ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ingratiate oneself

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ingratiate oneself-, *ingratiate oneself*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ingratiate oneself มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ingratiate oneself*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจบสอพลอ[V] fawn upon/on, See also: curry favour with, ingratiate oneself with, toady, flatter, Syn. ประจบประแจง, ยกยอปอปั้น, สรรเสริญเยินยอ, Example: ลูกน้องประจบสอพลอเจ้านายเพื่อหวังความก้าวหน้าในการทำงาน, Thai definition: ทำให้เขาชอบโดยการสอพลอเพื่อหวังผลประโยชน์
ประจบ[V] flatter, See also: fawn on/over, adulate, curry favor with, toady, blandish, ingratiate oneself, Syn. ปะเหลาะ, ประจบประแจง, สอพลอ, เอาใจ, ยกยอ, ประจ๋อประแจ๋, เลียแข้ง, Example: ลูกคนเล็กชอบประจบพ่อแม่, Thai definition: พูดหรือทำให้เขารักเขาชอบ
ประจบประแจง[V] fawn on, See also: flatter, curry favour with, ingratiate oneself with, suck up to, lick one's boots, Syn. ประจบ, Example: เขาประจบประแจงเจ้านายเก่ง เลยได้เลื่อนตำแหน่งเร็ว, Thai definition: พูดหรือทำให้รักให้พอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจบ[v.] (prajop) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to   FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter (servilement) ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
买好[mǎi hǎo, ㄇㄞˇ ㄏㄠˇ, / ] to ingratiate oneself, #16,832 [Add to Longdo]
献媚[xiàn mèi, ㄒㄧㄢˋ ㄇㄟˋ, / ] to ingratiate oneself with; to pander to, #49,429 [Add to Longdo]
趋附[qū fù, ㄑㄩ ㄈㄨˋ, / ] to ingratiate oneself, #156,811 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sich einschmeicheln (bei)to ingratiate oneself (with) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
色目を使う;色目をつかう[いろめをつかう, iromewotsukau] (exp,v5u) (1) to make eyes at; to leer; to ogle; (2) to ingratiate oneself; to toady; to flatter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top