Search result for

inking

(39 entries)
(0.1871 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inking-, *inking*.
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blinking(บลิง'คิง) adj. ซึ่งกะพริบ,สาปแช่ง
countersinking(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า,เจาะรู
drinking(ดริง'คิง) adj. ซึ่งเหมาะสำหรับดื่ม,ซึ่งใช้สำหรับดื่ม,ติดเหล้า
object linking and embeddการเชื่อมโยงและการฝังตัวของวัตถุใช้ตัวย่อว่า OLE (อ่านว่า โอเล) เท่ากับการแทรกเอกสาร หรือ ภาพ หรือบางส่วนของเอกสาร ที่ได้สร้างขึ้นไว้ในโปรแกรมหนึ่ง (เรียกว่า วัตถุ) เข้าไปในแฟ้มเอกสาร หรือส่วนของเอกสารที่สร้างขึ้นมาจากอีกโปรแกรมหนึ่ง แถมด้วยการที่สามารถยึดโยงหรือเชื่อมโยงความผูกพันระหว่างเอกสารทั้งสองไว้ให้อีกด้วย การยึดโยงดังกล่าวมีความหมายว่า การแก้ใขแฟ้มหนึ่งจะทำให้อีกแฟ้มหนึ่งถูกแก้ไปด้วยโดยอัตโนมัติ วิธีการนี้นิยมใช้มากในระบบวินโดว์
stinking(สทิง'คิง) adj. มีกลิ่นเหม็น,ส่งกลิ่นเหม็น,ฉาวโฉ่,น่ารังเกียจ,เลวทราม. -stinkingness n., Syn. foul-smelling,offending
thinking(ธิง'คิง) adj. มีเหตุผล,ชอบคิด,ชอบพิจารณา n. ความคิด,การพิจารณา, Syn. thought
wishful thinkingn. ความปรารถนาที่อยู่เหนือเหตุผล, See also: wishful thinker.

English-Thai: Nontri Dictionary
unthinking(adj) สะเพร่า,ไม่เกรงใจ,ไม่ยั้งคิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่ได้ยั้งคิด[adv.] (dōi mai dāi yangkhit) EN: without thinking   
โดยมิได้พิจารณา[adv.] (dōi midāi phitjāranā) EN: without thinking   
หัวก้าวหน้า[adj.] (hūakāonā) EN: progressive ; forward thinking ; planning ahead ; planning for the future   
จอก[n.] (jøk) EN: drinking cup ; tumbler ; brass cup ; metal drinking cup   FR: gobelet [m] ; timbale [f] ; petit bol [m]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: [classifier : drinking glasses]   FR: [classificateur : verres à boire]
การดื่ม[n.] (kān deūm) EN: drinking   
การดื่มเหล้า[n. exp.] (kān deūm lao) EN: drinking alcohol   
การดื่มสุรา[n. exp.] (kān deūm surā) EN: drinking   FR: consommation d'alcool [f]
การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล[n. exp.] (kān khit baēp pen hēt pen phon) EN: logical thinking   
การคิดเชิงวิเคราะห์[n. exp.] (kān khit choēng wikhrǿ) EN: analytical thinking   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inking    (v) (i1 ng k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Farbkissen {n}inking pad [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お金本位[おかねほんい, okanehon'i] (n,adj-no) (See 金本位・かねほんい) money-centered way (of thinking) [Add to Longdo]
お冷や;お冷[おひや, ohiya] (n) cold (drinking) water; cold boiled rice [Add to Longdo]
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) [Add to Longdo]
ぐうっと[, guutto] (adv,adv-to) (on-mim) heartily (drinking) [Add to Longdo]
こくん;コクン[, kokun ; kokun] (adv-to) (1) (on-mim) nod deeply; (2) glugging; drinking deeply [Add to Longdo]
こくんこくん;コクンコクン[, kokunkokun ; kokunkokun] (adv-to) (1) (on-mim) glugging; drinking deeply; (2) nodding deeply [Add to Longdo]
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly [Add to Longdo]
しばしば[, shibashiba] (vs,adv) (on-mim) blinking repeatedly [Add to Longdo]
しばしば目[しばしばめ, shibashibame] (exp) blinking away tears; blinking tear filled eyes [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インキング[いんきんぐ, inkingu] inking [Add to Longdo]
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE [Add to Longdo]
ブリキング[ぶりきんぐ, burikingu] blinking [Add to Longdo]
リンク付け[リンクづけ, rinku duke] linking [Add to Longdo]
線引き[せんびき, senbiki] inking [Add to Longdo]
明滅[めいめつ, meimetsu] blinking [Add to Longdo]
連係[れんけい, renkei] linking (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inking \Ink"ing\, a.
   Supplying or covering with ink.
   [1913 Webster]
 
   {Inking roller}, a somewhat elastic roller, used to spread
    ink over forms of type, copperplates, etc.
 
   {Inking trough} or {Inking table}, a trough or table from
    which the inking roller receives its ink.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ink \Ink\, v. t. [imp. & p. p. {Inked} ([i^][ng]kt); p. pr. &
   vb. n. {Inking}.]
   To put ink upon; to supply with ink; to blacken, color, or
   daub with ink.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top