ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bubbly

B AH1 B L IY0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bubbly-, *bubbly*, bubb
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bubbly[ADV] เป็นฟอง, Syn. frothy, foamy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bubbly(บลับ'ลี) adj. เป็นฟอง,เต็มไปด้วยฟอง n. เหล้าแชมเปญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- She's so vivacious and bubbly and fun.-หล่อนดูสนุกสนาน ร่าเริง แล้วก็แจ่มใสดีนะ Hope Springs (2003)
It is Christmas Eve, and we are going to sit out on that patio gonna make ourselves a little fire, pop some bubbly and we are gonna celebrate being young and being alive.นี่คริสต์มาสอีฟ เราจะออกไปนั่งที่ระเบียง ก่อกองไฟ เปิดแชมเปญ ฉลองความเป็นหนุ่มสาวและชีวิตที่ยังมีอยู่ The Holiday (2006)
Champagne. Bubbly goodness...แชมเปญ ฟองเต็มไปหมด I Love You, Beth Cooper (2009)
But let's not break out the bubbly just yet.ฉันจะยังไม่ทำลายช่วงเวลาดีๆนี้ก่อนหรอก In the Realm of the Basses (2009)
A little bubbly for you.ฟองนิดหน่อย สำหรับคุณ Chuck Versus the Final Exam (2010)
I'm feeling more like a bubble bath and bubbly tonight.ฉันรู้สึกเหมือน อยากจะอาบน้ำในอ่างคืนนี้ The Undergraduates (2010)
I bought bubbly water.ฉันเอาโซดาไปให้เธอด้วยนะ Episode #1.13 (2010)
Bubbly water.ดื่มนี่ Episode #1.10 (2010)
Some bubbly water will keep her spirits up.มิโฮน่าจะดื่มน้ำก่อนเริ่มถ่ายทำนะ Episode #1.10 (2010)
You know, like how I like meat, bubbly water, and beer.เช่น ฉันชอบเนื้อ,ฟองสบู่ และเบียร์ Episode #1.7 (2010)
I'll get some bubbly water to help calm you down.โอเค ฉันจะช่วยไม่ให้เธอตื่นเต้น ฉันจะไปเอาโซดามาให้ Episode #1.6 (2010)
I've eaten some meat, so now I need to drink bubbly water.กินเนื้อไปตั้งเยอะ น่าจะหาน้ำโซดาล้างปากสักหน่อย Episode #1.5 (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
BUBBLY B AH1 B L IY0
BUBBLY B AH1 B AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bubbly (n) bˈʌbliː (b uh1 b l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bubbly \Bub"bly\, a.
   Abounding in bubbles; bubbling. --Nash.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bubbly
   adj 1: emitting or filled with bubbles as from carbonation or
       fermentation; "bubbling champagne"; "foamy (or frothy)
       beer" [syn: {bubbling}, {bubbly}, {foaming}, {foamy},
       {frothy}, {effervescing}, {spumy}]
   2: full of or showing high spirits; "bright bubbly children"; "a
     bubbly personality"
   n 1: a white sparkling wine either produced in Champagne or
      resembling that produced there [syn: {champagne}, {bubbly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top