ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nectar

N EH1 K T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nectar-, *nectar*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nectar(n) น้ำหวานของเกสรดอกไม้, Syn. honey, juice
nectar(n) น้ำทิพย์ที่พระเจ้าประทานให้, Syn. ambrosia
nectar(n) น้ำผลไม้, See also: น้ำผลไม้, Syn. juice
nectarine(n) ผลไม้สีเหลืองแดงผิวเรียบคล้ายลูกพีช
nectarous(adj) เกี่ยวกับน้ำดื่มรสอร่อย, Syn. delicious
nectarous(adj) เกี่ยวกับน้ำทิพย์หรือน้ำอมฤต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nectar(เนค'เทอะ) n. น้ำหวานในดอกไม้, น้ำทิพย์, น้ำดื่มที่อร่อย, See also: nectareous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
nectar(n) อาหารทิพย์, น้ำทิพย์, น้ำผลไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nectarน้ำต้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nectariferousมีน้ำต้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nectaryต่อมน้ำต้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nectary scaleเกล็ดต่อมน้ำต้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a hooked thorn from the Bougainvillea glabra, a haw from a hybrid Crataegus monogyna and nectar from a Syringa protolaciniata.หนามจากต้นเฟื่องฟ้า Bougainvillea glabra ผลจากไม้พุ่มลูกผสม Crataegus monogyna และน้ำหวานจากต้นมะลิ Syringa protolaciniata The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
There is a toxin refined from the nectar of rhododendron ponticum.เป็นพิษที่ถูกสกัดจากเกษรดอก ไม้ที่มีต้นเป็นพุ่มมาจากเอเชีย Sherlock Holmes (2009)
Blood is the nectar of them. And the arena is the top.ชโลมเลือดใน ลานประลอง ดังประสงค์ทีี่ฝูงชนต้องการ Sacramentum Gladiatorum (2010)
I have a dry red from the Arbor-- nectar of the Gods.ข้ามีดรายน์ เรด จากอาร์บอร์ น้ำหวานแห่งทวยเทพ You Win or You Die (2011)
- Longing for the nectar of her skin...-ข้าคิดถึงความหอมหวานของผิวหนังนาง Mirror Mirror (2012)
- Nectar of her skin?-หอมหวานของผิวหนัง? Mirror Mirror (2012)
You even wanted the nectar of her skin.เจ้าถึงกับโหยหาความหอมหวานของผิวหนังนางเลย Mirror Mirror (2012)
You don't understand! I long for the Nectar of her skin!ไม่ใช่ ไม่ใช่ ต้อง.."พวกเจ้าไม่เข้าใจ ข้าคิดถึงความหอมหวานของผิวหนังนาง" Mirror Mirror (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วารุณ(n) nectar, See also: flower water, flower juice, Syn. น้ำดอกไม้, Notes: (ชวา)
น้ำทิพย์(n) nectar, See also: ambrosia, Syn. น้ำอมฤต, น้ำศักดิ์สิทธิ์, Example: เขาเชื่อกันว่าหินก้อนนี้มีน้ำทิพย์สามารถรักษาโรคได้
มธุ(n) honey, See also: nectar, Syn. น้ำหวาน, น้ำผึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุรส(n) honey, See also: nectar, Syn. น้ำผึ้ง, น้ำหวาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนคเตอร์[nēktoē] (n) EN: nectar  FR: nectar [ m ]
นกกินปลีและนกปลีกล้วย[nok kin plī lae nok plī klūay] (n, exp) EN: Nectariniidae

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NECTAR N EH1 K T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nectar (n) nˈɛktər (n e1 k t @ r)
nectarine (n) nˈɛktərɪn (n e1 k t @ r i n)
nectarines (n) nˈɛktərɪnz (n e1 k t @ r i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花蜜[huā mì, ㄏㄨㄚ ㄇㄧˋ,  ] nectar #57,384 [Add to Longdo]
油桃[yóu táo, ㄧㄡˊ ㄊㄠˊ,  ] nectarine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みつ, mitsu] (n) nectar; honey; (P) #12,738 [Add to Longdo]
ネクタリン[nekutarin] (n) nectarine [Add to Longdo]
ミード[mi-do] (n) (See 蜂蜜酒) mead; honey wine; ambrosia; nectar of the gods [Add to Longdo]
ワッサー[wassa-] (n) peacherine; hybrid of a peach and a nectarine; cross between a peach and a nectarine [Add to Longdo]
花蜜[かみつ, kamitsu] (n) nectar [Add to Longdo]
甘露[かんろ, kanro] (adj-na, n) nectar; sweetness [Add to Longdo]
[きょ, kyo] (n) tubular nectary; spur (botanical term) [Add to Longdo]
太陽鳥[たいようちょう;タイヨウチョウ, taiyouchou ; taiyouchou] (n) (uk) sunbird (any bird in the family Nectariniidae) [Add to Longdo]
椿桃;油桃;光桃[つばいもも(椿桃);づばいもも;ずばいもも;つばきもも;あぶらもも(油桃);ひかりもも(光桃);ズバイモモ;ツバイモモ, tsubaimomo ( tsubaki momo ); dubaimomo ; zubaimomo ; tsubakimomo ; aburamomo ( abur] (n) (obsc) (See ネクタリン) nectarine [Add to Longdo]
蜂蜜酒;はちみつ酒[はちみつしゅ, hachimitsushu] (n) mead; honey wine; ambrosia; nectar of the gods [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nectar \Nec"tar\, n. [L., fr. Gr. ?.]
   1. (Myth. & Poetic) The drink of the gods (as ambrosia was
    their food); hence, any delicious or inspiring beverage.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A sweetish secretion of blossoms from which bees
    make honey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nectar
   n 1: a sweet liquid secretion that is attractive to pollinators
   2: fruit juice especially when undiluted
   3: (classical mythology) the food and drink of the gods; mortals
     who ate it became immortal [syn: {ambrosia}, {nectar}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 nectar /nɛktɑr/
  nectar

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top