)
bunker    (v) bˈʌŋkər (b uh1 ng k @ r)
bunkum    (n) bˈʌŋkəm (b uh1 ng k @ m)
bunkers    (v) bˈʌŋkəz (b uh1 ng k @ z)
bunking    (v) bˈʌŋkɪŋ (b uh1 ng k i ng)
bunkered    (v) bˈʌŋkəd (b uh1 ng k @ d)
bunkering    (v) bˈʌŋkərɪŋ (b uh1 ng k @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掩体[yǎn tǐ, ㄧㄢˇ ㄊㄧˇ, / ] bunker (military), #32,135 [Add to Longdo]
铺位[pù wèi, ㄆㄨˋ ㄨㄟˋ, / ] bunk; berth, #40,729 [Add to Longdo]
地堡[dì bǎo, ㄉㄧˋ ㄅㄠˇ, ] bunker (underground fortification), #47,340 [Add to Longdo]
暗堡[àn bǎo, ㄢˋ ㄅㄠˇ, ] bunker, #89,550 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
文化[ぶんか, bunka] Thai: วัฒนธรรม English: culture
文化[ぶんか, bunka] Thai: อารยธรรม English: civilization

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bunker {m}bunker [Add to Longdo]
Bunker {m}; Treibstofftank {m}bunker; fuel oil bunker [Add to Longdo]
Bunker {m} | Bunker {pl}dugout | dugouts [Add to Longdo]
Koje {f} [naut.] | Kojen {pl}bunk | bunks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ文化[アメリカぶんか, amerika bunka] (n) American culture [Add to Longdo]
イスラム文化[イスラムぶんか, isuramu bunka] (n) Islamic culture [Add to Longdo]
ガードバンカー[, ga-dobanka-] (n) guard bunker [Add to Longdo]
クロスバンカー[, kurosubanka-] (n) cross bunker (golf) [Add to Longdo]
グロー放電発光分光法[グローほうでんはっこうぶんこうほう, guro-houdenhakkoubunkouhou] (n) (See 発光分光法) glow discharge optical emission spectrometry [Add to Longdo]
セル組立分解[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] (n) {comp} cell assembly and disassembly [Add to Longdo]
セル分割[セルぶんかつ, seru bunkatsu] (n) {comp} cell splitting [Add to Longdo]
タンパク質分解酵素;蛋白質分解酵素[タンパクしつぶんかいこうそ(タンパク質分解酵素);たんぱくしつぶんかいこうそ(蛋白質分解酵素), tanpaku shitsubunkaikouso ( tanpaku shitsu bunkai kouso ); tanpakushitsubunkaikouso] (n) (See プロテアーゼ) protease [Add to Longdo]
トーチカ[, to-chika] (n) bunker (military) (rus [Add to Longdo]
ドイツ文化[ドイツぶんか, doitsu bunka] (n) German culture [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セル組立分解[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] cell assembly and disassembly [Add to Longdo]
パケット組立て分解機能[ぱけっとくみたてぶんかいきのう, pakettokumitatebunkaikinou] packet assembler-disassembler, PAD (abbr.) [Add to Longdo]
ファイル分割[ファイルぶんかつ, fairu bunkatsu] file section [Add to Longdo]
メモリ分割[メモリぶんかつ, memori bunkatsu] memory partitioning, storage partitioning [Add to Longdo]
一次文献[いちじぶんけん, ichijibunken] primary document [Add to Longdo]
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] pseudo-text delimiter [Add to Longdo]
加算積分器[かさんせきぶんき, kasansekibunki] summing integrator [Add to Longdo]
公開文記述[こうかいぶんきじゅつ, koukaibunkijutsu] public text description [Add to Longdo]
構文解析[こうぶんかいせき, koubunkaiseki] syntax analysis [Add to Longdo]
構文解析対象文字データ[こうぶんかいせきたいしょうもじデータ, koubunkaisekitaishoumoji de-ta] parsed character data [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分割[ぶんかつ, bunkatsu] Teilung, Einteilung [Add to Longdo]
分割払い[ぶんかつばらい, bunkatsubarai] Ratenzahlung [Add to Longdo]
分岐[ぶんき, bunki] Abzweigung, Gabelung [Add to Longdo]
分岐点[ぶんきてん, bunkiten] Grenzpunkt, Anschlusspunkt [Add to Longdo]
文化[ぶんか, bunka] Kultur [Add to Longdo]
文化祭[ぶんかさい, bunkasai] Kulturfest (an Universitaeten) [Add to Longdo]
文化財[ぶんかざい, bunkazai] Kulturgut, Kulturdenkmal [Add to Longdo]
文庫本[ぶんこぼん, bunkobon] kleines_und_billiges_Taschenbuch [Add to Longdo]
文献[ぶんけん, bunken] Literatur, Dokumente [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bunk \Bunk\ (b[u^][ng]k), n. [Cf. OSw. bunke heap, also boaring,
   flooring. Cf. {Bunch}.]
   1. A wooden case or box, which serves for a seat in the
    daytime and for a bed at night. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   2. One of a series of berths or bed places in tiers; as, to
    sleep in the top bunk.
    [1913 Webster]
 
   3. A piece of wood placed on a lumberman's sled to sustain
    the end of heavy timbers. [Local, U.S.]
    [1913 Webster]
 
   4. a bed. [informal]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bunk \Bunk\, v. i. [imp. & p. p. {Bunked}; p. pr. & vb. n.
   {Bunking}.]
   To go to bed in a bunk; -- sometimes with in. [Colloq. U.S.]
   --Bartlett.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bunk
   n 1: a long trough for feeding cattle [syn: {bunk}, {feed bunk}]
   2: a bed on a ship or train; usually in tiers [syn: {berth},
     {bunk}, {built in bed}]
   3: a rough bed (as at a campsite)
   4: unacceptable behavior (especially ludicrously false
     statements) [syn: {bunk}, {bunkum}, {buncombe}, {guff},
     {rot}, {hogwash}]
   5: a message that seems to convey no meaning [syn: {nonsense},
     {bunk}, {nonsensicality}, {meaninglessness}, {hokum}]
   6: beds built one above the other [syn: {bunk bed}, {bunk}]
   v 1: avoid paying; "beat the subway fare" [syn: {beat}, {bunk}]
   2: provide with a bunk; "We bunked the children upstairs"
   3: flee; take to one's heels; cut and run; "If you see this man,
     run!"; "The burglars escaped before the police showed up"
     [syn: {scat}, {run}, {scarper}, {turn tail}, {lam}, {run
     away}, {hightail it}, {bunk}, {head for the hills}, {take to
     the woods}, {escape}, {fly the coop}, {break away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top