ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-instinct-

IH1 N S T IH0 NG K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: instinct, *instinct*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
instinct(adj) มีชีวิตชีวา, See also: เต็มไปด้วยความมั่นใจ, โดยสัญชาตญาณ
instinct(n) สัญชาตญาณ, See also: ปฐมฌาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
instinct(อิน'สทิงคทฺ) n. สัญชาตญาณ adj. มีชีวิตชีวา, เต็มไปด้วยความมั่นใจ, Syn. tendency, impulse

English-Thai: Nontri Dictionary
instinct(n) สัญชาตญาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
instinctสัญชาตญาณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instinctสัญชาตญาณ [TU Subject Heading]
Instinctสัญชาตญาณ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instinctAll forms of life have an instinctive urge to survive.
instinctAnimals act on instinct.
instinctAnimals know their enemies by instinct.
instinctAt the moment she saw a tall man with a gun standing in the doorway, she instinctively backed away.
instinctBirds have a homing instinct.
instinctBirds learn to fly by instinct.
instinctFundamental instincts will not go away.
instinctHe is possessed of a strong fighting instinct.
instinctI'm instinctively bad with children and infants.
instinctIn making a decision, I rely not on logic but on instinct.
instinctInstinct is often a poor guide.
instinctIt cannot plausibly be argued that behaviour of such complexity derives entirely from instinct.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญชาติญาณ(n) instinct
สัญชาตญาณ(n) instinct, Syn. สัญชาตเวค, Example: มนุษย์จะไม่สามารถควบคุมแรงกระตุ้นจากสัญชาตญาณบางอย่างได้ ซึ่งจะเป็นเหตุให้กระทำสิ่งที่ตนต้องการกระทำ, Thai Definition: ความรู้ที่มีมาแต่กำเนิดของคนและสัตว์ ทำให้มีความรู้สึกและกระทำได้เองโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INSTINCT IH1 N S T IH0 NG K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instinct (n) ˈɪnstɪŋkt (i1 n s t i ng k t)
instinct (j) ˌɪnstˈɪŋkt (i2 n s t i1 ng k t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本能[běn néng, ㄅㄣˇ ㄋㄥˊ, ] instinct, #9,919 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Instinkt { n } | Instinkte { pl }instinct | instincts [Add to Longdo]
Selbsterhaltungstrieb { m }instinct of self-preservation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instinct \In*stinct"\, a. [L. instinctus, p. p. of instinguere
   to instigate, incite; cf. instigare to instigate. Cf.
   {Instigate}, {Distinguish}.]
   Urged or stimulated from within; naturally moved or impelled;
   imbued; animated; alive; quick; as, birds instinct with life.
   [1913 Webster]
 
      The chariot of paternal deity . . .
      Itself instinct with spirit, but convoyed
      By four cherubic shapes.         --Milton.
   [1913 Webster]
 
      A noble performance, instinct with sound principle.
                          --Brougham.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instinct \In"stinct\ ([i^]n"st[i^][ng]kt), n. [L. instinctus
   instigation, impulse, fr. instinguere to instigate: cf. F.
   instinct. See {Instinct}, a.]
   [1913 Webster]
   1. Natural inward impulse; unconscious, involuntary, or
    unreasoning prompting to any mode of action, whether
    bodily, or mental, without a distinct apprehension of the
    end or object to be accomplished.
    [1913 Webster]
 
       An instinct is a propensity prior to experience, and
       independent of instructions.     --Paley.
    [1913 Webster]
 
       An instinct is a blind tendency to some mode of
       action, independent of any consideration, on the
       part of the agent, of the end to which the action
       leads.                --Whately.
    [1913 Webster]
 
       An instinct is an agent which performs blindly and
       ignorantly a work of intelligence and knowledge.
                          --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       By a divine instinct, men's minds mistrust
       Ensuing dangers.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Specif., the natural, unreasoning, impulse by
    which an animal is guided to the performance of any
    action, without thought of improvement in the method.
    [1913 Webster]
 
       The resemblance between what originally was a habit,
       and an instinct becomes so close as not to be
       distinguished.            --Darwin.
    [1913 Webster]
 
   3. A natural aptitude or knack; a predilection; as, an
    instinct for order; to be modest by instinct.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instinct \In*stinct"\ ([i^]n*st[i^][ng]kt"), v. t.
   To impress, as an animating power, or instinct. [Obs.]
   --Bentley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instinct
   adj 1: (followed by `with')deeply filled or permeated; "imbued
       with the spirit of the Reformation"; "words instinct with
       love"; "it is replete with misery" [syn: {instinct(p)},
       {replete(p)}]
   n 1: inborn pattern of behavior often responsive to specific
      stimuli; "the spawning instinct in salmon"; "altruistic
      instincts in social animals" [syn: {instinct}, {inherent
      aptitude}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 instinct /ɛ̃stɛ̃/ 
  instinct

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 instinct /instiŋkt/
  instinct

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top