ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gentlemanly

JH EH1 N T AH0 L M AH0 N L IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gentlemanly-, *gentlemanly*, gentleman
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gentlemanly[ADJ] สุภาพ, See also: เป็นผู้ดี, มีมารยาท, Syn. polite, polished

English-Thai: Nontri Dictionary
gentlemanly(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,เป็นสุภาพบุรุษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- How very gentlemanly of you.- คุณยาย คนเต็มเลยค่ะ Sparks Fly Out (2008)
It's not gentlemanly to ignore such a beautiful lady.ไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยนะ ที่จะไม่สนใจสาวสวยๆ. Episode #1.2 (2009)
The whole gentlemanly thing.เรื่องสุภาพบุรุษทั้งหลายเนี่ย Heart of Darkness (2012)
- Both men behaved gentlemanly.- ทำตัวเป็นสุภาพบุรุษกันหน่อย Episode #1.2 (2012)
- It was very gentlemanly of you.- คุณเป็นสุภาพบุรุษมากๆ Forgiveness (2012)
I'm still getting used to your Southern gentlemanly ways.รู้มั้ย ฉันยังชินกับนิสัย สุภาพบุรุษชาวใต้ของคุณอยู่นะ The Longest Ride (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gentlemanlyShe was taken in by his gentlemanly appearance.

CMU English Pronouncing Dictionary
GENTLEMANLY    JH EH1 N T AH0 L M AH0 N L IY0
GENTLEMANLY    JH EH1 N AH0 L M AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gentlemanly    (j) ʤˈɛntlmənliː (jh e1 n t l m @ n l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gebildet; weltmännisch {adj} | gebildeter; weltmännischer | am gebildetsten; am weltmännischstengentlemanly | more gentlemanly | most gentlemanly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
紳士的[しんしてき, shinshiteki] (adj-na) gentlemanly [Add to Longdo]
紳士風[しんしふう, shinshifuu] (adj-no) gentlemanly; gentlemanlike; in the manner of a gentleman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gentlemanlike \Gen"tle*man*like`\, Gentlemanly \Gen"tle*man*ly\,
   a.
   Of, pertaining to, resembling, or becoming, a gentleman;
   befitting a man of good breeding; well-behaved; courteous;
   polite; as, gentlemanly behavior.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gentlemanly
   adj 1: befitting a man of good breeding; "gentlemanly behavior"
       [syn: {gentlemanlike}, {gentlemanly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top