Search result for

lawsuit

(50 entries)
(0.0354 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lawsuit-, *lawsuit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lawsuit[N] คดีความ, Syn. suit, action, prosecution

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lawsuit(ลอ'ซูท) n. การฟ้องร้องคดี, Syn. suit

English-Thai: Nontri Dictionary
lawsuit(n) คดีความ,การฟ้องร้องคดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lawsuitคดีในศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In which case, you can expect a lawsuit for something in excess of $20 million in damages and loss of earnings.สำหรับบางอย่างที่เกิดขอบเขต สัก 20 ล้านดอลลาร์ เป็นค่าเสียหายและการสูญเสียรายได้ Frost/Nixon (2008)
Of course I defended myself! The guy's got a lawsuit against me.แน่นอนผมป้องกันตัวเอง หมอนั่นเอาทนายมาสู้กับผม Nights in Rodanthe (2008)
Legal got back to me about her lawsuit.ลีเกิ้ลบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องคดีความ Dead Like Me: Life After Death (2009)
This lawsuit with patty hewes has been going on way too long.เขาเป็นอาสาสมัครช่วยผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยตอนสุดสัปดาห์ ทำไมลูกไม่ได้รับคำตอบสักที Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
What do you expect? We're facing a multimillion - dollar lawsuit that could have catastrophic long-term effects.คุณจะหวังอะไร เรามีคดีฟ้องร้องมูลค่าหลายล้าน London. Of Course (2009)
They've had more than 200 lawsuits filed against them in the past three years?มีมากกว่า 200 แฟ้มคดีที่มีการฟ้องร้อง ในสามปีผ่านมา I Knew You Were a Pig (2009)
Without daniel purcell as a witness, it's impossible to bring a lawsuit against unr.แล้วเราจะทำอะไรได้ถ้าไม่มี แดเนี่ยล เพอร์เซลเป็นพยาน? เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้แค่กฎหมาย สู้กับUNR I Agree, It Wasn't Funny (2009)
We can't get involved in a lawsuit.เราควรเลี่ยงการเป็นคดีความ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Her real goal may be to file a lawsuit on behalf of our shareholders.จุดประสงค์แท้จริงของเธอคือทำคดีโดยเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นของเรา A Pretty Girl in a Leotard (2009)
A lawsuit.- สำนวนฟ้อง A Pretty Girl in a Leotard (2009)
I have restless shareholders and a goddamn lawsuit against me.ผมมีผู้ถือหุ้นที่หงุดหงิดและการฟ้องร้องที่ต่อต้านผมอยู่ New York Sucks (2009)
You're going to pull out of this lawsuit.คุณต้องถอนฟ้อง New York Sucks (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lawsuitI would prefer any alternative to a lawsuit.
lawsuitThe lawsuit is likely to end in our defeat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คดี[N] lawsuit, See also: case, Syn. คดีความ, Example: สุชาติเป็นทนายที่เก่งมากเขาทำคดีดังๆ มาแล้วมากมาย, Count unit: คดี, Thai definition: เรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
คดีความ[N] lawsuit, See also: case, Syn. คดี, Example: ตอนนี้บริษัทของเรายังมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์อยู่จึงทำให้ยอดขายต่ำลง, Count unit: คดี, Thai definition: เรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
ถ้อยความ[N] lawsuit, See also: litigation, Example: คนทั้งปวงยกย่องพระองค์ ตั้งไว้เป็นที่พึ่ง ใครมีทุกข์ร้อนถ้อยความประการใดก็ย่อมมาร้องให้ช่วย, Thai definition: เรื่องราวที่ฟ้องร้องกัน
ความ[N] case, See also: lawsuit, Syn. ข้อคดี, Example: คดีที่เป็นตัวอย่างการพิจารณาความอาญาเก็บไว้ในห้องสมุด, Thai definition: คดีที่ฟ้องร้องกันในโรงศาล
อรรถคดี[N] lawsuit, See also: legal case, legal proceedings, legal action, Example: ศาลพิพากษาอรรถคดีไปตามพยานหลักฐาน, Thai definition: เรื่องที่ฟ้องร้องกันในศาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation   
คดี[n.] (khadī) EN: lawsuit ; case ; action ; court case   FR: procès [m] ; action en justice [f] ; litige [m] ; affaire [f]
คดีอนาถา[n. exp.] (khadī anāthā) EN: pauper's lawsuits   
คดีความ[n.] (khadīkhwām) EN: lawsuit ; case ; litigation   
คู่ความ[n.] (khūkhwām) EN: litigant ; parties in a lawsuit   FR: partie [f] ; plaideur [m]
ความ[n.] (khwām) EN: lawsuit ; case ; litigation   FR: affaire [f] ; procès [m] ; litige [m]
เป็นคดี[v.] (pen khadī) EN: go to court ; go to law ; carry on a lawsuit ; file/bring a suit against   
เป็นความ[v.] (pen khwām) EN: have a case in court ; litigate ; be involved in a lawsuit ; go to law or court ; carry on a lawsuit on ; file/bring a suit against   
สู้คดีความ[v. exp.] (sū khadīkhwām) EN: fight a lawsuit   
สู้ความ[v. exp.] (sū khwām) EN: contest a legal action ; fight the case ; fight a lawsuit ; litigate ; fight through the courts ; take legal action ; take action   

CMU English Pronouncing Dictionary
LAWSUIT    L AO1 S UW2 T
LAWSUITS    L AO1 S UW2 T S
LAWSUIT'S    L AO1 S UW2 T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
株主代表訴訟[かぶぬしだいひょうそしょう, kabunushidaihyousoshou] (n) shareholder lawsuit [Add to Longdo]
取り下げる;取下げる[とりさげる, torisageru] (v1,vt) to withdraw; to abandon (e.g. a lawsuit) [Add to Longdo]
集団訴訟[しゅうだんそしょう, shuudansoshou] (n) class-action (lawsuit) [Add to Longdo]
勝訴[しょうそ, shouso] (n,vs) winning a lawsuit; (P) [Add to Longdo]
訴え[うったえ, uttae] (n) lawsuit; complaint; (P) [Add to Longdo]
訴訟[そしょう, soshou] (n,vs,adj-no) litigation; lawsuit; (P) [Add to Longdo]
訴訟事件[そしょうじけん, soshoujiken] (n) lawsuit; (legal) case [Add to Longdo]
訴訟費用[そしょうひよう, soshouhiyou] (n) (lawsuit) costs [Add to Longdo]
脱退[だったい, dattai] (n,vs) secession; retirement; withdrawal (e.g. from a lawsuit); (P) [Add to Longdo]
複雑訴訟形態[ふくざつそしょうけいたい, fukuzatsusoshoukeitai] (n) class action lawsuit; class action [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
官司[guān si, ㄍㄨㄢ ㄙ˙, ] lawsuit [Add to Longdo]
诉讼[sù sòng, ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] lawsuit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lawsuit \Law"suit`\, n.
   An action at law; a suit in equity or admiralty; any legal
   proceeding before a court for the enforcement of a claim.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lawsuit
   n 1: a comprehensive term for any proceeding in a court of law
      whereby an individual seeks a legal remedy; "the family
      brought suit against the landlord" [syn: {lawsuit}, {suit},
      {case}, {cause}, {causa}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top