ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

starvation

S T AA0 R V EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -starvation-, *starvation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
starvation(n) การอดอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
starvation(สทาร์เว'เชิน) n. การอดอาหารตาย, การอดอยาก, ความหิวโหย, ความกระหาย. adj. ทำให้อดอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
starvation(n) ความกระหาย, ความอดอาหาร, ความหิวโหย, ความอดอยาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
starvationการอดอยาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Starvationความอดอยาก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Jesuits oppose Louis' wars... and the starvation that results.พวกเยซูอิตต่อต้านสงครามของหลุยส์ กับผลลัพธ์ที่ผู้คนต้องอดอยาก The Man in the Iron Mask (1998)
And so frankly after that there's hardly a single person in this country who doesn't know about child labour or sweatshops or starvation wages.พูดกันตามตรงก็คือ หลังจากนั้นเป็นต้นมา แทบไม่มีใครสักคนในประเทศนี้ ที่ไม่รับรู้ปัญหาแรงงานเด็ก The Corporation (2003)
Starvation and abuse.ความอดอยาก และการถูกทารุณ The Great Raid (2005)
so, i looked for evidence of starvation ketosis by analyzing some vitreous humor-- the squishy part OF THE EYEBALL and i couldn't find any ketone bodies there.ดัง นั้นผมจึงวิเคราะห์วุ้นใสในลูกตา เพื่อหาการสะสมคีโทนจากการขาดสารอาหาร แต่ในส่วนของลูกตามันนิ่มและ ผมไม่สามารถหาคีโตนจากศพได้เลย The Instincts (2008)
starvation would be a form of torture.การอดอาหารอาจจะเป็นรูป แบบการทรมาน The Instincts (2008)
(mews report): The spectre of starvation is haunting Africa once again.อีแร้งที่หิวโหย กำลังล่าเหยื่อชาวอัฟริกันอีกครั้ง The Bang Bang Club (2010)
But the whole Gudalcanal campaign was one of near starvation as I recall it.แต่ทุกคนที่ประจำการที่กัวดาคานาล.. มีสภาพขาดแคลนอาหาร.. จนจะอดตายกันอยู่แล้ว Basilone (2010)
How do I make starvation scream?ข้าจะทำให้ความอดอยาก กรีดร้องได้อย่างไร? The North Remembers (2012)
Wow, so you're saying the world's first hate crime ended with the starvation of a little girl?ว้าว งั้นคุณกำลังจะบอกว่า อาชญากรรมแห่งความเกลียดครั้งแรกของโลก จบลงด้วยการอดอาหารของเด็กน้อยเหรอ? The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Are you going to pass some apps soon, or do I have to die of starvation to prove a point?เธอจะเสิร์ฟอาหารเรียกน้ำย่อยได้แล้วรึยัง หรือว่าต้องรอให้ฉันหิวตายก่อน? Cooperative Escapism in Familial Relations (2013)
About bloody time, a man could die of starvation in this place.กว่าจะมาส่งได้ จะให้หิวตายก่อนรึไง This Beautiful Fantastic (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
starvationMany children die of starvation in Africa.
starvationThe poor cat was on the verge of starvation.
starvationThe poor child was on the verge of starvation.
starvationThey are on the border of starvation.
starvationWhen we were on the brink of starvation, they saved our lives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหิว(n) hungriness, See also: starvation, craving, thirst, Syn. ความอยาก, ความหิวโหย, Ant. ความอิ่ม, Example: เขาปรายตามองพร้อมๆ กับคว้ากาน้ำเทน้ำกรอกใส่ปากด้วยความหิวจนกระทั่งรู้สึกแน่นจุกจึงวางไว้ที่เดิม, Thai Definition: การอยากข้าวอยากน้ำ, การอยากกินอาหาร
ความหิวโหย(n) starvation, See also: hungriness, famine, Ant. ความอิ่ม, Example: พรกำลังป้อนข้าวไข่พะโล้ให้ลูก ซึ่งลูกทั้ง 3 ต่างก็กินด้วยความหิวโหย
ความอยาก(n) hungriness, See also: starvation, craving, thirst, Syn. ความหิว, ความหิวโหย, Example: คนเรามีความต้องการในสิ่งต่างๆ มากมาย เช่น เมื่อเรามีความอยากอาหาร เราก็ต้องไปกินอาหาร เป็นต้น
