ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

验货

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -验货-, *验货*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
验货[yàn huò, ㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] inspection of goods, #41,217 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you gotta let me sample the merchandise first.[CN] 但你得先让我验货 Big Bad Mama (1974)
A boat is approaching Probably for checking the goods[CN] 有艘小船靠过来,看来开始验货 Infernal Affairs (2002)
I haven't taken delivery yet.[CN] 我还没验货 The Tax Man Cometh (2006)
You can check for yourself, ifyou like.[CN] 你们可以验货. AK-51 (2008)
You'll be able to sample the product see if you like it.[CN] 你得会验货 We Own the Night (2007)
-Would you like a demonstration?[CN] -要验货吗? Unstoppable (2004)
Feel 'em. They're not fake.[CN] 你可以先来验验货 Le Doulos (1962)
Before we make deal, we want right of inspection.[CN] 在我们达成交易之前,我们要求有验货的权利 One, Two, Three (1961)
While you inspect the goods, I'm going to eat.[CN] 你先验货 我要吃点东西 New York, I Love You (2008)
Rest assured, Captain. We'll check them over together.[CN] 请放心,上尉 我们一起验货 A Fistful of Dollars (1964)
- We're going to have to test it.[CN] - 我们要验货. - 拿一袋. Truth or Consequences, N.M. (1997)
Once I verify the validity of the item, the funds will be wired to an account number you provide.[CN] 我验货完毕后 钱就会打到你提供的帐号里去 Going Under (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top