Search result for

keeper

(72 entries)
(0.0385 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keeper-, *keeper*
English-Thai: Longdo Dictionary
book keeper(n) ผู้ทำบัญชี, นักบัญชี
housekeeper(n) แม่บ้าน, คนดูแลทำความสะอาดบ้าน เช่น We need a responsible and reliable housekeeper to help simplify our busy life!, S. maid

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keeper[N] ผู้ดูแล, See also: ผู้ปกป้อง, ผู้รักษา, Syn. caretaker
keeper[N] ผู้รักษาประตู (กีฬา), Syn. goalkeeper

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
keeper(คี'เพอะ) n. ผู้เก็บรักษา,ผู้เฝ้า,ผู้ดูแล,ผู้อนุบาล,ผู้พิทักษ์,สิ่งยับยั้ง,หัว,หนีบ,เหล็กบังเหียน, Syn. caretaker
beekeepern. คนเลี้ยงผึ้ง, See also: beekeeping n. การเลี้ยงผึ้ง
bookkeepern. คนทำบัญชี
gamekeepern. ผู้รักษาสัตว์ป่าสงวนไม่ให้ถูกล่า., See also: gamekeeping n.
goalkeepern. ผู้รักษาประตู., See also: goalkeeping n., Syn. goalie
innkeeper(อิน'คีพเพอะ) n. ผู้ดูแลโรงแรม,เจ้าของโรงแรม,ผู้จัดการโรงแรม., Syn. innholder
shop keepersn. เจ้าของร้าน
storekeeper(สทอร์'คีเพอะ) n. ผู้ดูแลคลังสินค้า,เจ้าของคลังสินค้า,เจ้าของร้าน,เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุของทหาร,คนขายของ. -storekeeping n.
timekeeper(ไทม'คีพเพอะ) n. คนจับเวลา,คนดูเวลา,เครื่องจับเวลา,ผู้เคาะจังหวะ,ผู้บันทึกจำนวนชั่วโมงที่คนงานได้ทำงาน, See also: timekeeping n.
tollkeepern. n. พนักงานเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่ด่านเก็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
keeper(n) คนเฝ้า,คนดูแล,ผู้รักษา,คนเลี้ยง,ผู้อนุบาล,ผู้พิทักษ์
bookkeeper(n) คนทำบัญชี
doorkeeper(n) คนเฝ้าประตู
gamekeeper(n) คนเฝ้าสัตว์ป่าที่ล่ามาได้
gatekeeper(n) คนเฝ้าประตู,ยาม
housekeeper(n) แม่บ้าน
innkeeper(n) เจ้าของโรงแรม,ผู้จัดการโรงแรม
scorekeeper(n) คนนับแต้ม,คนจดคะแนน
shopkeeper(n) เจ้าของร้าน
storekeeper(n) คนขายของ,เจ้าของร้าน,คนดูแลโกดังสินค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Keeper of the Great Sealสมุหพระราชลัญจกร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Keeper of the Privy Purseผู้อำนวยการพระคลังข้างที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am Anhora, keeper of the unicorns.ผู้ดูแลยูนิคอน The Labyrinth of Gedref (2008)
I am Anhora, keeper of the unicorns.ฉันคือแอนฮอรา/Nผู้พิทักษ์ยูนิคอน The Moment of Truth (2008)
That's a keeper!นายรักษามันไว้ได้ Bolt (2008)
That's a keeper.เราจะเก็บรูปนี้ไว้ล่ะ. Bolt (2008)
"Kind keepers of my weak decaying age let dying Mortimer here rest himself."ผู้คุมผู้มีเมตตาดูแลอายุขัยที่อ่อนล้าลงของข้าฯ ปล่อยให้มอร์ติเมอร์ซึ่งใกล้ตายผู้นี้ได้พักผ่อนเถิด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
- He's definitely a keeper.- เขาต้องเป็นคนดูแลเด็กแน่ๆ. Nights in Rodanthe (2008)
Helena, the Peabodys are keepers, not only of a vast fortune,ไม่ใช่มีแค่ทรัพย์สินนะยะ Loyal and True (2008)
Well, that's a keeper.ได้ละ ภาพกันเหนียว Up in the Air (2009)
He's a keeper.สร้อยไข่มุกอ่ะนะ Mama Spent Money When She Had None (2009)
Sookie need to keeper mouth shut, and so do you.ซุกกี้ต้องเงียบเรื่องนี้ไว้ และเธอก็ด้วย Shake and Fingerpop (2009)
Or a keeper that respects its master and obeys our orders?หรือเป็นผู้พิทักษ์ ที่ภักดีต่อเจ้านายมัน เชื่อฟังและทำตามคำสั่ง? Dogtooth (2009)
He is the keeper of the Kyber crystal, the data on which can only be read by holocrons.เขาคือผู้พิทักษ์ไคเบอร์คริสตัล ข้อมูลที่สามารถอ่านได้ด้วยโฮโลครอนเท่านั้น Holocron Heist (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
keeperFinders keepers.
keeperFinders keepers (losers weepers).
keeperHe told the bookstore keeper that he would come there again to buy the book that afternoon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ป้อมยาม[N] keeper's box, See also: gateman's box, Syn. ตู้ยาม, Example: ทุกคนสามารถเขียนเรื่องร้องเรียนภายในหมู่บ้านได้ โดยการนำไปใส่ไว้ในกล่องที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้าน, Count unit: หลัง, Thai definition: ป้อมรักษาการณ์
ภัณฑาคาริก[N] keeper of monks' belongings, Count unit: คน, Thai definition: เจ้าหน้าที่ผู้รักษาคลังเก็บสิ่งของของสงฆ์, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริบาล[n.] (børibān) EN: conservator ; keeper ; protector   FR: gardien [m]
เจ้าของร้าน[n. exp.] (jaokhøng rān) EN: shopkeeper ; owner ; boss   FR: commerçant [m] ; commerçante [f] ; patron [m]
จตุโลกบาล[n.] (jatulōkabān) EN: the four keepers of the world   
คนดูแล[n. exp.] (khon dūlaē) EN: keeper   
คนทำงานบ้าน[n. exp.] (khon thamngān bān) EN: housekeeper   
ควาญช้าง[n. exp.] (khwān chāng) EN: mahout ; elephant driver ; elephant keeper   FR: cornac [m] ; conducteur d'éléphant [m]
แม่บ้าน[n. exp.] (maēbān) EN: housekeeper ; housewife ; matron   FR: maîtresse de maison [f] ; gouvernante [f] ; ménagère [f]
มือกาว[n.] (meūkāo) EN: very capable goal keeper ; super safe goal keeper   
นายห้าง[n. exp.] (nāi hāng) EN: business manager ; business proprietor ; proprietor ; proprietress ; big boss ; shopkeeper   
พ่อค้าปลีก[n.] (phøkhā plīk) EN: retailer ; shopkeeper   FR: détaillant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KEEPER    K IY1 P ER0
KEEPERS    K IY1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
keeper    (n) (k ii1 p @ r)
keepers    (n) (k ii1 p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(Tier-) Wärter {m} | Wärter {pl}keeper | keepers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インキーパー[, inki-pa-] (n) innkeeper [Add to Longdo]
キーパー[, ki-pa-] (n) keeper; (P) [Add to Longdo]
キーパーチャージ[, ki-pa-cha-ji] (n) keeper charge [Add to Longdo]
グラウンドキーパー[, guraundoki-pa-] (n) groundkeeper [Add to Longdo]
ゴーリー[, go-ri-] (n) goalie; goalkeeper [Add to Longdo]
ゴールキーパー[, go-ruki-pa-] (n) goalkeeper; (P) [Add to Longdo]
タイムキーパー[, taimuki-pa-] (n) time-keeper [Add to Longdo]
ハウスキーパー[, hausuki-pa-] (n) housekeeper [Add to Longdo]
ホテルマン[, hoteruman] (n) hotel-keeper (wasei [Add to Longdo]
家政婦[かせいふ, kaseifu] (n) housekeeper; maid; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guān, ㄍㄨㄢ, ] keeper of domestic animals; herdsman; (old) hired hand in certain trade, #38,662 [Add to Longdo]
管理人[guǎn lǐ rén, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄖㄣˊ, ] keeper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Keeper \Keep"er\, n.
   1. One who, or that which, keeps; one who, or that which,
    holds or has possession of anything.
    [1913 Webster]
 
