Search result for

drinking

(89 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drinking-, *drinking*, drink
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drinking[ADJ] เกี่ยวกับการดื่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drinking(ดริง'คิง) adj. ซึ่งเหมาะสำหรับดื่ม,ซึ่งใช้สำหรับดื่ม,ติดเหล้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drinkingการดื่มน้ำ [TU Subject Heading]
Drinking and traffic accidentsการดื่มสุรากับอุบัติเหตุทางถนน [TU Subject Heading]
Drinking behaviorพฤติกรรมการดื่ม [TU Subject Heading]
Drinking by Cellsการดื่มของเหลวของเซลล์ [การแพทย์]
Drinking Fountainก๊อกน้ำพุ [การแพทย์]
Drinking from Cupการดื่มน้ำจากแก้ว [การแพทย์]
Drinking of alcoholic beveragesการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ [TU Subject Heading]
Drinking waterน้ำดื่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Drinking waterน้ำดื่ม [TU Subject Heading]
Drinking, Normalดื่มสุราตามปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Did her drinking cause this?คุณคิดว่าเหล้าเป็นสาเหตุให้เธอเป็นอย่างนี้นะเหรอ มันไม่ใช่ Birthmarks (2008)
This is my doing. I'm drinking it.เรื่องทั้งหมดเป็นเพราะข้า ข้าดื่มเอง The Labyrinth of Gedref (2008)
Well,you know, Eddie has been known to leave Cory alone while he goes out drinking with his buddies.อย่างที่รู้กันอยู่ว่าเอ็ดดี้ชอบทิ้งลูกไว้คนเดียว ขณะที่เขาออกไปดื่มกับเพื่อนๆ And How Does That Make You Kill? (2008)
- But you don't drink. - I'm not drinking.แต่คุณอย่าดื่มเลย ฉันไม่ได้ดื่ม Heartbreak Library (2008)
Think I'm doing this cause you're drinking?คิดว่าที่ฉันทำอยู่เนี่ยะ เพราะว่าพวกหล่อนกินเหล้าเหรอ? My Sassy Girl (2008)
What elixir have you been drinking?คุณไปดื่มน้ำอมฤตที่ไหนมาเหรอ? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-I enjoyed drinking with you.- ดื่มกับคุณก็สนุกมาก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I see you're still drinking your Sazerac with whiskey.ผมเห็นคุณยังดื่มซูริคกับวิสกี้อยู่อีก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Really? Drinking?เอาจริง ดื่มกันเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
What are you drinking? Gin and tonic. Tanqueray and tonic.จินโทนิก Jumper (2008)
After drinking, let's go back in.หลังจากดื่มเสร็จ, เรากลับเข้าไปในนั้นกัน. Episode #1.8 (2008)
What are you drinking? I dunno, what am I drinking?แล้วนั่นเขาดื่มอะไร Quantum of Solace (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drinkingAcid rain in drinking water affects human health.
drinkingAfter drinking all night, Bob was dead to the world.
drinkingAlthough Hiroko dislikes cigarette smoke, she readily goes out drinking with friends.
drinkingAnd, to make the matter worse, he has taken to drinking.
drinkingAn old man indulges in drinking.
drinkingAre you OK for drinking water in an emergency?
drinkingAs he was drinking he got very merry and kept telling everybody just how much he hated hospitals.
drinkingAs she's quit drinking, she's lost some weight.
drinkingAvoid drinking too much water with your meals.
drinkingBoth drinking and smoking are bad for the health.
drinkingDon't indulge yourself too much in drinking.
drinkingDon't risk your health by over drinking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำดื่ม[N] drinking water, Syn. น้ำ, น้ำกิน, Example: ทางโรงเรียนนำไอโอดีนเข้มข้นนี้ผสมลงในน้ำดื่มตามสัดส่วนที่กำหนดเพื่อให้นักเรียนได้รับไอโอดีนเพียงพอแก่ความต้องการ
สุราบาน[N] drinking, Syn. การดื่มเหล้า, การดื่มสุรา
น้ำกิน[N] drinking water, See also: potable water, Syn. น้ำดื่ม, Example: ไปเดินป่าวันนี้เตรียมน้ำกินไว้ด้วยก็ดี, Thai definition: น้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ดื่มแก้กระหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จอก[n.] (jøk) EN: drinking cup ; tumbler ; brass cup ; metal drinking cup   FR: gobelet [m] ; timbale [f] ; petit bol [m]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: [classifier : drinking glasses]   FR: [classificateur : verres à boire]
การดื่ม[n.] (kān deūm) EN: drinking   
การดื่มเหล้า[n. exp.] (kān deūm lao) EN: drinking alcohol   
การดื่มสุรา[n. exp.] (kān deūm surā) EN: drinking   FR: consommation d'alcool [f]
หลอด[n.] (løt) EN: straw ; drinking straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
