Search result for

immortal

(70 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immortal-, *immortal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immortal[ADJ] ซึ่งเป็นอมตะ, See also: ชั่วนิรันดร์, ซึ่งไม่ตาย, ชั่วกัลปาวสาน, Syn. eternal, everlasting, undying, Ant. mortal
immortality[N] ความเป็นอมตะ, See also: ความนิรันดร์, ความไม่ตาย, Syn. deathlessness, perpetuity, Ant. mortality
immortalize[VT] ทำให้ไม่มีวันตาย, See also: ทำให้เป็นอมตะ, ทำให้คงอยู่ชั่วนิรันดร์, Syn. eternalize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immortal(อิมอร์'เทิล) adj. อมตะ,ไม่รู้จักตาย,ไม่ตาย,ตลอดกาล,ชั่วนิรันดร n. สิ่งที่ไม่ตาย,ผู้ที่มีชื่อเสียงอมตะ,เทพเจ้า,เซียน.
immortality(อิมอร์แทล'ลิที) n. ความไม่ตาย,ชีวิตอมตะ,ชื่อเสียงอมตะ

English-Thai: Nontri Dictionary
immortal(adj) ไม่มีวันตาย,เป็นอมตะ,ชั่วกัลปาวสาน
immortality(n) ความอมตะ,ความไม่รู้จักตาย
immortalize(vt) ทำให้ไม่ตาย,ทำให้เป็นอมตะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immortalityอมตภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immortallityโลกของวิญญาณ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Made from the ashes of Capricorn's victims The Shadow was immortal and invulnerable and as pitiless as his master.มันก่อร่างขึ้นจากเถ้าธุลีของเหยื่อ ที่ถูกคาปริคอร์นสังหาร... เงานั้นไม่เจ็บ ไม่ป่วย และอยู่ยงคงกระพัน อีกทั้งยังปราศจากความเมตตา เช่นนายของมัน Inkheart (2008)
Let's shoot this. Miss November. Immortality!ไปยิงมัน คุณนายพฤศจิกา ความเป็นอมตะ ไปเถอะ The House Bunny (2008)
And once he becomes immortal, he can transform himself into the most hideous creatures ever seen.เมื่อเค้าเป็นอมตะ เขาสามารถกลายร่างเป็นปีศาจที่น่าสยดสยองยิ่งนัก The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
He is immortal.พระองค์เป็นอมตะแล้ว The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
In the name of the ancestors and the righteous, I sacrifice my immortality and that of my daughter so that you may rise this day!ในนามแห่งเหล่าบรรพชนและเหล่าคุณธรรม ข้าขอสละชีวิตอมตะของข้าและบุตรสาวของข้า The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
To the Five Elements Mountains, land of the Immortals.เข้าไปถึงเขาคุนลุ้น ดินแดนแห่งผู้เป็นอมตะ The Forbidden Kingdom (2008)
It is here that the Heavenly Ministers gather to celebrate the longevity, and drink the Elixir of Immortality.ที่นั่นเอง พวกเหล่าขุนนางสวรรค์ มารวมตัวฉลองให้กับความยิ่งยืนนาน พร้อมกับดื่มยาแห่งความเป็นอมตะ The Forbidden Kingdom (2008)
In the Warlord's Palace, the battle of Immortals was fought.ในพระราชวังของแม่ทัพใหญ่เอง สงครามแห่งผู้เป็นอมตะก็ได้เปิดฉากขึ้น The Forbidden Kingdom (2008)
Being immortal the Monkey King could not be killed.เพราะ เป็นอมตะ ราชาวานรจึงตายไม่เป็น The Forbidden Kingdom (2008)
She does not think the Drunkard Immortal needed his life saved.ข้าไม่เชื่อว่าที่เจ้าขี้เหล้าอมตะนั่นทำ ก็เพราะอยากให้ตัวเองรอดหรอก The Forbidden Kingdom (2008)
You're immortal?คุณเป็นอมตะหรอ? The Forbidden Kingdom (2008)
His elixir. Every Immortal has one.ความเป็นอมตะของเขาล่ะ พวกอมตะจะต้องมีสักอย่าง The Forbidden Kingdom (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
immortalA man's body dies, but his soul is immortal.
immortalA person's soul is immortal.
immortalDuring these years he wrote immortal poem.
immortalHe made himself immortal with a number of outstanding books about education.
immortalI believe in the immortality of the soul.
immortalMan's soul is immortal.
immortalPlato held that the soul is immortal.
immortalThey believe that the soul is immortal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อมตะ[ADJ] immortal, See also: everlasting, undying, eternal, Example: มีความเชื่อว่าวิญญาณนั้นเป็นสิ่งอมตะไม่มีตาย, Thai definition: ไม่ตาย
อำมฤต[ADJ] immortal, Syn. อมฤต, Example: คุณลองดื่มน้ำอำมฤตดูซิ
เซียน[N] immortal of Chinese stories, See also: wizard, Syn. ผู้วิเศษ, Example: กว่าจะสำเร็จเป็นเซียนต้องบำเพ็ญความดีมากมาย, Count unit: ตน, Notes: (จีน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมร[adj.] (amøn) EN: deathles ; immortal   FR: éternel ; immortel

