ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spume

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spume-, *spume*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spume[N] ฟอง, See also: ฟองแตก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spume(สพิวมฺ) vt. ปล่อยออกเป็นฟอง,ลอยขึ้นเป็นฟอง. n. ฟอง,ฟองฝอย,ฟองลอยน้ำ., See also: spumous,spumy adj., Syn. foam,froth

English-Thai: Nontri Dictionary
spume(n) ฟอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟองฟอด[n.] (føngføt) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles   FR: mousse [f] ; écume [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spume (n) spjˈuːm (s p y uu1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schaum {m} | Schäume {pl}spume | spumes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spume \Spume\ (sp[=u]m), n. [L. spuma. Cf. {Pumice}, {Spoom}.]
   Frothy matter raised on liquids by boiling, effervescence, or
   agitation; froth; foam; scum.
   [1913 Webster]
 
      Materials dark and crude,
      Of spiritous and fiery spume.      --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spume \Spume\, v. i. [imp. & p. p. {Spumed} (sp[=u]md); p. pr. &
   vb. n. {Spuming}.] [L. spumare.]
   To froth; to foam.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spume
   n 1: foam or froth on the sea
   v 1: make froth or foam and become bubbly; "The river foamed"
      [syn: {froth}, {spume}, {suds}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top