Search result for

helping

(49 entries)
(0.0399 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -helping-, *helping*, help
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
helping[N] ปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนหนึ่งคน, Syn. portion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
helping(เฮล'พิง) n.,adj. (การ) ช่วยเหลือ,สิ่งช่วยเหลือ,อาหารมื้อหนึ่ง ๆ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Helping behaviorพฤติกรรมการช่วยเหลือ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, uh... I'm--i'm helping her with this thing.โอ้ เอ่อ ฉันช่วยเหลือเธอบางอย่างน่ะ Pret-a-Poor-J (2008)
It's very fulfilling helping to solidify the bond between husband and wife.นี่ครับ Committed (2008)
Look, I'm all for helping my country, but what kind of secret government mission could an out-of-work newspaper hack pull off?ฟังนะ ฉันกำลังช่วยหลายเรื่องที่บ้านฉัน แต่ความลับของรัฐบาลแบบไหนที่นักรับจ้างเขียนข่าวว่างงานจะดึงเอามาจัดการล่ะ? Odyssey (2008)
I felt I had to speak to him one more time so I went to see him. a girl was helping him with the move.ฉันรู้สึก ว่าฉันอยากจะพูดกับเค้าให้มากกว่านี้ ฉันไปหาเค้า แล้ว Akai ito (2008)
Well,they keep helping cases, I'll keep pulling them.มันช่วยคดีได้ ฉันจะยังเก็บมันไว้ And How Does That Make You Kill? (2008)
You're angry at Dr. Marsh for helping your husband get better?คุณโกรธที่ ดร.มาร์ช ช่วยให้สามีคุณดีขึ้นงั้นเหรอ? And How Does That Make You Kill? (2008)
She was helping a lot of people get better.เธอช่วยผู้คนมากมายให้ดีขึ้้น And How Does That Make You Kill? (2008)
Why would you kill her if she was helping you?คุณจะฆ่าเธอไปทำไมในเมื่อเธอช่วยคุณไว้? And How Does That Make You Kill? (2008)
Thank you for helping me outขอบคุณที่ช่วยเหลือข้าวันนี้ Portrait of a Beauty (2008)
You helped someone, so I'm helping you.คุณช่วยคนอื่น งั้นฉันจะช่วยคุณ Heartbreak Library (2008)
- Thanks for helping clean up.-ขอบใจที่ช่วยทำความสะอาด Superhero Movie (2008)
Helping others, Rick, that's what makes you a real hero.การช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ ริกค์ นั่นจะทำให้แก เป้น วีรบุรุษ ตัวจริง Superhero Movie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
helpingAlthough he thought he was helping us, he was only in the way.
helpingAt any rate, we have no means of helping him.
helpingBoth tried one experiment after another, helping each other.
helpingBy then Tony was in his middle sixties and still able to work hard, but he had a brand-new truck now, a new mower, a lot of other equipment and three people helping him.
helpingHe concentrated his energies on helping his friend.
helpingHe dedicated his life to helping the poor.
helpingHe dedicated his whole life to helping poor people.
helpingHe had a second helping of soup.
helpingHe held out a helping hand to the poor.
helpingHelping a blind man is an act of kindness.
helpingHe made a show of helping the old man.
helpingHe said he would give a helping hand to them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การช่วยงาน[N] helping, See also: assisting, succoring, supporting, aiding, encouraging, backing, Syn. การช่วย, Example: งานวันนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะการช่วยงานของพวกเราทุกคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การช่วยงาน[n. exp.] (kān chūay ngān) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing   FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]
สงเคราะห์[v.] (songkhrǿ) EN: aid ; help ; give a helping hand ; assist ; support ; ; back up ; subsidize   FR: assister ; aider

