ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scurvy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scurvy-, *scurvy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scurvy(n) โรคเลือดออกตามไรฟัน (เนื่องจากขาดวิตามินซี), See also: โรคลักปิดลักเปิด
scurvy(adj) น่าดูถูก, See also: เลวทราม, ต่ำช้า, น่าเหยีดหยาม, Syn. mean, low, rotten, contemptible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scurvy(สเคอ'วี) n. โรคลักปิดลักเปิดที่มีเลือดออกตามไรฟัน เนื่องจากขาดวิตามินซี. adj. น่าดูถูก, น่าเหยียดหยาม, เลวทราม, ต่ำช้า., See also: scurviness n., Syn. despicable

English-Thai: Nontri Dictionary
scurvy(adj) ต่ำช้า, เลว, น่าเหยียดหยาม, น่าดูถูก
scurvy(n) โรคลักปิดลักเปิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scurvy; scorbutusโรคลักปิดลักเปิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scurvyโรคลักปิดลักเปิด [TU Subject Heading]
scurvyโรคลักปิดลักเปิด, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดวิตามิน C มีเลือดออกตามไรฟันและเหงือกบวม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The scurvy don't get you, then the pox will.ขอให้เป็นโรคเลือดออกตามไรฟันและโรคฝีถามหานะ Last Man Standing (2008)
Now, I appreciate you taking preventative measures so as not to pass on whatever sick scurvy you may carry on to her.ตอนนี้ ฉันยินดีมากที่คุณมี มาตรการป้องกัน เพื่อที่จะไม่ทำให้อะไรแย่ไปกว่านี้ คุณอาจนำมันไปสู่เธอ Beauty and the Beast (2010)
You're welcome. So, care to join our scurvy crew?ไม่ต้องเกรงใจ สนใจจะเข้าร่วมกลุ่มกับเรามั๊ย? Ice Age: Continental Drift (2012)
So, still want me on your scurvy crew?แล้วยังต้องการฉันเข้าร่วมทีมอีกหรือเปล่า? Ice Age: Continental Drift (2012)
Where's my scurvy crew? Ah!ลูกเรือข้าหายหัวไปไหน The Crocodile (2012)
You tell those scurvy scallywags that... (BELL TINKLING)คุณบอกผู้ที่เลือดออกตามไรฟัน Scallywags ว่า ... (BELL ใส) The Pirate Fairy (2014)
Prepare to get under way, you scurvy scallywags.เตรียมที่จะได้รับภายใต้วิธี คุณ Scallywags เลือดออกตามไรฟัน The Pirate Fairy (2014)
Take that, you scurvy scallywag!โดนซะ เจ้าแก่สังกะสีแตก! The Boss Baby (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุโภชนาการ(n) malnutrition, See also: scurvy, consumption, rickets

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scurvy (n) skˈɜːʳviː (s k @@1 v ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坏血病[huài xuè bìng, ㄏㄨㄞˋ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˋ,    /   ] scurvy #64,458 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gemein { adj } | gemeiner | am gemeinstenscurvy | scurvier | scurviest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
壊血病[かいけつびょう, kaiketsubyou] (n) scurvy [Add to Longdo]
抗壊血病[こうかいけつびょう, koukaiketsubyou] (n, adj-no) antiscorbutic; preventive against scurvy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scurvy \Scur"vy\, n. [Probably from the same source as scorbute,
   but influenced by scurf, scurfy, scurvy, adj.; cf. D.
   scheurbuik scurvy, G. scharbock, LL. scorbutus. Cf.
   {Scorbute}.] (Med.)
   A disease characterized by livid spots, especially about the
   thighs and legs, due to extravasation of blood, and by spongy
   gums, and bleeding from almost all the mucous membranes. It
   is accompanied by paleness, languor, depression, and general
   debility. It is occasioned by confinement, innutritious food,
   and hard labor, but especially by lack of fresh vegetable
   food, or confinement for a long time to a limited range of
   food, which is incapable of repairing the waste of the
   system. It was formerly prevalent among sailors and soldiers.
   [1913 Webster]
 
   {Scurvy grass} [Scurvy + grass; or cf. Icel. skarfak[=a]l
    scurvy grass.] (Bot.) A kind of cress ({Cochlearia
    officinalis}) growing along the seacoast of Northern
    Europe and in arctic regions. It is a remedy for the
    scurvy, and has proved a valuable food to arctic
    explorers. The name is given also to other allied species
    of plants.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scurvy \Scur"vy\, a. [Compar. {Scurvier}; superl. {Scurviest}.]
   [From {Scurf}; cf. {Scurvy}, n.]
   1. Covered or affected with scurf or scabs; scabby; scurfy;
    specifically, diseased with the scurvy. "Whatsoever man .
    . . be scurvy or scabbed." --Lev. xxi. 18, 20.
    [1913 Webster]
 
   2. Vile; mean; low; vulgar; contemptible. "A scurvy trick."
    --Ld. Lytton.
    [1913 Webster]
 
       That scurvy custom of taking tobacco. --Swift.
    [1913 Webster]
 
       [He] spoke spoke such scurvy and provoking terms.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scurvy
   adj 1: of the most contemptible kind; "abject cowardice"; "a low
       stunt to pull"; "a low-down sneak"; "his miserable
       treatment of his family"; "You miserable skunk!"; "a
       scummy rabble"; "a scurvy trick" [syn: {abject}, {low},
       {low-down}, {miserable}, {scummy}, {scurvy}]
   n 1: a condition caused by deficiency of ascorbic acid (vitamin
      C) [syn: {scurvy}, {scorbutus}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top