ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impulsion

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impulsion-, *impulsion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impulsion(n) การกระตุ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impulsion(อิมพัล' เชิน) n. การกระตุ้น, การผลักดัน, สิ่งดลใจ, แรงดลใจ (mental impulse)

English-Thai: Nontri Dictionary
impulsion(n) การดัน, การกระตุ้น, การสนับสนุน, การหนุน, การยุ, แรงดลใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ethnographic studies of the suburbs indicate a cultural impulsion toward overt displays of status.การศึกษาด้านชาติพันธุ์วรรณา ในกลุ่มคนย่านชานเมือง พบว่ามีตื่นตัวทางวัฒนธรรม สูงกว่าการเปิดเผยตัว ด้านสถานภาพ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงผลักดัน(n) impulsion, See also: incitement, motivation, Syn. แรงกระตุ้น, แรงดัน, แรงหนุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การซื้อของโดยไม่ตั้งใจ[kān seū khøng dōi mai tangjai] (n, exp) EN: impulse buying  FR: achat impulsif [ m ] ; achat d'impulsion [ m ]
แรงผลักดัน[raēngphlakdan] (n) EN: impulsion

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impulsion (n) ˈɪmpˈʌlʃən (i1 m p uh1 l sh @ n)
impulsions (n) ˈɪmpˈʌlʃənz (i1 m p uh1 l sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstoß { m } | Anstöße { pl }impulsion | impulsions [Add to Longdo]
Antrieb { m } | Antriebe { pl }impulsion | impulsions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impulsion \Im*pul"sion\, n. [L. impulsio: cf. F. impulsion. See
   {Impel}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of impelling or driving onward, or the state of
    being impelled; the sudden or momentary agency of a body
    in motion on another body; also, the impelling force, or
    impulse. "The impulsion of the air." --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Influence acting unexpectedly or temporarily on the mind;
    sudden motive or influence; impulse. "The impulsion of
    conscience." --Clarendon. "Divine impulsion prompting."
    --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impulsion
   n 1: a force that moves something along [syn: {drift},
      {impetus}, {impulsion}]
   2: the act of applying force suddenly; "the impulse knocked him
     over" [syn: {impulse}, {impulsion}, {impetus}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 impulsion /ɛ̃pylsjɔ̃/ 
  access; impetus; impulse; insistence; pressure; urgency

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top