Search result for

เพ้อ

(62 entries)
(0.0099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพ้อ-, *เพ้อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพ้อ[V] speak incoherently, See also: ramble, speak nonsense, wander in one's talk, Syn. เพ้อเจ้อ, พูดพล่าม, Example: เขาเพ้อไปใหญ่แล้ว สิ่งที่เขาพูดไม่มีมูลความจริงเลยสักนิดนึง, Thai definition: พูดโดยปราศจากหลักฐาน, พูดไม่เป็นประโยชน์
เพ้อ[V] rave, See also: be delirious, Example: สารกระตุ้นประสาททำให้ผู้ป่วยเพ้อ กระวนกระวาย หายใจลำบาก และชีพจรเต้นเร็ว, Thai definition: พูดโดยไม่มีสติ
เพ้อฝัน[ADJ] fanciful, See also: imaginary, Syn. เพ้อเจ้อ, Example: เธอเชื่อเรื่องเพ้อฝันของคนแก่อายุ 70 จริงๆ เหรอ, Thai definition: ที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
เพ้อฝัน[V] fancy, See also: imagine, Syn. เพ้อเจ้อ, พร่ำเพ้อ, Example: ฉันก็ได้แต่เพ้ออันไปลมๆ แล้งๆ ตามประสาคนไม่เคยมีความรัก, Thai definition: มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
เพ้อเจ้อ[V] drivel, See also: blather, babble, prate, Syn. พร่ำเพ้อ, เพ้อฝัน, Example: ปล่อยให้เขาเพ้อเจ้อไปคนเดียวเถอะ อย่าไปสนใจเขาเลย, Thai definition: มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
เพ้อคลั่ง[V] be mad, See also: be crazy, be crazed, be insane, be morbid, Syn. บ้าคลั่ง, คลุ้มคลั่ง, Example: นักโทษบางรายเพ้อคลั่ง เพราะมีความเครียดมาก, Thai definition: พูดแบบไม่มีสติอย่างอาการของคนบ้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เพ่อว. ใช้ประกอบหลังคำ อย่า เป็น อย่าเพ่อ หมายความว่า ห้ามไม่ให้กระทำในขณะนั้น เช่น อย่าเพ่อกิน, พึ่ง เพิก หรือ เพิ่ง ก็ว่า.
เพ้อก. พูดโดยไม่มีสติ, พูดโดยไม่รู้ตัว, เช่น คนไข้เพ้อ.
เพ้อฝันก. คิดฝันอย่างลม ๆ แล้ง ๆ.
เพ้อเจ้อว. พล่าม, อาการที่พูดมากในเรื่องที่เหลวไหลไร้สาระ, อาการที่พูดพล่ามจนเสียประโยชน์, อาการที่พูดไม่รู้จักจบ.
เพ้อเจ้อกฐินบกว. ชักช้า, เรื่องมาก, ยืดเยื้อ, เยิ่นเย้อกฐินบก ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Will be the subject of the next nursery rhymeที่จะเป็นหัวข้อนิยายอันต่อไปของบทกวีเพ้อฝันของ New Haven Can Wait (2008)
Lab tests showed the delirium wasn't caused by a metabolic problem.ผลแลปแสดงว่าอาการเพ้อคลั่งไม่ได้เเกิดจาก ปัญหาการเผาผลาญพลังงาน Emancipation (2008)
She wasn't on steroids long enough for it to cause the delirium-- it's a new symptom.เธอไม่ได้รับสเตอร์ลอยย์นานพอ ที่จะทำให้เกิดอาการเพ้อคลั่ง มันเป็นอาการใหม่ Emancipation (2008)
So what causes lung issues and delirium?ดั้งนั้นเพราะเรื่องที่ปอดและอาการเพ้อคลั่ง Emancipation (2008)
Leads to the delirium and the pulmonary edema.ทำให้เพ้อคลั่งและปอดบวมน้ำ Emancipation (2008)
Explains the delirium.อธิบายถึงการเพ้อคลั่ง Emancipation (2008)
Legionnaire's could, and cause delirium.Legionnaire อาจทำให้เพ้อคลั่ง Emancipation (2008)
Cut the chatter, Ahsoka.อย่าเพ้อเจ้อน่า อโศกา Shadow of Malevolence (2008)
I thought it was the ramblings of a dying man.ข้าคิดว่ามันเป็นคำเพ้อของคนใกล้ตาย Excalibur (2008)
Enough of your forest spirits, Unferth.หยุดพูดเพ้อเจ้อได้แล้ว อัลเฟรด Outlander (2008)
Sorry to bust up your fantasy world, Cinderella but our 5:00 just took a nose-dive into the Dallas river.เสียใจด้วยที่ทำลายโลกเพ้อฝันของนาย ซินเดอเรลล่า ...แต่เมื่อตอน 5 โมง มันเพิ่งตกลงไปในแม่น้ำดัลลัส The Lazarus Project (2008)
Perhaps both Bruce and Mr. Dent believe that Batman stands for something more important than the whims of a terrorist, Miss Dawes even if everyone hates him for it.อาจจะทั้งบรูซ และคุณเด้นท์... เชื่อว่าสิ่งที่แบทแมนยืนหยัด เพื่อสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า... กว่าพวกผู้ร้ายเพ้อฝัน คุณดาเวส... The Dark Knight (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพ้อ[v.] (phoē) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations   FR: délirer
เพ้อ[v.] (phoē) EN: drivel ; rave   
เพ้อคลั่ง[v.] (phoēkhlang) EN: be mad ; be crazy ; be crazed ; be insane ; be morbid   FR: être fanatique
เพ้อคลั่ง[adj.] (phoēkhlang) EN: delirious ; deranged ; unhinged   
เพ้อฝัน[v.] (phoēfan) EN: fancy ; imagine   
เพ้อฝัน[adj.] (phoēfan) EN: fanciful ; imaginary   
เพ้อเจ้อ[v.] (phoējoē) EN: drivel ; blather ; babble ; prate   FR: délirer ; divaguer

