Search result for

tourist

(90 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tourist-, *tourist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tourist[N] นักท่องเที่ยว, See also: นักเดินทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tourist(ทัว'ริสทฺ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร,ผู้ดูงาน,ชั้นโดยสารที่สองของเครื่องบินหรือเรือ.

English-Thai: Nontri Dictionary
tourist(n) นักท่องเที่ยว,นักทัศนาจร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tourist floaterกรมธรรม์ลอยตัวของผู้เดินทาง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tourist trafficการเดินทางของนักท่องเที่ยว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tourist camps, hostels, etc.สถานที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Tourist facilityสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว [เศรษฐศาสตร์]
Tourist information centersศูนย์ให้บริการข่าวสารการท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Tourist policeตำรวจท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Touristsนักท่องเที่ยว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I got six busloads of Korean tourists coming in.ฉันมีรถทัวร์มาลงหกคัน นักท่องเที่ยวชาวเกาหลี Pilot (2008)
Operation Tourist Trap is a go.แผนดักนักท่องเที่ยว เตรียมพร้อม Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Can I see your pictures? Sure. They´re just tourist shots.ดูหน่อยได้ปะ เอาดิ ก้อถ่ายเล่นไปเรื่อยอะ Shutter (2008)
This time in one of Amsterdam's most crowded tourist districts.คราวนี้เป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่าน ที่สุดแห่งหนึ่งในอัมสเตอร์ดัม Body of Lies (2008)
The consequence of a new bombing will no doubt have a devastating effect on Europe's tourist business.มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เพราะนี่คือหายนะอย่างแท้จริง ของการท่องเที่ยวในยุโรป Body of Lies (2008)
You work and I'll be the tourist.งานคุณ ดูน่าสนุกกว่า The Ramen Girl (2008)
I'm not taking you to some tourist trap, honey.ผมอยากจะบอกคุณว่า.. ทัวร์แบบนี้มันเป็นโอกาสที่หายากนะที่รัก The Ruins (2008)
You're a Tourist here?คุณเป็นนักท่องเที่ยว ? Boxed In (2008)
No, not a tourist, sir.ไม่ใช่นักท่องเที่ยวคะ Boxed In (2008)
# They made a statue of us # # And put it on a mountaintop # # Now tourists come and stare at us #นี่ไม่ใช่เรื่องรักโรแมนติก พวกเราไม่รู้จะโทรหาใครแล้วจริงๆ 500 Days of Summer (2009)
We're tourists from New York.เราเป็นนักท่องเที่ยว จากนิวยอร์ค Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
If anyone asks, I was flying tourists to the Keys,หากทุกคนถาม \ NHtsti นักท่องเที่ยวคุกคามเหนือ Prison Break: The Final Break (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
touristA company of tourists visited our town.
touristA great many tourists visit Kyoto in spring.
touristAlmost every tourist carries a camera with him.
touristA lot of tourists invaded the island.
touristAnother lot of tourists arrived.
touristA number of tourists were injured in the accident.
touristDo good business with tourists.
touristForeign tourists in this country are numerous.
touristHave the tourists all gone on board?
touristHawaii is a popular tourist resort.
touristI found the hotel crowded with foreign tourists.
touristI have a tourist visa.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานที่ท่องเที่ยว[N] tourist attraction, Syn. สถานที่เที่ยว
ลูกทัวร์[N] tourist, Example: ลูกทัวร์ที่เป็นผู้หญิงพอใจกับรายการช็อปปิ้งที่จัดไว้มาก, Count unit: คน, Thai definition: คณะนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปกับบริษัททัวร์
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว[N] tourist industry, Example: การสร้างสนามบินที่ภาคตะวันออกจะช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเติบโตขึ้น
นักเดินทาง[N] traveler, See also: tourist, Syn. นักท่องเที่ยว, นักเที่ยว, ผู้เดินทาง, Example: ตำรวจเตือนนักเดินทางให้ระวังโจร, Count unit: คน
นักท่องเที่ยว[N] tourist, See also: traveler, Syn. นักเที่ยว, Example: ปีนี้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก, Count unit: คน
แหล่งท่องเที่ยว[N] tourist attraction, See also: tourism location, Syn. สถานที่ท่องเที่ยว, Example: พื้นที่ชายทะเลยาวประมาณ 100 กิโลเมตรของจังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดระยอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดึงดูดนักท่องเที่ยว[v. exp.] (deungdūt nakthǿngthīo) EN: attract tourists   FR: attirer les touristes
แห่งท่องเที่ยว[n. exp.] (haeng thǿngthīo) EN: tourist attraction   
ขี้ราด[v. exp.] (khī rāt) EN: have diarrhoea   FR: avoir la diarrhée ; avoir la colique ; avoir la turista = tourista (fam.) ; avoir la courante (pop.) ; avoir la chiasse (vulg.)
แหล่งท่องเที่ยว[n. exp.] (laeng thøngthīo) EN: tourist site ; tourist attraction ; tourism location   FR: lieu touristique [m] ; endroit touristique [m] ; site touristique [m] ; attraction touristique [f]
มัคคุเทศก์[n.] (makkhuthēt) EN: guide   FR: guide (touristique) [m] ; cicérone [m] (vx)
นักทัศนาจร[n.] (nakthatsanājøn) EN: tourist   FR: touriste [m]
นักท่องเที่ยว[n.] (nakthǿngthīo) EN: tourist ; traveler   FR: touriste [m, f] ; voyageur [m] ; voyageuse [f]
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ[n. exp.] (nakthǿngthīo jāk tāngprathēt) EN: foreign tourists   FR: touristes étrangers [mpl]
หนังสือนำเที่ยว[n. exp.] (nangseū namthīo) EN: guide book   FR: guide touristique [m]
น่าเที่ยว[adj.] (nāthīo) FR: touristique

