Search result for

foam

(73 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foam-, *foam*. Possible hiragana form: ふぉあん
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
foam[โฟม] (n ) ฟอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foam    [N] โฟมที่ใช้ในการทำเบาะหรือที่นอน, Syn. foam rubber
foam    [N] สารที่ทำให้เกิดฟองนุ่มๆ ใช้สำหรับล้างหน้า โกนหนวดและดับเพลิง, Syn. cream
foam    [N] ฟอง, See also: พรายฟอง, ฟองเหงื่อ, ฟองน้ำลาย, Syn. froth, bubbles, spume
foam    [VT] ทำให้เกิดฟอง, See also: ปกคลุมด้วยฟอง, Syn. bubble, froth, lather
foam    [VI] เกิดฟอง, See also: เป็นฟอง, Syn. fizz, lather
foam at    [PHRV] มีฟองน้ำลาย (โดยจากโรคลมชัก)
foam up    [PHRV] มีฟองขึ้น, See also: ฟองขึ้นปุดๆ, Syn. fizz up, froth up
foam with    [PHRV] โกรธมาก, Syn. froth with

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foam tabletยาเม็ดฟองฟู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
foamingการเกิดฟอง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foamโฟม [TU Subject Heading]
Foam โฟม
เป็นวัสดุที่ใช้บรรจุหีบห่อในกิจวัตรประจำวัน รวมทั้งภาชนะบรรจุอาหาร และการอุตสาหกรรมการผลิตโฟม มักจะใช้ซีเอฟซีในกระบวนการผลิต โฟมที่ใช้ประโยชน์แล้วเมื่อถูกทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม จะสร้างปัญหาในการเก็บขนและการกำจัด เนื่องจากย่อยสลายได้ยาก แนวทางแก้ไขปัญหากระทำได้โดยลดการใช้โฟม นำกลับมาใช้ใหม่ หรือใช้วัสดุอื่นทดแทนโฟมที่ผลิตในประเทศไทย มี 10 ชนิด คือ โฟมพลาสติก ฟองน้ำบางและโฟมที่ใช้ทำฉนวนกันความร้อน [สิ่งแวดล้อม]
Foamโฟม,ฟอง [การแพทย์]
foamโฟม, ผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดหนึ่ง ภายในเนื้อมีรูพรุนของฟองอากาศอยู่มาก มีน้ำหนักเบา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Foam and Foam Stabilityการทดสอบฟองและเสถียรของฟอง [การแพทย์]
Foam Bathโฟมสำหรับอาบน้ำ [การแพทย์]
Foam Booster Agentsสารเพิ่มฟอง [การแพทย์]
Foam Boostersสารเพิ่มฟอง [การแพทย์]
Foam Cellsโฟมเซลล์ [การแพทย์]
Foam Creamยาชนิดที่เป็นฟองพวกครีม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foamThe breaking waves formed foam.
foamStir the mixture until it foams, then set it aside.
foamThe beer foamed over the top of the glass.
foamThe Sea was white with foam.
foamThe foam vanished in an instant.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foam(โฟม) n. ฟอง,ฟองเหงื่อ,ฟองน้ำลาย,ฟองที่เกิดจากการฉีดเครื่องดับเพลิง,ยางฟองน้ำ,ทะเล. vi. เกิดฟอง,ปล่อยฟอง. -foamingly adv., See also: foamless adj. foamy adj., Syn. froth,effervescence
defoamvt. เอาฟองออก