English-Thai: Longdo Dictionary
blather(n vi vt) เพ้อเจ้อ, (also written as) blether
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, S. practical, A. idealistic, unrealistic,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerial[ADJ] ซึ่งอยู่ในจินตนาการ, See also: เพ้อฝัน, เหนือจริง, , Syn. imaginery, unreal
delirious[ADJ] เพ้อเพราะพิษไข้ (ทางการแพทย์)
dream[VT] ฝัน, See also: เพ้อฝัน, Syn. fantasize, imagine
dream[VI] ฝัน, See also: เพ้อฝัน, Syn. fantasize, imagine
fanciful[ADJ] เพ้อฝัน, See also: ซึ่งนึกฝัน, จินตนาการ, Syn. imaginary, fictitious, Ant. real
wool-gathering[IDM] ฝันกลางวัน, See also: เพ้อเจ้อ
imaginative[ADJ] เพ้อฝัน, See also: คิดฝัน, Syn. creative, visionary
romantic[ADJ] เพ้อฝัน, See also: ในอุดมคติ, Syn. dreamy, idealistic
starry-eyed[ADJ] เพ้อฝัน, See also: ซึ่งมองโลกในแง่ดีเกินไป, Syn. idealistic, dreamy
visionary[ADJ] เพ้อฝัน, Syn. idealistic, imaginary, Ant. real, actual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
autism(ออ'ทิสซึม) n. การคิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง, ความคิดเพ้อฝัน. -autistic adj.
calenture(แคล'เลนเชอะ) n. ภาวะไข้สูงและมีอาการเพ้อ
chimera(คิเม'ระ) n. สัตว์ประหลาดน่ากลัว,ความเพ้อผัน,พันธุ์ต่อกิ่งผสม, Syn. chimaera
chimeric(คิเม'ริเคิล) adj. ไม่จริง,เพ้อฝัน, See also: chimericalness n.
chimerical(คิเม'ริเคิล) adj. ไม่จริง,เพ้อฝัน, See also: chimericalness n.
cloud-builtadj. ฝันหวาน,เพ้อฝัน
conceit(คันซีท') {conceited,conceiting,conceits} n. ความหยิ่ง,ความทะนง,ความถือดี,ความคิด,จินตนาการ,ความเพ้อฝัน,ข้ออุปมาแห่งจินตนาการ vt. จินตนาการ,ติดอกติดใจ, Syn. egoism,egotism,self-esteem,notion ###A. modesty,diffidence
delirious(ดิเลอ'เรียส) adj. เพ้อ,พูดเพ้อ,คุ้มคลั่ง, See also: deliriousness n. ดูdelirious

English-Thai: Nontri Dictionary
autism(n) ความคิดเพ้อฝัน,ความหมกหมุ่น
autistic(adj) เพ้อฝัน,หมกหมุ่น
chimera(n) สัตว์ประหลาดในนิยาย,ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความเพ้อเจ้อ
chimerical(adj) เพ้อฝัน,ฝันลมๆ แล้งๆ,เพ้อเจ้อ
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
delirious(adj) เพ้อ,คลั่ง,คุ้มคลั่ง,บ้า
delirium(n) การเพ้อ,ความคุ้มคลั่ง,ความเพ้อคลั่ง
dream(n) ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความนึกฝัน
dream(vi) ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน
dreamy(adj) เหมือนฝัน,ชอบฝัน,ชอบเพ้อฝัน,น่าอัศจรรย์,เลือนลาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top