ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

higgle

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -higgle-, *higgle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
higgledy-piggledy(adj) ยุ่งเหยิง, See also: สับสน, ไม่เป็นระเบียบ, Syn. disordered, disorganized, messy, Ant. neat, ordered

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
higgle(ฮิก'เกิล) vi. ต่อรอง, ต่อรองราคา, ต่อรองเงื่อนไข
higgledy-piggledyadj. ยุ่งเหยิง, สับสน, Syn. confused
higgler(ฮิก'เกลอะ) n. พ่อค้าเร่, พ่อค้าขายปลีก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
higgledy-piggled (j) hˌɪgldɪ-pˈɪgldiː (h i2 g l d i - p i1 g l d ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Higgle \Hig"gle\, v. i. [imp. & p. p. {Higgled}; p. pr. & vb. n.
   {Higgling}.] [Cf. {Haggle}, or {Huckster}.]
   1. To hawk or peddle provisions.
    [1913 Webster]
 
   2. To chaffer; to stickle for small advantages in buying and
    selling; to haggle.
    [1913 Webster]
 
       A person accustomed to higgle about taps. --Jeffry.
    [1913 Webster]
 
       To truck and higgle for a private good. --Emerson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 higgle
   v 1: wrangle (over a price, terms of an agreement, etc.); "Let's
      not haggle over a few dollars" [syn: {haggle}, {higgle},
      {chaffer}, {huckster}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top