ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manful

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manful-, *manful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manful[ADJ] กล้าหาญ (แบบลูกผู้ชาย), See also: เป็นลูกผู้ชาย, แข็งแรง (แบบลูกผู้ชาย), Syn. courageous, manly, tough
manfully[ADV] อย่างกล้าหาญ, See also: อย่างลูกผู้ชาย
manfulness[N] ความกล้าหาญ, See also: ความเป็นลูกผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manful(แมน'ฟูล) adj. มีความเป็นลูกผู้ชาย,กล้าหาญ,เด็ดเดี่ยว,ทรหด,หนักแน่น., See also: manfully adv. manfulness n., Syn. courageous,manly ###A. timid

English-Thai: Nontri Dictionary
manful(adj) กล้าหาญ,ทรหด,เด็ดเดี่ยว,หนักแน่น,อย่างลูกผู้ชาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
but manfully to fight under His banner against sin, the world and the devil.แลสู้ภายใน นามของพระเจ้าอย่างสมชายชาตรี Wuthering Heights (1992)
There's gonna be a lot of manful tears.น้ำตาลูกผู้ชายไหลพรากเลย Avengers: Age of Ultron (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
MANFULLY    M AE1 N F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manful    (j) mˈænfəl (m a1 n f @ l)
manfully    (a) mˈænfəliː (m a1 n f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
潔く[いさぎよく, isagiyoku] (adv) (See 潔い・1) bravely; manfully; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manful \Man"ful\, a.
   Showing manliness, or manly spirit; hence, brave, courageous,
   resolute, noble. " Manful hardiness." --Chaucer. --
   {Man"ful*ly}, adv. -- {Man"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manful
   adj 1: possessing qualities befitting a man [syn: {manly},
       {manful}, {manlike}] [ant: {unmanful}, {unmanlike},
       {unmanly}]
   2: characteristic of a man; "a deep male voice"; "manly sports"
     [syn: {male}, {manful}, {manlike}, {manly}, {virile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top