CMU English Pronouncing Dictionary
TOURIST    T UH1 R AH0 S T
TOURISTS    T UH1 R IH2 S T S
TOURISTS    T UH1 R IH2 S S
TOURISTS    T UH1 R IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tourist    (n) (t u@1 r i s t)
tourists    (n) (t u@1 r i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fremdenindustrie {f} | Fremdenindustrien {pl}tourist industry | tourist industries [Add to Longdo]
Fremdenverkehrsbüro {n}tourist office [Add to Longdo]
touristische Landkarte {f}; Landkarte {f} für Touristentouristic map; tourist map [Add to Longdo]
Reisegesellschaft {f} | Reisegesellschaften {pl}tourist party; party of tourists | tourist parties [Add to Longdo]
Reiseleiter {m} | Reiseleiter {pl}tourist guide | tourist guides [Add to Longdo]
Reiseverkehr {m}tourist traffic [Add to Longdo]
Reisezeit {f} | Reisezeiten {pl}tourist season | tourist seasons [Add to Longdo]
Tourist {m} | Touristen {pl}tourist | tourists [Add to Longdo]
Tourist {m} | Touristen {pl}sightseer | sightseers [Add to Longdo]
Touristengruppe {f}parta of tourists [Add to Longdo]
Touristenklasse {f}; Economyklasse {f}economy class [Add to Longdo]
Touristik-Information {f}; Fremdenverkehrsamt {n}tourist information [Add to Longdo]
Verkehrsamt {n}; Verkehrsverein {m}tourist office [Add to Longdo]
Verkehrsverein {m} | Verkehrsvereine {pl}tourist office | tourist offices [Add to Longdo]
touristisch {adj}touristic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャルパック[, jarupakku] (n) JAL PAK (JAL tourist package) [Add to Longdo]
ツーリスト[, tsu-risuto] (n) tourist; (P) [Add to Longdo]
ツーリストクラス[, tsu-risutokurasu] (n) tourist class [Add to Longdo]
ツーリストビューロー[, tsu-risutobyu-ro-] (n) tourist bureau [Add to Longdo]
ハイデッカー[, haidekka-] (n) (See 観光バス) tourist bus with high seating for better sight-seeing (wasei [Add to Longdo]
外国人旅行者[がいこくじんりょこうしゃ, gaikokujinryokousha] (n) foreign tourist [Add to Longdo]
観光バー[かんこうバー, kankou ba-] (n) tourist bar; gay bar catering mainly to straight people [Add to Longdo]
観光バス[かんこうバス, kankou basu] (n) tourist bus [Add to Longdo]
観光ビザ[かんこうビザ, kankou biza] (n) tourist visa [Add to Longdo]
観光案内所[かんこうあんないじょ, kankouannaijo] (n) tourist information center; tourist information centre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旅游的[lǚ yóu dì, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄉㄧˋ, / ] tourist area [Add to Longdo]
旅游者[lǚ yóu zhě, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄓㄜˇ, / ] tourist; traveler; visitor [Add to Longdo]
观光区[guān guāng qū, ㄍㄨㄢ ㄍㄨㄤ ㄑㄩ, / ] tourist region; sight-seeing area [Add to Longdo]
观光客[guān guāng kè, ㄍㄨㄢ ㄍㄨㄤ ㄎㄜˋ, / ] tourist [Add to Longdo]
游览区[yóu lǎn qū, ㄧㄡˊ ㄌㄢˇ ㄑㄩ, / ] tourist regions; sight-seeing area [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tourist \Tour"ist\, n.
   One who makes a tour, or performs a journey, especially for
   pleasure.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tourist
   n 1: someone who travels for pleasure [syn: {tourist}, {tourer},
      {holidaymaker}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 tourist
  n.
 
   1. [ITS] A guest on the system, especially one who generally logs in over a
   network from a remote location for {comm mode}, email, games, and other
   trivial purposes. One step below {luser}. ITS hackers often used to spell
   this {turist}, perhaps by some sort of tenuous analogy with {luser} (this
   usage may also have expressed the ITS culture's penchant for
   six-letterisms, and/or been some sort of tribute to Alan Turing). Compare
   {twink}, {lurker}, {read-only user}.
 
   2. [IRC] An {IRC} user who goes from channel to channel without saying
   anything; see {channel hopping}.
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Tourist [tuːrist] (n) , s.(m )
   sightseer; tourist
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top