ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immune

IH2 M Y UW1 N   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immune-, *immune*
Possible hiragana form: いんむね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immune[ADJ] เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
immune[ADJ] ซึ่งได้รับการยกเว้น, See also: ซึ่งเป็นอิสระจากบางสิ่ง, Syn. exempt, free
immune[ADJ] ซึ่งมีภูมิคุ้มกันโรค, See also: ซึ่งมีภูมิต้านทานต่อโรค, Syn. inoculated, vaccinated
immune[ADJ] ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจาก, See also: ซึ่งไม่รู้สึกต่อบางสิ่ง, ซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลจากบางสิ่ง
immune[N] ผู้มีภูมิคุ้มกัน
immune system[N] ระบบภูมิคุ้มกันโรค

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immune(อีมิวนู') adj. มีภูมิคุ้มกันโรค,ได้รับการยกเว้น. n. ผู้มีภูมิคุ้มกันโรค,ผู้ได้รับการยกเว้น, Syn. exempt

English-Thai: Nontri Dictionary
immune(adj) ปลอดภัย,คงทน,พ้นอันตราย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immune-ภูมิคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immune deficiency disease; disease, immunodeficiencyโรคขาดภูมิคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immune deficiency; immunodeficiency-ขาดภูมิคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
immune serumเซรุ่มคุ้มกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immuneความต้านทานสูง [การแพทย์]
Immune Adherenceไวรัสมาเกาะที่ผิวของเกร็ดเลือด [การแพทย์]
Immune Bodiesภูมิคุ้มกันร่างกาย [การแพทย์]
Immune Cellsเซลล์อิมมูน [การแพทย์]
Immune Complexสารเชิงซ้อนทางอิมมูน, สารประกอบเชิงซ้อนทางอิมมูน, สารประกอบเชิงซ้อนทางอิมมูน [การแพทย์]
Immune Complex Depositionอิมมูนคอมเพล็กซ์สะสม, อิมมูนคอมเพล็กซ์สะสม [การแพทย์]
Immune Complex Diseaseโรคเกิดจากภูมิคุ้มกันเชิงซ้อน, โรคจากสารเชิงซ้อนทางอิมมูน, โรคเนื่องจากสารเชิงซ้อนทางอิมมูน, โรคอิมมูนคอมเพลกซ์ [การแพทย์]
Immune Complex, Intermediateสารเชิงซ้อนทางอิมมูนที่มีขนาดปานกลาง [การแพทย์]
Immune Complex, Largeสารเชิงซ้อนทางอิมมูนที่มีขนาดใหญ่ [การแพทย์]
Immune Complex, Smallสารเชิงซ้อนทางอิมมูนที่มีขนาดเล็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think that there's a connection between the readings and the hallucinations, like they're all part of a defensive reaction, some sort of immune system.ฉันคิดว่าค่าที่วัดได้กับภาพที่คุณเห็นมันเกี่ยวข้องกัน -มันเป็นปฎิกริยาตอบโต้ Event Horizon (1997)
His immune system fails when there's trouble, so an ear infection ...แกไม่มีภูมิต้านทานโรค เป็นอะไร ก็ไม่หาย อย่างหูอักเสบ... As Good as It Gets (1997)
So I'm not immune to influenzaชั้นเลยไม่มีภูมิต้านทานโรคไข้หวัด Oldboy (2003)
I'd just become immune to sleep.ผมกลับแพ้การนอนหลับ Cashback (2006)
They're immune to all official channels.พวกเค้าปิดทุกช่องทาง Fly, Daddy, Fly (2006)
Canines remain immune to airborne strain only.สุนัขยังมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อทางอากาศเท่านั้น แกยังเล่นในที่มืดไม่ได้นะ, หมาโง่ I Am Legend (2007)
Just because Troy's a nice guy, doesn't mean he's immune to boy disease.ทรอยนิสัยดีนะ แต่ไม่ได้หมายความว่า เขาจะไม่ได้มีเชื้อหนุ่มนะ High School Musical 2 (2007)
They're immune to it.พวกมันรอดพ้นไปได้ The Ten (2007)
Like I was immune or something.เหมือนกับว่าฉันมีภูมิคุ้มกันอะไรบางอย่าง Lazarus Rising (2008)
A demon who's immune to salt rounds and devil's traps...ปีศาจที่ไม่ระคายกับกระสุนเกลือ รึกับดักปีศาจ Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
Metal's immune to disease,ภูมิคุ้มกันโรค Alpine Fields (2008)
Tin cans are immune to diseaseกระป๋องดีบุกมีภูมิคุ้มกันต่อโรค Alpine Fields (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
immuneAll our children are immune to measles.
immuneEvery person in this community is like a cell in the immune system of a healthy human body.
immuneHe is immune from taxes.
immuneI am immune to smallpox.
immuneShe is always immune to criticism.
immuneThe athlete seemed immune from fatigue.
immuneThey are immune against attacks.
immuneWe are immune from smallpox.

CMU English Pronouncing Dictionary
IMMUNE IH2 M Y UW1 N
IMMUNEX IH1 M Y UW0 N EH0 K S
IMMUNETECH IH1 M Y UW0 N T EH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immune (j) ˈɪmjˈuːn (i1 m y uu1 n)
Immunex (n) ˈɪmjuːnɛks (i1 m y uu n e k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
免疫反应[miǎn yì fǎn yìng, ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ, ] immune response [Add to Longdo]
免疫应答[miǎn yì yīng dá, ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄧㄥ ㄉㄚˊ, / ] immune response [Add to Longdo]
免疫系统[miǎn yì xì tǒng, ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] immune system [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Immunsystem {n}immune system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID [Add to Longdo]
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency) [Add to Longdo]
後天性免疫不全症候群[こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん, koutenseimen'ekifuzenshoukougun] (n) acquired immune deficiency syndrome; AIDS [Add to Longdo]
自己免疫疾患[じこめんえきしっかん, jikomen'ekishikkan] (n) autoimmune disorder [Add to Longdo]
自己免疫不全[じこめんえきふぜん, jikomen'ekifuzen] (n) autoimmune disorder [Add to Longdo]
免疫システム[めんえきシステム, men'eki shisutemu] (n) immune system [Add to Longdo]
免疫応答遺伝子[めんえきおうとういでんし, men'ekioutouidenshi] (n) immune response gene; IR gene [Add to Longdo]
免疫機構[めんえききこう, men'ekikikou] (n) immune system [Add to Longdo]
免疫系[めんえきけい, men'ekikei] (n) immune system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immune \Im*mune"\, a. [L. immunis. See {Immunity}.]
   1. Exempt; protected. -- {Im*mu"nize}, v. t.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) Protected from disease due to the action of the
    immune system, especially by having been inoculated
    against or previously exposed to a disease.
    [PJC]
 
   3. (Med.) Of or pertaining to the immune system or the
    components of the immune system.
    [PJC]
 
   4. Not responsive; as, immune to suggestion.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immune \Im*mune"\, n.
   One who is immune; esp., a person who is immune from a
   disease by reason of previous affection with the disease or
   inoculation.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immune
   adj 1: relating to the condition of immunity; "the immune
       system"
   2: secure against; "immune from taxation as long as he resided
     in Bermuda"; "immune from criminal prosecution"
   3: relating to or conferring immunity (to disease or infection)
     [syn: {immune}, {resistant}]
   4: (usually followed by `to') not affected by a given influence;
     "immune to persuasion"
   n 1: a person who is immune to a particular infection

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top