ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in advance

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in advance-, *in advance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in advance(adv) ล่วงหน้า, See also: ก่อนหน้า, ก่อน, ก่อนเวลา, Syn. ahead, before
in advance(adj) ล่วงหน้า, See also: ก่อนหน้า, ก่อน, ก่อนเวลา, Syn. ahead, forward

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I extend to you in advance my sincerest gratitude... and very best regards.ผมขอขอบคุณล่วงหน้า Schindler's List (1993)
I know your husband paid tuition in advance for a year... but if you will refer to the rules and regulations manual we sent you... you will see that unless there is a valid excuse for prolonged absence... your tuition will be forfeit.ดิฉันทราบว่าสามีคุณ จ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าเป็นปีไว้... แต่ถ้าคุณได้อ่านถึงกฏและระเบียบ ที่เราส่งให้คุณ... คุณจะเห็นว่าอย่างน้อยต้องมีเหตุผล ในการขาดเรียนเป็นเวลานาน... Léon: The Professional (1994)
You want $100, 000 in advance against a ten-percent cut for that?คุณขอแสนนึงล่วงหน้าในส่วน 10% Heat (1995)
And because I knew in advance that you wouldn't like it, ฉันรู้มาก่อนแล้วว่าคุณจะต้องไม่ชอบ Swimming Pool (2003)
Somehow they had to discredit her in advance before the murder.ด้วยสาเหตุที่จะทำให้เธอเสียชื่อเสียง ถ้าเกิดการฆาตกรรมก่อนล่วงหน้า Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
- Believe me, apologize in advance for the heavy dose of irony we're about to participate in.เชื่อสิ ขอโทษด้วยนะที่เราต้องเจอกันทั้งๆที่ต้องใส่โซ่เป็นพรวน English, Fitz or Percy (2005)
I just want to thank everyone in advance for helping me cope with my disability.และฉันอยากจะ ขอบคุณทุกๆคนล่วงหน้า ที่จะช่วยให้ฉัน หายความจำเสื่อม Grin and Bear It (2007)
May I just say in advance that I am sorry?ฉันแค่พูดไปเรื่อย งั้นขอโทษด้วยละกันนะ Stardust (2007)
You must return to San Francisco in advance of my arrival.แกต้องกลับซานฟรานซิสโก ก่อนที่ฉันจะไปถึง War (2007)
To be honest, when a tenant pays a year's rent in advance and then gets locked up, บอกตรงๆเลยนะว่าถ้าคนเช่า จ่ายล่างหน้าเป็นปี แล้วล็อคไว้เฉยๆเนี่ย Bang and Burn (2007)
I apologize in advance if I'm out of line here, เออขอโทษนะ ฉันคิดไปไกลแล้ววะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
I apologize in advance for the earful you're gonna hear from Skyler.ฉันขอโทษล่วงหน้าที่ถูกต่อว่าอย่างร้ายแรง นายต้องไปฟังจากสกายเลอร์ Seven Thirty-Seven (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in advanceAllow me to know in advance when you are coming up to Tokyo.
in advanceAll the seats are sold in advance.
in advanceA number of tickets are sold in advance.
in advanceBecause this is such a highly technical subject, I would like to point out in advance the likelihood that some of what I'm about to say may include information that is incorrect.
in advanceCan you pay me in advance?
in advanceConfirm your reservation in advance.
in advanceDo I have to pay in advance?
in advanceDon't forget to confirm your reservation in advance.
in advanceDo you want me to pay in advance?
in advanceEinstein was far in advance of his time.
in advanceExamine the pile of documents in advance.
in advanceFor code type locks that don't need a key there are 'free dial' systems where you can set any number you like and fixed types where the number if set in advance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่วงหน้า(adv) beforehand, See also: in advance, ahead, Ant. ย้อนหลัง, Example: อยู่ๆ เราก็ได้คนนำทางโดยไม่ได้คิดล่วงหน้า, Thai Definition: ก่อนที่เหตุการณ์หรือการกระทำจะเกิดขึ้น
ล่วงหน้า(adv) beforehand, See also: in advance, ahead, Ant. ย้อนหลัง, Example: อยู่ๆ เราก็ได้คนนำทางโดยไม่ได้คิดล่วงหน้า, Thai Definition: ก่อนที่เหตุการณ์หรือการกระทำจะเกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระเงินล่วงหน้า[chamra ngoen lūang-nā] (v, exp) EN: pay in advance ; prepay  FR: payer à l'avance
จ่ายล่วงหน้า[jāi lūang-nā] (v, exp) EN: deposit ; pay in advance ; pay up front  FR: payer à l'avance ; payer d'avance ; prépayer
จ่ายไปก่อน[jāi pai køn] (v, exp) EN: deposit ; pay in advance ; pay up front  FR: payer à l'avance ; payer d'avance ; prépayer
จองล่วงหน้า[jøng lūang-nā] (v, exp) EN: book in advance  FR: réserver à l'avance
จองล่วงหน้า 1 อาทิตย์[jøng lūang-nā neung āthit] (v, exp) EN: book a week in advance  FR: réserver une semaine à l'avance
การชำระเงินล่วงหน้า[kān chamra ngoen lūang-nā] (n, exp) EN: payment in advance ; advance payment ; prepayment
ขอบคุณล่วงหน้า[khøpkhun lūang-nā] (xp) EN: thanks in advance  FR: merci d'avance
ก่อน[køn] (adv) EN: before ; previous to ; in advance of ; first ; ago  FR: avant ; d'abord ; d'avance
ล่วง[lūang = luang] (v) EN: pass ; over ; go beyond ; exceed ; precede ; go in advance ; overstep  FR: dépasser ; outrepasser
ล่วงหน้า[lūang-nā] (adv) EN: beforehand ; in advance ; ahead ; early  FR: à l'avance ; d'avance ; avant l'échéance