หลอดดูด[n.] (løt dūt) EN: straw ; drinking straw ; soda straw   FR: paille [f] ; chalumeau [m]
น้ำกิน[n. exp.] (nām kin) EN: drinking water ; potable water   FR: eau potable [f]
น้ำพุน้ำดื่ม[n. exp.] (nāmphu nām deūm) EN: drinking fountain   FR: fontaine d'eau potable [f]
น้ำเปล่า [n. exp.] (nām plāo) EN: plain water ; drinking water ; fresh water ; water   FR: eau plate [f] ; eau de boisson [f] ; flotte [f] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DRINKING    D R IH1 NG K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drinking    (v) (d r i1 ng k i ng)
drinking-bout    (n) - (d r i1 ng k i ng - b au t)
drinking-song    (n) - (d r i1 ng k i ng - s o ng)
drinking-bouts    (n) - (d r i1 ng k i ng - b au t s)
drinking-songs    (n) - (d r i1 ng k i ng - s o ng z)
drinking-water    (n) - (d r i1 ng k i ng - w oo t @ r)
drinking-fountai    (n) - (d r i1 ng k i ng - f au n t i n)
drinking-fountai    (n) - (d r i1 ng k i ng - f au n t i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saufgelage {n} [ugs.]drinking bout; booze-up [coll.] [Add to Longdo]
Trinkflasche {f}drinking bottle [Add to Longdo]
Trinkgefäß {n}drinking vessel [Add to Longdo]
Trinkgelage {n}drinking spree [Add to Longdo]
Trinkglas {n}drinking glass; tumbler [Add to Longdo]
Trinkhalm {m}drinking straw; straw [Add to Longdo]
Trinklied {n}drinking song [Add to Longdo]
Trinkwasser {n}drinking water; potable water [Add to Longdo]
Trinkwasseraufbereitungsanlage {f}drinking water treatment plant [Add to Longdo]
Trinkwasserenthärtungsanlage {f}drinking water softener [Add to Longdo]
Trinkwasserentsalzungsanlage {f}drinking water demineralisation device [Add to Longdo]
Trinkwassergewinnung {f}drinking water production [Add to Longdo]
Trinkwasserknappheit {f}drinking water shortage [Add to Longdo]
Wetttrinken {n}; Kampftrinken {n}drinking contest [Add to Longdo]
Zechgelage {n}drinking bout; carousal; carouse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お冷や;お冷[おひや, ohiya] (n) cold (drinking) water; cold boiled rice [Add to Longdo]
ぐうっと[, guutto] (adv,adv-to) (on-mim) heartily (drinking) [Add to Longdo]
こくん;コクン[, kokun ; kokun] (adv-to) (1) (on-mim) nod deeply; (2) glugging; drinking deeply [Add to Longdo]
こくんこくん;コクンコクン[, kokunkokun ; kokunkokun] (adv-to) (1) (on-mim) glugging; drinking deeply; (2) nodding deeply [Add to Longdo]
アルコール漬け;アルコール漬[アルコールづけ, aruko-ru duke] (n) (1) preserving in alcohol; (2) pickling one's liver; drinking incessantly; being a souse [Add to Longdo]
カップ[, kappu] (n) (See コップ・1) cup (drinking vessel, measure, brassiere, prize, etc.); (P) [Add to Longdo]
コップ[, koppu] (n) (1) (also written 洋盃 and 骨杯) glass (i.e. drinking vessel) (dut [Add to Longdo]
コップ酒[コップざけ, koppu zake] (n) sake sold in a cup rather than a bottle; drinking sake from a regular-size cup rather than from a small sake cup [Add to Longdo]
タンブラー;タンプラー[, tanbura-; tanpura-] (n) (1) tumble dryer; tumbler; tumbler dryer; (2) drinking cup [Add to Longdo]
ノミュニケーション[, nomyunike-shon] (n) (from のみ and コミュニケーション) communicating while drinking [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酒会[jiǔ huì, ㄐㄧㄡˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] drinking party; wine reception [Add to Longdo]
饮水[yǐn shuǐ, ˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] drinking water [Add to Longdo]
饮用水[yǐn yòng shuǐ, ˇ ㄩㄥˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] drinking water; potable water [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drink \Drink\ (dr[i^][ng]k), v. i. [imp. {Drank} (dr[a^][ng]k),
   formerly {Drunk} (dr[u^][ng]k); & p. p. {Drunk}, {Drunken}
   (-'n); p. pr. & vb. n. {Drinking}. Drunken is now rarely
   used, except as a verbal adj. in sense of habitually
   intoxicated; the form drank, not infrequently used as a p.
   p., is not so analogical.] [AS. drincan; akin to OS. drinkan,
   D. drinken, G. trinken, Icel. drekka, Sw. dricka, Dan.
   drikke, Goth. drigkan. Cf. {Drench}, {Drunken}, {Drown}.]
   1. To swallow anything liquid, for quenching thirst or other
    purpose; to imbibe; to receive or partake of, as if in
    satisfaction of thirst; as, to drink from a spring.
    [1913 Webster]
 