English-Thai: Nontri Dictionary
foam(n) ฟอง,ฟองน้ำลาย,ฟองเหงื่อ,ฟองคลื่น
foam(vi) เป็นฟอง,เดือด,เกิดฟอง,ปล่อยฟอง
foamy(adj) เต็มไปด้วยฟอง,เป็นฟอง,คล้ายฟอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟอง    [N] bubble, See also: foam, Example: ีถ้าเอียงแก้วหน่อยๆ จะช่วยไม่ให้มีฟองมากเกินไป, Count unit: ฟอง, Thai definition: ต่อมน้ำที่ผุดหรือปุดขึ้นเป็นรูปโป่งๆ อาจเป็นต่อมเดียว หรือรวมกันเป็นแพก็ได้
โฟม [N] foam, Thai definition: เคมีภัณฑ์ลักษณะเป็นฟองเหลว ใช้ประโยชน์ต่างๆ กันตามแต่ชนิด, Notes: (อังกฤษ)
โฟม [N] foam, Example: คนสมัยปัจจุบันนิยมใช้กระดาษและโฟมเป็นฐานในการทำกระทง เพื่อไม่ให้กระทงจมน้ำง่าย, Thai definition: วัตถุสังเคราะห์อย่างหนึ่ง มีความหยุ่นตัวสูง น้ำหนักเบา ใช้กันกระแทกหรือทำกล่องบรรจุภัณฑ์, Notes: (อังกฤษ)
กล่องโฟม    [N] foam box, See also: synthetic container, Example: กล่องโฟมสร้างปัญหาขยะทำให้เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม, Count unit: กล่อง, Thai definition: ภาชนะใส่ของที่ทำมาจากวัสดุสังเคราะห์อย่างหนึ่ง มีความหยุ่นตัวสูงน้ำหนักเบา
ฟองฟอด    [N] foam; froth; lather; spume; suds, See also: bubbles, Example: ถ้าเห็นฟองฟอดแล้วมีกลิ่นด้วยแล้วล่ะก็ แสดงว่าแกงถ้วยนี้บูดแล้วแน่นอน, Thai definition: ฟองที่มีมากเป็นกลุ่มก้อนรวมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือด[v.] (deūat) EN: boil ; froth ; foam   FR: bouillir ; écumer
ฟอง[n.] (føng) EN: bubble ; foam ; scum   FR: bulle [f] ; mousse [f] ; écume [f]
ฟองฟอด[n.] (føngføt) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles   FR: mousse [f] ; écume [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOAM    F OW1 M
FOAMS    F OW1 M Z
FOAMY    F OW1 M IY0
FOAMING    F OW1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foam    (v) (f ou1 m)
foams    (v) (f ou1 m z)
foamy    (j) (f ou1 m ii)
foamed    (v) (f ou1 m d)
foamier    (j) (f ou1 m i@ r)
foaming    (v) (f ou1 m i ng)
foamiest    (j) (f ou1 m i i s t)
foam-rubber    (n) - (f ou1 m - r uh1 b @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schaumgummi {m}foam rubber [Add to Longdo]
Schaumgummi {m}foam rubber; sponge rubber [Add to Longdo]
Schaumstofffilter {m}foam filter [Add to Longdo]
Schaumbad {n} | Schaumbäder {pl}foam bath | foam baths [Add to Longdo]
Schaumlöscher {m} | Schaumlöscher {pl}foam extinguisher | foam extinguishers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶくぶく[, bukubuku] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) bulging; swelling (e.g. with water); loose-fitting or baggy (clothing); (2) bubbling; foaming [Add to Longdo]
ウレタン[, uretan] (n) (1) urethane foam (ger [Add to Longdo]
ウレタンフォーム[, uretanfo-mu] (n) Urethane foam [Add to Longdo]
エバーソフト[, eba-sofuto] (n) foam rubber (from Eversoft (tm)) [Add to Longdo]
クレンジングフォーム[, kurenjingufo-mu] (n) cleansing foam [Add to Longdo]
シェービングフォーム[, shie-bingufo-mu] (n) shaving foam [Add to Longdo]
トロ箱[トロばこ, toro bako] (n) box for shipping seafood (usually made of styrofoam) [Add to Longdo]
フォーム[, fo-mu] (n) (1) foam; (2) form; (P) [Add to Longdo]
フォームラバー[, fo-muraba-] (n) foam rubber [Add to Longdo]
フォアマン[, foaman] (n) foreman; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mò, ㄇㄛˋ, ] foam; suds [Add to Longdo]
泡沫[pào mò, ㄆㄠˋ ㄇㄛˋ, ] foam; (soap) bubble; (economic) bubble [Add to Longdo]
涎沫[xián mò, ㄒㄧㄢˊ ㄇㄛˋ, ] foaming at the mouth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foam \Foam\ (f[=o]m), v. t.
   To cause to foam; as, to foam the goblet; also (with out), to
   throw out with rage or violence, as foam. "Foaming out their
   own shame."                  --Jude 13.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foam \Foam\ (f[=o]m), n. [OE. fam, fom, AS. f[=a]m; akin to OHG.
   & G. feim.]
   The white substance, consisting of an aggregation of bubbles,
   which is formed on the surface of liquids, or in the mouth of
   an animal, by violent agitation or fermentation; froth;
   spume; scum; as, the foam of the sea.
   [1913 Webster]
 
   {Foam cock}, in steam boilers, a cock at the water level, to
    blow off impurities.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foam \Foam\ (f[=o]m), v. i. [imp. & p. p. {Foamed} (f[=o]md); p.
   pr. & vb. n. {Foaming}.] [AS. f[=ae]man. See {Foam}, n.]
   1. To gather foam; to froth; as, the billows foam.
    [1913 Webster]
 
       He foameth, and gnasheth with his teeth. --Mark ix.
                          18.
    [1913 Webster]
 
   2. To form foam, or become filled with foam; -- said of a
    steam boiler when the water is unduly agitated and frothy,
    as because of chemical action.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foam
   n 1: a mass of small bubbles formed in or on a liquid; "the beer
      had a thick head of foam" [syn: {foam}, {froth}]
   2: a lightweight material in cellular form; made by introducing
     gas bubbles during manufacture
   v 1: become bubbly or frothy or foaming; "The boiling soup was
      frothing"; "The river was foaming"; "Sparkling water" [syn:
      {foam}, {froth}, {fizz}, {effervesce}, {sparkle}, {form
      bubbles}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top