ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perpetuity

P ER2 P IH0 T Y UW1 IH0 T IY0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perpetuity-, *perpetuity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perpetuity[N] ความไม่มีที่สิ้นสุด, See also: ความเป็นอมตะ, ความยั่งยืน, Syn. endlessness, eternity, infinity
perpetuity[N] เงินบำเหน็จ (รายปีหรือตลอดชีพ)
perpetuity[N] สิ่งที่เป็นอมตะ, See also: สิ่งที่อยู่ในภาวะถาวร
perpetuity[N] กรรมสิทธิ์ตลอดชีพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perpetuity(เพอพิทู'อิที) n. ความเป็นอมตะ,ความไม่มีที่สิ้นสุด,กรรมสิทธิ์ตลอดชีพ,เงินบำเหน็จรายปีตลอดชีพ

English-Thai: Nontri Dictionary
perpetuity(n) ความเป็นอมตะ,ความถาวร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perpetuityการดำรงอยู่ตลอดชีวิต, การดำรงอยู่ตลอดกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perpetuity of the kingพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งตลอดกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In perpetuity for the public.บอกหน่อยว่าทำไม I Heart Huckabees (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยั่งยืน[N] permanence, See also: perpetuity, enduringness, eternity, everlasting, Syn. ความคงทนถาวร, ความทนทาน, ความคงทน, ความยืนยง

CMU English Pronouncing Dictionary
PERPETUITY P ER2 P IH0 T Y UW1 IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perpetuity (n) pˌɜːʳpɪtjˈuːɪtiː (p @@2 p i t y uu1 i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
永遠[えいえん, eien] (adj-no,adj-na,n) eternity; perpetuity; immortality; permanence; (P) [Add to Longdo]
永久(P);常[えいきゅう(永久)(P);とこしえ(永久);とわ, eikyuu ( eikyuu )(P); tokoshie ( eikyuu ); towa] (adj-na,n,adj-no) (1) (とわ tends to be more abstract) eternity; perpetuity; immortality; (2) (えいきゅう only) Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (P) [Add to Longdo]
永劫[えいごう, eigou] (n) eternity; perpetuity [Add to Longdo]
永小作権[えいこさくけん, eikosakuken] (n) the right to tenant farm in perpetuity [Add to Longdo]
永世[えいせい, eisei] (n) eternity; perpetuity; immortality; permanence [Add to Longdo]
永存[えいそん;えいぞん, eison ; eizon] (n,vs) durability; permanence; perpetuity [Add to Longdo]
永代供養[えいたいくよう, eitaikuyou] (n) services performed in perpetuity by a Buddhist temple for the repose of a departed soul [Add to Longdo]
恒久[こうきゅう, koukyuu] (n,adj-no) permanent; perpetuity; (P) [Add to Longdo]
恒久性[こうきゅうせい, koukyuusei] (n) permanance; perpetuity [Add to Longdo]
長久[ちょうきゅう, choukyuu] (n) (1) permanence; perpetuity; (2) Choukyuu era (1040.11.10-1044.11.24); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perpetuity \Per`pe*tu"i*ty\, n. [L. perpetuitas: cf. F.
   perp['e]tuit['e].]
   1. The quality or state of being perpetual; as, the
    perpetuity of laws. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       A path to perpetuity of fame.     --Byron.
    [1913 Webster]
 
       The perpetuity of a single emotion is insanity. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Something that is perpetual. --South.
    [1913 Webster]
 
   3. Endless time. "And yet we should, for perpetuity, go hence
    in debt." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Annuities)
    (a) The number of years in which the simple interest of
      any sum becomes equal to the principal.
    (b) The number of years' purchase to be given for an
      annuity to continue forever.
    (c) A perpetual annuity.
      [1913 Webster]
 
   5. (Law)
    (a) Duration without limitations as to time.
    (b) The quality or condition of an estate by which it
      becomes inalienable, either perpetually or for a very
      long period; also, the estate itself so modified or
      perpetuated.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perpetuity
   n 1: the property of being perpetual (seemingly ceaseless) [syn:
      {perpetuity}, {sempiternity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top