       Gird thyself, and serve me, till have eaten and
       drunken; and afterward thou shalt eat and drink.
                          --Luke xvii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       He shall drink of the wrath the Almighty. --Job xxi.
                          20.
    [1913 Webster]
 
       Drink of the cup that can not cloy.  --Keble.
    [1913 Webster]
 
   2. To quaff exhilarating or intoxicating liquors, in
    merriment or feasting; to carouse; to revel; hence, to
    lake alcoholic liquors to excess; to be intemperate in the
    ?se of intoxicating or spirituous liquors; to tipple.
    --Pope.
    [1913 Webster]
 
       And they drank, and were merry with him. --Gem.
                          xliii. 34.
    [1913 Webster]
 
       Bolingbroke always spoke freely when he had drunk
       freely.                --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   {To drink to}, to salute in drinking; to wish well to, in the
    act of taking the cup; to pledge in drinking.
    [1913 Webster]
 
       I drink to the general joy of the whole table,
       And to our dear friend Banquo.    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drinking \Drink"ing\, n.
   1. The act of one who drinks; the act of imbibing.
    [1913 Webster]
 
   2. The practice of partaking to excess of intoxicating
    liquors.
    [1913 Webster]
 
   3. An entertainment with liquors; a carousal.
    [1913 Webster]
 
   Note: Drinking is used adjectively, or as the first part of a
      compound; as, a drinking song, drinking cup, drinking
      glass, drinking house, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Drinking horn}, a drinking vessel made of a horn.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drinking
   n 1: the act of consuming liquids [syn: {drinking}, {imbibing},
      {imbibition}]
   2: the act of drinking alcoholic beverages to excess; "drink was
     his downfall" [syn: {drink}, {drinking}, {boozing},
     {drunkenness}, {crapulence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top