CMU English Pronouncing Dictionary
IMMORTAL    IH2 M AO1 R T AH0 L
IMMORTALS    IH2 M AO1 R T AH0 L Z
IMMORTALITY    IH2 M AO0 R T AE1 L AH0 T IY0
IMMORTALIZE    IH2 M AO1 R T AH0 L AY0 Z
IMMORTALIZED    IH2 M AO1 R T AH0 L AY0 Z D
IMMORTALIZES    IH2 M AO1 R T AH0 L AY0 Z AH0 Z
IMMORTALIZING    IH2 M AO1 R T AH0 L AY0 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immortal    (n) (i1 m oo1 t l)
immortals    (n) (i1 m oo1 t l z)
immortality    (n) (i2 m oo t a1 l i t ii)
immortalize    (v) (i1 m oo1 t @ l ai z)
immortalized    (v) (i1 m oo1 t @ l ai z d)
immortalizes    (v) (i1 m oo1 t @ l ai z i z)
immortalizing    (v) (i1 m oo1 t @ l ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] immortal, #2,692 [Add to Longdo]
不朽[bù xiǔ, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˇ, ] immortal; immortality, #19,539 [Add to Longdo]
长生不老[cháng shēng bù lǎo, ㄔㄤˊ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄠˇ, / ] immortality, #39,112 [Add to Longdo]
长生不死[cháng shēng bù sǐ, ㄔㄤˊ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄙˇ, / ] immortality, #86,194 [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, ] immortal, #117,033 [Add to Longdo]
不朽的[bù xiǔ de, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˇ ㄉㄜ˙, ] immortal [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unsterbliche {m,f}; Unsterblicher | Unsterblichen {pl}; Unsterblicheimmortal | immortals [Add to Longdo]
ewig {adj} | das ewige Lebenimmortal | the immortal life [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]
永遠[えいえん, eien] (adj-no,adj-na,n) eternity; perpetuity; immortality; permanence; (P) [Add to Longdo]
永久(P);常[えいきゅう(永久)(P);とこしえ(永久);とわ, eikyuu ( eikyuu )(P); tokoshie ( eikyuu ); towa] (adj-na,n,adj-no) (1) (とわ tends to be more abstract) eternity; perpetuity; immortality; (2) (えいきゅう only) Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (P) [Add to Longdo]
永世[えいせい, eisei] (n) eternity; perpetuity; immortality; permanence [Add to Longdo]
永生[えいせい, eisei] (n) eternal life; immortality [Add to Longdo]
紅海月[べにくらげ;ベニクラゲ, benikurage ; benikurage] (n) (uk) immortal jellyfish (Turritopsis nutricula) [Add to Longdo]
魂不死説[たましいふしせつ, tamashiifushisetsu] (n) (obsc) (theory of) the immortality of the soul [Add to Longdo]
神仙;神僊[しんせん, shinsen] (n) (1) (See 仙人) immortal mountain wizard (in Taoism); Taoist immortal; supernatural being; (2) (See 十二律,無射) (in Japan) 11th note of the ancient chromatic scale (approx. C) [Add to Longdo]
神漿[しんしょう, shinshou] (n) (1) ambrosia (drink conferring immortality); (2) drink used as an offering (to the gods) [Add to Longdo]
仙客[せんかく, senkaku] (n) (1) (obsc) (See 仙人) immortal mountain wizard (in Taoism); (2) (See 鶴) crane [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immortal \Im*mor"tal\, n.
   One who will never cease to be; one exempt from death, decay,
   or annihilation. --Bunyan.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immortal \Im*mor"tal\, a. [L. immortalis; pref. im- not +
   mortalis mortal: cf. F. immortel. See {Mortal}, and cf.
   {Immortelle}.]
   1. Not mortal; exempt from liability to die; undying;
    imperishable; lasting forever; having unlimited, or
    eternal, existance.
    [1913 Webster]
 
       Unto the King eternal, immortal, invisible. --1 Tim.
                          i. 17.
    [1913 Webster]
 
       For my soul, what can it do to that,
       Being a thing immortal as itself?   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Connected with, or pertaining to immortality.
    [1913 Webster]
 
       I have immortal longings in me.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Destined to live in all ages of this world; abiding;
    exempt from oblivion; imperishable; as, immortal fame.
    [1913 Webster]
 
       One of the few, immortal names,
       That were not born to die.      --Halleck.
    [1913 Webster]
 
   4. Great; excessive; grievous. [Obs.] --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   {Immortal flowers}, immortelles; everlastings.
 
   Syn: Eternal; everlasting; never-ending; ceaseless;
     perpetual; continual; enduring; endless; imperishable;
     incorruptible; deathless; undying.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immortal
   adj 1: not subject to death [ant: {mortal}]
   n 1: a person (such as an author) of enduring fame; "Shakespeare
      is one of the immortals"
   2: any supernatural being worshipped as controlling some part of
     the world or some aspect of life or who is the
     personification of a force [syn: {deity}, {divinity}, {god},
     {immortal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top