ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immortality

IH2 M AO0 R T AE1 L AH0 T IY0   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immortality-, *immortality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immortality[N] ความเป็นอมตะ, See also: ความนิรันดร์, ความไม่ตาย, Syn. deathlessness, perpetuity, Ant. mortality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immortality(อิมอร์แทล'ลิที) n. ความไม่ตาย,ชีวิตอมตะ,ชื่อเสียงอมตะ

English-Thai: Nontri Dictionary
immortality(n) ความอมตะ,ความไม่รู้จักตาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immortalityอมตภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That is the boundary and the price of immortality.นั่นคือขอบเขต และราคาของความเป็นอมตะ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
But Winifred's curse of immortality kept me alive.แต่เป็นเพราะคำสาบแช่งของวินนี่เฟรด มันจึงทำให้ฉันเป็นอมตะ Hocus Pocus (1993)
S. R. Hadden a legendary power broker in perhaps his final bid for immortality.เอสอาร์ฮาร์ดเดน โบรกเกอร์อำนาจในตำนาน บางทีอาจจะเสนอราคาสุดท้าย ของเขาสำหรับความเป็นอมตะ Contact (1997)
Surely he doesn't believe that the head of a god confers immortality?แน่นอนเขา doesn เว็บไซต์นั้นเชื่อว่าหัวของพระเจ้าฟาโรห์อมตะ? Princess Mononoke (1997)
Is it not a fair trade, the life I have granted you? The gift of immortality?มันไม่ยุติธรรมหรอกหรอกับชีวิตที่ฉันให้เธอ ชีวิตอมตะ? Underworld (2003)
The cure for death itself? The answer is immortality.ทางแก้โดยการฆ่าตัวตาย คำตอบของการมีชีวิตอมตะ Saw II (2005)
Speed, strength, immortality.ว่องไว แข็งแกร่งและเป็นอมตะ Wendigo (2005)
the immortality of Jesus.ความ เป็นเทพขององค์เยซู The Da Vinci Code (2006)
Eisenheim has given us hard proof... of the soul's immortality.ไอเซนไฮม์แสดงหลักฐานให้เราเห็นว่า.. วิญญาณอมตะมีอยู่จริง The Illusionist (2006)
Immortality looks pretty good to me.เป็นอมตะนี่ก็เจ๋งดีแฮะ Dr. Feelgood (2007)
Does seem to put immortality a bit out of reach.ถ้างั้นชีวิตอมตะก็ดูเหมือน ไกลเกินเอื้อม Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
The carriage held but just ourselves. And Immortality."รถลากที่มีเพียงเราสอง และความเป็นอมตะ" The Brave One (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
immortalityI believe in the immortality of the soul.

CMU English Pronouncing Dictionary
IMMORTALITY    IH2 M AO0 R T AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immortality    (n) ˌɪmɔːtˈælɪtiː (i2 m oo t a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长生不老[cháng shēng bù lǎo, ㄔㄤˊ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄠˇ, / ] immortality, #39,112 [Add to Longdo]
长生不死[cháng shēng bù sǐ, ㄔㄤˊ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄙˇ, / ] immortality, #86,194 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
永遠[えいえん, eien] (adj-no,adj-na,n) eternity; perpetuity; immortality; permanence; (P) [Add to Longdo]
永久(P);常[えいきゅう(永久)(P);とこしえ(永久);とわ, eikyuu ( eikyuu )(P); tokoshie ( eikyuu ); towa] (adj-na,n,adj-no) (1) (とわ tends to be more abstract) eternity; perpetuity; immortality; (2) (えいきゅう only) Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (P) [Add to Longdo]
永世[えいせい, eisei] (n) eternity; perpetuity; immortality; permanence [Add to Longdo]
永生[えいせい, eisei] (n) eternal life; immortality [Add to Longdo]
魂不死説[たましいふしせつ, tamashiifushisetsu] (n) (obsc) (theory of) the immortality of the soul [Add to Longdo]
神漿[しんしょう, shinshou] (n) (1) ambrosia (drink conferring immortality); (2) drink used as an offering (to the gods) [Add to Longdo]
仙術[せんじゅつ, senjutsu] (n) wizardry; secret of immortality [Add to Longdo]
千古不磨[せんこふま, senkofuma] (n) permanence; immortality; eternity [Add to Longdo]
不朽[ふきゅう, fukyuu] (n,adj-no) everlasting; immortal; eternal; immortality; imperishable; (P) [Add to Longdo]
不死[ふし, fushi] (n,adj-no) (1) immortality; eternal life; (2) (usu. in RPGs, etc.) undeath; undead [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immortality \Im`mor*tal"i*ty\, n.; pl. {Immortalities}. [L.
   immortalitas: cf. F. immortalit['e].]
   1. The quality or state of being immortal; exemption from
    death and annihilation; unending existance; as, the
    immortality of the soul.
    [1913 Webster]
 
       This mortal must put on immortality. --1 Cor. xv.
                          53.
    [1913 Webster]
 
   2. Exemption from oblivion; perpetuity; as, the immortality
    of fame.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immortality
   n 1: the quality or state of being immortal [ant: {mortality}]
   2: perpetual life after death

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top