CMU English Pronouncing Dictionary
HELPING    HH EH1 L P IH0 NG
HELPINGS    HH EH1 L P IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
helping    (v) (h e1 l p i ng)
helpings    (n) (h e1 l p i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weghelfendhelping away [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お代わり(P);お替り;お替わり;御代わり;お代り;御代り[おかわり, okawari] (n,vs) (1) (See 代わり・かわり・4) second helping; another cup; seconds; (int) (2) (See お手・おて・3) command to have dog place its second paw in one's hand; (P) [Add to Longdo]
一人前(P);一人まえ[いちにんまえ(P);ひとりまえ, ichininmae (P); hitorimae] (n) (1) becoming adult; attaining full manhood or womanhood; coming of age; (2) one helping; one portion; (P) [Add to Longdo]
一臂[いっぴ, ippi] (n) (a) (helping) hand; one's bit [Add to Longdo]
隠避[いんぴ, inpi] (n,vs) helping a criminal to avoid arrest [Add to Longdo]
救癩(oK)[きゅうらい, kyuurai] (n) (obsc) helping the lepers [Add to Longdo]
見殺し[みごろし, migoroshi] (n) letting (someone) die without helping [Add to Longdo]
慌てる乞食は貰いが少ない[あわてるこじきはもらいがすくない, awaterukojikihamoraigasukunai] (exp) (id) slow and steady wins the race; there is luck in the last helping [Add to Longdo]
皿(P);盤[さら, sara] (n) (1) (See お皿) plate; dish; platter; disc; (n,n-suf,ctr) (2) serving; helping; course; (n) (3) kanji radical 108 (at the bottom); (P) [Add to Longdo]
手を差し伸べる[てをさしのべる, tewosashinoberu] (exp,v1) to lend a hand; to give a hand; to help; to extend a helping hand [Add to Longdo]
手酌[てじゃく, tejaku] (n) helping oneself to a drink; pouring one's own drink [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
助纣为虐[zhù zhòu wéi, ㄓㄨˋ ㄓㄡˋ ㄨㄟˊnu:e4, / ] helping tyrant Zhòu 紂|纣 in his oppression (成语 saw); to take the side of the evil-doer; giving succor to the enemy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Help \Help\ (h[e^]lp), v. t. [imp. & p. p. {Helped} (h[e^]lpt)
   (Obs. imp. {Holp} (h[=o]lp), p. p. {Holpen} (h[=o]l"p'n)); p.
   pr. & vb. n. {Helping}.] [AS. helpan; akin to OS. helpan, D.
   helpen, G. helfen, OHG. helfan, Icel. hj[=a]lpa, Sw. hjelpa,
   Dan. hielpe, Goth. hilpan; cf. Lith. szelpti, and Skr. klp to
   be fitting.]
   1. To furnish with strength or means for the successful
    performance of any action or the attainment of any object;
    to aid; to assist; as, to help a man in his work; to help
    one to remember; -- the following infinitive is commonly
    used without to; as, "Help me scale yon balcony."
    --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To furnish with the means of deliverance from trouble; as,
    to help one in distress; to help one out of prison. "God
    help, poor souls, how idly do they talk!" --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish with relief, as in pain or disease; to be of
    avail against; -- sometimes with of before a word
    designating the pain or disease, and sometimes having such
    a word for the direct object. "To help him of his
    blindness." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The true calamus helps coughs.    --Gerarde.
    [1913 Webster]
 
   4. To change for the better; to remedy.
    [1913 Webster]
 
       Cease to lament for what thou canst not help.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To prevent; to hinder; as, the evil approaches, and who
    can help it? --Swift.
    [1913 Webster]
 
   6. To forbear; to avoid.
    [1913 Webster]
 
       I can not help remarking the resemblance betwixt him
       and our author.            --Pope.
    [1913 Webster]
 
   7. To wait upon, as the guests at table, by carving and
    passing food.
    [1913 Webster]
 
   {To help forward}, to assist in advancing.
 
   {To help off}, to help to go or pass away, as time; to assist
    in removing. --Locke.
 
   {To help on}, to forward; to promote by aid.
 
   {To help out}, to aid, as in delivering from a difficulty, or
    to aid in completing a design or task.
    [1913 Webster]
 
       The god of learning and of light
       Would want a god himself to help him out. --Swift.
 
   {To help over}, to enable to surmount; as, to help one over
    an obstacle.
 
   {To help to}, to supply with; to furnish with; as, to help
    one to soup.
 
   {To help up}, to help (one) to get up; to assist in rising,
    as after a fall, and the like. "A man is well holp up that
    trusts to you." --Shak.
 
   Syn: To aid; assist; succor; relieve; serve; support;
     sustain; befriend.
 
   Usage: To {Help}, {Aid}, {Assist}. These words all agree in
      the idea of affording relief or support to a person
      under difficulties. Help turns attention especially to
      the source of relief. If I fall into a pit, I call for
      help; and he who helps me out does it by an act of his
      own. Aid turns attention to the other side, and
      supposes co["o]peration on the part of him who is
      relieved; as, he aided me in getting out of the pit; I
      got out by the aid of a ladder which he brought.
      Assist has a primary reference to relief afforded by a
      person who "stands by" in order to relieve. It denotes
      both help and aid. Thus, we say of a person who is
      weak, I assisted him upstairs, or, he mounted the
      stairs by my assistance. When help is used as a noun,
      it points less distinctively and exclusively to the
      source of relief, or, in other words, agrees more
      closely with aid. Thus we say, I got out of a pit by
      the help of my friend.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 helping \helping\ n.
   1. a quantity of food served as part of a meal.
 
   Syn: portion, serving.
     [WordNet 1.5]
 
   2. the activity of contributing to the fulfillment of a need
    or furtherance of an effort or purpose.
 
   Syn: aid, assistance, help.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 helping
   n 1: an individual quantity of food or drink taken as part of a
      meal; "the helpings were all small"; "his portion was
      larger than hers"; "there's enough for two servings each"
      [syn: {helping}, {portion}, {serving}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top