ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หน้าโลหิต

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หน้าโลหิต-, *หน้าโลหิต*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา หน้าโลหิต มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *หน้าโลหิต*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าโลหิต[ADJ] greedy, See also: grasping, rapacious, selfish, Syn. หน้าเลือด, เอาแต่ได้, เอาเปรียบ, เห็นแก่ตัว, Example: ต่อไปคนอาจมองแพทย์บางคนเป็นพ่อค้าหน้าโลหิตก็ได้, Thai definition: นิสัยเอาแต่ได้ไม่เห็นใจผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หน้าเลือด, หน้าโลหิตว. ชอบแสวงหาประโยชน์โดยวิธีบังคับให้จำยอมเพราะเห็นแก่ตัว เช่น เขาเป็นเจ้าหนี้หน้าเลือด.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าโลหิต[adj.] (nā lōhit) EN: greedy   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top