ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glutinousness

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glutinousness-, *glutinousness*, glutinousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา glutinousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *glutinousness*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหนียว[N] toughness, See also: gumminess, glutinousness, Example: ฝ้ายอียิปต์เป็นฝ้ายที่มีเส้นใยยาวละเอียดและมีความเหนียวของเส้นใยสูงสามารถที่จะปั่นด้ายเบอร์สูงๆ ขึ้นไปได้, Thai definition: การดึงขาดยาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเหนียว[n.] (khwām nīo) EN: toughness ; gumminess ; glutinousness   FR: consistance [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klebrigkeit {f}glutinousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glutinousness \Glu"ti*nous*ness\, n.
   The quality of being glutinous.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glutinousness
   n 1: the property of having a viscosity like jelly [syn:
      {gelatinousness}, {glutinosity}, {glutinousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top