ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inset

IH1 N S EH2 T   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inset-, *inset*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inset[N] ภาพประกอบ, See also: ภาพเล็กๆ ที่ใช้ประกอบภาพใหญ่, แผ่นภาพ หรือแผนที่ในกรอบ, Syn. panel, decoration
inset[VT] ใส่, See also: แทรก, เติม, Syn. inlay, insert
inset in[PHRV] สอดแทรกเข้าไป, See also: ใส่เข้าไป, Syn. inset into
inset into[PHRV] สอดแทรกเข้าไป, See also: ใส่เข้าไป, Syn. inset in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inset(อิน'เซท) n. สิ่งที่สอดแทรกเข้าไป,ใบแทรก,ภาพแทรก,แผ่นภาพหรือแผนที่ในกรอบ,ชิ้นผ้า,การไหลเข้า,การสอดแทรก. vt. สอด,แทรก,ใส่., See also: insetter n., Syn. insert,influx

English-Thai: Nontri Dictionary
inset(n) สิ่งที่สอดไว้,ชิ้นผ้า,ใบแทรก,การสอดแทรก
inset(vt) สอดไว้,แทรกไว้,ใส่ไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คริสมาสต์ [n.] (Khritsamāt) EN: Poinsettia ; Christmas flower ; Painted leaf   

CMU English Pronouncing Dictionary
INSET IH1 N S EH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inset (n) ˈɪnsɛt (i1 n s e t)
inset (v) ˌɪnsˈɛt (i2 n s e1 t)
insets (n) ˈɪnsɛts (i1 n s e t s)
insets (v) ˌɪnsˈɛts (i2 n s e1 t s)
insetting (v) ˌɪnsˈɛtɪŋ (i2 n s e1 t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
die Ellbogen einsetzen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen gebrauchen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einsatz {m}; Einsatzteil {n} | Einsätze {pl}inset | insets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジオシンセティックス[, jioshinseteikkusu] (n) geosynthetic [Add to Longdo]
ピンセット[, pinsetto] (n) tweezers (fre [Add to Longdo]
ポインセチア[, poinsechia] (n) poinsettia (lat [Add to Longdo]
引接[いんせつ, insetsu] (n,vs) interview [Add to Longdo]
緊切[きんせつ, kinsetsu] (adj-na,n) urgent; pressing [Add to Longdo]
近心隣接面[きんしんりんせつめん, kinshinrinsetsumen] (n) mesial proximal surface [Add to Longdo]
近接[きんせつ, kinsetsu] (n,vs,adj-no) neighboring; neighbouring; adjacent; adjoin [Add to Longdo]
近接学[きんせつがく, kinsetsugaku] (n) proxemics [Add to Longdo]
近接航空支援[きんせつこうくうしえん, kinsetsukoukuushien] (n) close air support [Add to Longdo]
職住近接[しょくじゅうきんせつ, shokujuukinsetsu] (n) having one's workplace near one's home [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
通信設備[つうしんせつび, tsuushinsetsubi] transmission equipment [Add to Longdo]
通信節[つうしんせつ, tsuushinsetsu] communication section [Add to Longdo]
隣接ドメイン[りんせつドメイン, rinsetsu domein] adjacent domain [Add to Longdo]
隣接ノード[りんせつノード, rinsetsu no-do] adjacent node [Add to Longdo]
隣接局通知[りんせつきょくつうち, rinsetsukyokutsuuchi] neighbor notification [Add to Longdo]
隣接節点[りんせつせってん, rinsetsusetten] adjacent node [Add to Longdo]
隣接単位料金区域[りんせつたんいりょうきんくいき, rinsetsutan'iryoukinkuiki] adjacent message area [Add to Longdo]
隣接定義域[りんせつていぎいき, rinsetsuteigiiki] adjacent domain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inset \In*set"\, v. t.
   To infix. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inset \In"set\, n.
   1. That which is inserted or set in; an insertion.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bookbinding) One or more separate leaves inserted in a
    volume before binding; as:
    (a) A portion of the printed sheet in certain sizes of
      books which is cut off before folding, and set into
      the middle of the folded sheet to complete the
      succession of paging; -- also called {offcut}.
    (b) A page or pages of advertisements inserted.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inset
   n 1: a small picture inserted within the bounds or a larger one
   2: an artifact that is inserted or is to be inserted [syn:
     {insert}, {inset}]
   3: a piece of material used to strengthen or enlarge a garment
     [syn: {gusset}, {inset}]
   v 1: set or place in

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top