ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-irascible-

IH2 R AE1 S IH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: irascible, *irascible*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irascible(adj) โกรธง่าย, See also: โมโหง่าย, อารมณ์เสีย, Syn. quick-tempered, touchy, Ant. calm, placid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irascible(อิแรส'ซะเบิล) adj. โกรธง่าย, โมโหร้าย, เกี่ยวกับความโกรธ., See also: irascibility, irascibleness n. irascibly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
irascible(adj) โกรธง่าย, โมโหร้าย, หงุดหงิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้โกรธ[khīkrōt] (adj) EN: apt to anger  FR: irascible

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IRASCIBLE IH2 R AE1 S IH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irascible (j) ˈɪrˈæsəbl (i1 r a1 s @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irascible \I*ras"ci*ble\, a. [L. irascibilis, fr. irasci to be
   angry, ira anger: cf. F. irascible. See {Ire}.]
   Prone to anger; easily provoked or inflamed to anger;
   choleric; irritable; as, an irascible man; an irascible
   temper or mood. -- {I*ras"ci*ble*ness}, n. -- {I*ras"ci*bly},
   adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irascible
   adj 1: quickly aroused to anger; "a hotheaded commander" [syn:
       {choleric}, {irascible}, {hotheaded}, {hot-tempered},
       {quick-tempered}, {short-tempered}]
   2: characterized by anger; "a choleric outburst"; "an irascible
     response" [syn: {choleric}, {irascible}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top