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事先[shì xiān, ㄕˋ ㄒㄧㄢ, ] in advance; before the event; beforehand; prior, #5,720 [Add to Longdo]
事前[shì qián, ㄕˋ ㄑㄧㄢˊ, ] in advance; before the event, #14,700 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
予め[あらかじめ, arakajime] TH: ทำไว้ล่วงหน้า  EN: in advance

Japanese-English: EDICT Dictionary
テレアポ[tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone [Add to Longdo]
言い合わせる;言合わせる[いいあわせる, iiawaseru] (v1) to agree in advance [Add to Longdo]
構える[かまえる, kamaeru] (v1, vt) (1) to set up (e.g. a building); (2) to prepare in advance (e.g. a meal); to prepare to use something (e.g. a camera); (3) to plan; to scheme; (4) to fabricate in order to deceive; (5) to stiffen; to become formal; (P) [Add to Longdo]
事前[じぜん, jizen] (n, adj-no) (See 事後) prior; beforehand; in advance; before the fact; ex ante; (P) [Add to Longdo]
事前工作[じぜんこうさく, jizenkousaku] (n) preparatory operations; measure taken in advance; doing the groundwork [Add to Longdo]
先決[せんけつ, senketsu] (n, vs) previous decision; predetermination; deciding in advance; first priority; (P) [Add to Longdo]
先借り[さきがり, sakigari] (n, vs) borrowing in advance [Add to Longdo]
先取り(P);先どり;先取(io)[さきどり, sakidori] (n, vs) (1) receiving in advance; taking before others; (2) { comp } prefetch; (3) { ling } anticipatory completion; finishing another person's sentence in anticipation of what likely to be said next; (P) [Add to Longdo]
先貸し[さきがし, sakigashi] (n, vs) payment in advance [Add to Longdo]
先買い[さきがい, sakigai] (n) buy in advance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advance \Ad*vance"\, n. [Cf. F. avance, fr. avancer. See
   {Advance}, v.]
   1. The act of advancing or moving forward or upward;
    progress.
    [1913 Webster]
 
   2. Improvement or progression, physically, mentally, morally,
    or socially; as, an advance in health, knowledge, or
    religion; an advance in rank or office.
    [1913 Webster]
 
   3. An addition to the price; rise in price or value; as, an
    advance on the prime cost of goods.
    [1913 Webster]
 
   4. The first step towards the attainment of a result;
    approach made to gain favor, to form an acquaintance, to
    adjust a difference, etc.; an overture; a tender; an
    offer; -- usually in the plural.
    [1913 Webster]
 
       [He] made the like advances to the dissenters.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   5. A furnishing of something before an equivalent is received
    (as money or goods), towards a capital or stock, or on
    loan; payment beforehand; the money or goods thus
    furnished; money or value supplied beforehand.
    [1913 Webster]
 
       I shall, with pleasure, make the necessary advances.
                          --Jay.
    [1913 Webster]
 
       The account was made up with intent to show what
       advances had been made.        --Kent.
    [1913 Webster]
 
   {In advance}
    (a) In front; before.
    (b) Beforehand; before an equivalent is received.
    (c) In the state of having advanced money on account; as,
      A is in advance to B a thousand dollars or pounds.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in advance
   adv 1: ahead of time; in anticipation; "when you pay ahead (or
       in advance) you receive a discount"; "We like to plan
       ahead"; "should have made reservations beforehand" [syn:
       {ahead}, {in advance}, {beforehand}]
   adj 1: situated ahead or going before; "an advance party"; "at
       that time the most advanced outpost was still east of the
       Rockies" [syn: {advance(a)}, {advanced(a)}, {in
       advance(p)}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top