ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assisting

AH0 S IH1 S T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assisting-, *assisting*, assist
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Were you assisting him to blackmail us?คุณคอยช่วยเขาในการแบล็กเมล์พวกเราใช่ไหม? Clue (1985)
Sir, I'd sure be most appreciative if we could talk about this a bit later. Right now I'm busy assisting Mr. Junuh.เอาไว้ก่อน ผมกำลังพยายามช่วยเขาอยู่ The Legend of Bagger Vance (2000)
I was assisting Morgan then so it was over the speakerphone for all the team to hearเลยกลายเป็นว่าต้องคุยผ่านลำโพง ได้ยินกันหมดทั้งห้อง Saving Face (2004)
This was in retaliation against the United States, for assisting the Filipino government... in suppressing the terrorists.เพื่อแก้เผ็ดอเมริกา และช่วยเหลือรัฐบาลโมนามอน ปราบปรามพวกมันอย่างหนัก House of Fury (2005)
I mean, I just thought we'd be assisting some South Vietnamese generals against a few infiltrators.ฉันแค่คิดว่าเรากำลังช่วยนายพลเวียดนามใต้บางคน ต่อต้านพวกแทรกซึม เบ็ดเสร็จน่าจะจบภายใน 3-4 สัปดาห์ Rescue Dawn (2006)
Dr. Yang, you'll be assisting Dr. Shepherd today.หมอแยง วันนี้คุณจะเป็นคนช่วยหมอเชบเพิด Here Comes the Flood (2008)
New people like you start by assisting your senior hostessesเด็กใหม่อย่างคุณต้องเริ่มต้นด้วย การเป็นผู้ช่วยโฮสเตสรุ่นพี่ The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
If you have a problem with me assisting on Abel's case...ถ้าคุณมีปัญหา กับฉันในการให้ความช่วยเหลือเอเบิล Pilot (2008)
He'll be assisting you.เขาจะคอยช่วยเหลือคุณ Breaking and Entering (2008)
If I discover you were helping, harboring or otherwise assisting those kids--ถ้าฉันพบว่าคุณให้ความช่วยเหลือ ที่หลบซ่อน หรือ อะไร ให้กับเด็ก City of Ember (2008)
You may notice one is missing. It's my Assisting the Elderly badge.คุณคงสังเกตุเห็นว่าหายไปอันนึง มันคือเครื่องหมาย"ช่วยเหลือคนชรา" Up (2009)
But he promised he'd come to my Explorer ceremony to pin on my Assisting the Elderly badge.แต่เขาสัญญาว่าจะมาร่วมงานฉลอง มาติดสัญลักษณ์การช่วยเหลือผู้ชราให้ผม Up (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assistingHe had no intention of assisting my job.
assistingWhat's the technical terminology for assisting someone to go to the toilet with a urine bottle?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การช่วยงาน(n) helping, See also: assisting, succoring, supporting, aiding, encouraging, backing, Syn. การช่วย, Example: งานวันนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะการช่วยงานของพวกเราทุกคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การช่วยงาน[kān chūay ngān] (n, exp) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing  FR: aide [ f ] ; assistance [ f ] ; support [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ASSISTING AH0 S IH1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assisting (v) ˈəsˈɪstɪŋ (@1 s i1 s t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
助成[じょせい, josei] (n, vs) assisting; assistance; fostering; aiding; (P) #11,548 [Add to Longdo]
遊撃(P);游撃[ゆうげき, yuugeki] (n, vs) (1) raid; military attack by a mobile unit; hit-and-run attack; search-and-kill mission; search-and-destroy mission; military action without a predetermined target; attacking the enemy or assisting allies as the opportunity arises; (n) (2) (abbr) (See 遊撃手) shortstop; (P) #15,953 [Add to Longdo]
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n, vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper [Add to Longdo]
御数(P);御菜;お菜;お数[おかず(P);おさい(御菜;お菜);オカズ, okazu (P); osai ( o na ; o na ); okazu] (n) (1) (uk) accompaniment for rice dishes; side dish; (2) (おかず, オカズ only) (sometimes オガズ) food for thought (esp. in the context of conversation, or material for assisting arousal during masturbation); (P) [Add to Longdo]
侍立[じりつ, jiritsu] (n, vs) assisting (a dignitary) [Add to Longdo]
伴僧[ばんそう, bansou] (n) priests assisting at a Buddhist service [Add to Longdo]
捕殺;補殺[ほさつ, hosatsu] (n, vs) catching and killing; assisting (baseball) [Add to Longdo]
侑食[ゆうしょく, yuushoku] (n) assisting at dinner; dining with a superior [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assist \As*sist"\, v. t. [imp. & p. p. {Assisted}; p. pr. & vb.
   n. {Assisting}.] [L. assistere; ad + sistere to cause to
   stand, to stand, from stare to stand: cf. F. assister. See
   {Stand}.]
   To give support to in some undertaking or effort, or in time
   of distress; to help; to aid; to succor.
   [1913 Webster]
 
      Assist me, knight. I am undone!     --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To help; aid; second; back; support; relieve; succor;
     befriend; sustain; favor. See {Help}.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top