ความโหยหิว(n) hungriness, See also: starvation, famine, Syn. ความหิวโหย, Example: เวลาที่ฉันมีความโหยหิวฉันก็นึกถึงแม่ เช่นเดียวกับลูกนกที่คิดถึงแม่นก
ความอดอยาก(n) starvation, See also: famine, destitution, Example: การผลิตอาหารของโลกมีปัญหาจนถึงขั้นทำให้เกิดความอดอยาก, Thai Definition: การไม่มีจะกิน, การขาดแคลนอาหาร, การไม่มีพอกิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหิว[khwām hiū] (n) EN: hungriness ; starvation ; craving ; thirst  FR: faim [ f ]
ความหิวโหย[khwām hiū hōi] (n) EN: starvation ; hungriness ; famine
ตายอดตายอยาก[tāi ot tāi yāk] (v, exp) EN: die of starvation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STARVATION S T AA0 R V EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
starvation (n) stˈaːvˈɛɪʃən (s t aa1 v ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饿死[è sǐ, ㄜˋ ㄙˇ, 饿  /  ] starvation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hungerkur { f }starvation diet [Add to Longdo]
Hungerlohn { m }; Almosen { pl }starvation wages; pittance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
餓死(P);飢死に(P);飢死;餓え死に;飢え死に;飢え死[うえじに(P);がし(餓死)(P);かつえじに(餓え死に);きし(飢死), uejini (P); gashi ( gashi )(P); katsuejini ( katsue shini ); kishi ( ki shi )] (n, vs) (sens) (death from) starvation; starving to death; (P) [Add to Longdo]
餓死寸前[がしすんぜん, gashisunzen] (n) being on the verge of starvation; being about to starve [Add to Longdo]
飢え(P);餓え;饑え[うえ, ue] (n) hunger; starvation; (P) [Add to Longdo]
飢餓(P);饑餓[きが, kiga] (n) starvation; famine; hunger; (P) [Add to Longdo]
飢餓線上に[きがせんじょうに, kigasenjouni] (adv) on the verge of starvation; at the point of starving [Add to Longdo]
飢餓療法[きがりょうほう, kigaryouhou] (n) inaniation treatment; starvation therapy [Add to Longdo]
飢渇;饑渇[きかつ, kikatsu] (n, vs) hunger and thirst; starvation [Add to Longdo]
枯渇(P);涸渇[こかつ, kokatsu] (n, vs) drying up; becoming exhausted; running dry; starvation; (P) [Add to Longdo]
兵糧攻め[ひょうろうぜめ, hyourouzeme] (n) starvation tactics [Add to Longdo]
凌ぐ[しのぐ, shinogu] (v5g, vt) (1) to endure; to keep out (e.g. rain); to stave off (e.g. starvation); (2) to pull through; to get over; to survive; (3) to surpass; to outdo; to excel; to eclipse; to defy; to slight; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
飢え[うえ, ue] starvation [Add to Longdo]
枯渇[こかつ, kokatsu] starvation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Starvation \Star*va"tion\ (st[aum]r*v[=a]"sh[u^]n), n.
   The act of starving, or the state of being starved.
   [1913 Webster]
 
   Note: This word was first used, according to Horace Walpole,
      by Henry Dundas, the first Lord Melville, in a speech
      on American affairs in 1775, which obtained for him the
      nickname of Starvation Dundas.
      "Starvation, we are also told, belongs to the class of
      'vile compounds' from being a mongrel; as if English
      were not full of mongrels, and as if it would not be in
      distressing straits without them." --Fitzed. Hall.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 starvation
   n 1: a state of extreme hunger resulting from lack of essential
      nutrients over a prolonged period [syn: {starvation},
      {famishment}]
   2: the act of depriving of food or subjecting to famine; "the
     besiegers used starvation to induce surrender"; "they were
     charged with the starvation of children in their care" [syn:
     {starvation}, {starving}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top