   2. One who retains in custody; one who has the care of a
    prison and the charge of prisoners.
    [1913 Webster]
 
   3. One who has the care, custody, or superintendence of
    anything; as, the keeper of a park, a pound, of sheep, of
    a gate, etc.; the keeper of attached property; hence, one
    who saves from harm; a defender; a preserver.
    [1913 Webster]
 
       The Lord is thy keeper.        --Ps. cxxi. 6.
    [1913 Webster]
 
   4. One who remains or keeps in a place or position.
    [1913 Webster]
 
       Discreet; chaste; keepers at home.  --Titus ii. 5.
    [1913 Webster]
 
   5. A ring, strap, clamp, or any device for holding an object
    in place; as:
    (a) The box on a door jamb into which the bolt of a lock
      protrudes, when shot.
    (b) A ring serving to keep another ring on the finger.
    (c) A loop near the buckle of a strap to receive the end
      of the strap.
      [1913 Webster]
 
   6. A fruit that keeps well; as, the Roxbury Russet is a good
    keeper. Hence: Anything perishable that remains in good
    condition longer than usual. -- Downing.
    [1913 Webster +PJC]
 
   7. An iron bar that is placed on the poles of a horseshoe
    magnet, and held in place there by the magnetic force, to
    preserve the strength of the magnet when not in use.
    [PJC]
 
   {Keeper of the forest} (O. Eng. Law), an officer who had the
    principal government of all things relating to the forest.
    
 
   {Keeper of the great seal}, a high officer of state, who has
    custody of the great seal. The office is now united with
    that of lord chancellor. [Eng.]
 
   {Keeper of the King's conscience}, the lord chancellor; -- a
    name given when the chancellor was an ecclesiastic. [Eng.]
    
 
   {Keeper of the privy seal} (styled also {lord privy seal}), a
    high officer of state, through whose hands pass all
    charters, pardons, etc., before they come to the great
    seal. He is a privy councillor, and was formerly called
    {clerk of the privy seal}. [Eng.]
 
   {Keeper of a magnet}, a piece of iron which connects the two
    poles, for the purpose of keeping the magnetic power
    undiminished; an armature; called also {keeper}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 keeper
   n 1: someone in charge of other people; "am I my brother's
      keeper?"
   2: one having charge of buildings or grounds or animals [syn:
     {custodian}, {keeper}, {steward}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top