ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inlay

IH1 N L EY2   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inlay-, *inlay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inlay[N] การฝัง, See also: การเลี่ยม, Syn. decoration
inlay[VT] ฝัง, Syn. parquet, inset, embed, Ant. extract
inlay[N] สารอุดฟัน (ทางการแพทย์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inlay(อิน'เล) vt. เลี่ยม,ฝัง. n. สิ่งเลี่ยม,สิ่งฝังเลี่ยม,ตัวฝัง., See also: inlayer n. ผู้ฝังเลี่ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
inlay(n) การจารึก,การสลัก,การฝัง,สิ่งที่เลี่ยม
inlay(vt) แกะ,สลัก,จารึก,ฝัง,เลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inlayงานฝังประดับ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inlayอุดฝัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
inlay waxขี้ผึ้งอุดฝัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inlayอินเลย์ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คร่ำเงิน[V] inlay with silver, Example: ช่างเงินกำลังคร่ำเงินบนพานใบนั้นเป็นลวดลายที่สวยงาม, Thai definition: เอาเงินฝังเป็นลวดลายลงในโลหะ
คร่ำทอง[V] inlay with gold, See also: gold engraving, Example: ช่างสมัยโบราณคร่ำทองกันอย่างวิจิตรบรรจง, Thai definition: เอาทองฝังเป็นลวดลายลงในโลหะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประดับมุก[n. exp.] (kān pradap muk) EN: mother-of-pearl inlay   
นกปรอดคอลาย[n. exp.] (nok parøt khø lāi) EN: Stripe-throated Bulbul   FR: Bulbul de Finlayson [m] ; Bulbul à face striée [m]
ตกแต่งด้วยลายประดับมุก[v. exp.] (toktaeng dūay lāi pradap muk) EN: be decorated with mother-of-pearl inlay   

CMU English Pronouncing Dictionary
INLAY    IH1 N L EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inlay    (n) ˈɪnlɛɪ (i1 n l ei)
inlay    (v) ˌɪnlˈɛɪ (i2 n l ei1)
inlays    (n) ˈɪnlɛɪz (i1 n l ei z)
inlays    (v) ˌɪnlˈɛɪz (i2 n l ei1 z)
inlaying    (v) ˌɪnlˈɛɪɪŋ (i2 n l ei1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einlegearbeit {f}; Intarsia {f}; eingelegtes Muster | Einlegearbeiten {pl}inlay | inlays [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はめ込む;嵌め込む;填め込む[はめこむ, hamekomu] (v5m,vt) (1) to inlay; to insert; to set; (2) {math} to plug in (to a formula); to immerse; (3) to trick; to deceive [Add to Longdo]
インレー[, inre-] (n) inlay [Add to Longdo]
散りばめる;鏤める;散り嵌める[ちりばめる, chiribameru] (v1,vt) (uk) to inlay; to set; to stud; to enchase (a thing) with; to mount (gem) [Add to Longdo]
象眼;象嵌[ぞうがん, zougan] (n,vs) inlay (work); inlaying [Add to Longdo]
入れ木[いれき, ireki] (n) wood inlay [Add to Longdo]
螺鈿細工[らでんざいく, radenzaiku] (n) mother-of-pearl inlay [Add to Longdo]
嵌め込み(oK);はめ込み[はめこみ, hamekomi] (n) (1) insertion; inlaying; (2) {math} immersion [Add to Longdo]
嵌入[かんにゅう, kannyuu] (n,vs) setting in; inlaying; dovetailing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inlay \In"lay`\, n.
   Matter or pieces of wood, ivory, etc., inlaid, or prepared
   for inlaying; that which is inserted or inlaid for ornament
   or variety; as, ornamented with ivory inlay.
   [1913 Webster]
 
      Crocus and hyacinth with rich inlay
      Broidered the ground.          --Milton.
   [1913 Webster]
 
      The sloping of the moonlit sward
      Was damask work, and deep inlay
      Of braided blooms.            --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inlay \In*lay"\, v. t. [imp. & p. p. {Inlaied}; p. pr. & vb. n.
   {Inlaying}.]
   To lay within; hence, to insert, as pieces of pearl, ivory,
   mother-of-pearl, choice woods, or the like, in a groundwork
   of some other material; to form an ornamental surface; to
   diversify or adorn with insertions.
   [1913 Webster]
 
      Look, how the floor of heaven
      Is thick inlaid with patines of bright gold. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      But these things are . . . borrowed by the monks to
      inlay their story.            --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inlay
   n 1: (dentistry) a filling consisting of a solid substance (as
      gold or porcelain) fitted to a cavity in a tooth and
      cemented into place
   2: a decoration made by fitting pieces of wood into prepared
     slots in a surface
   v 1: decorate the surface of by inserting wood, stone, and metal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top