ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frothy

F R AO1 TH IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frothy-, *frothy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frothy[ADJ] ซึ่งเป็นฟอง, See also: ซึ่งเต็มไปด้วยฟอง, Syn. bubbly, foamy, lathery
frothy[ADJ] ซึ่งไม่สำคัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frothy(ฟรอธ'ธี) adj. เป็นฟอง,ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว., See also: frothily adv. frothily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
frothy(adj) เป็นฟอง,พล่าม,ไม่มีสาระ,ไม่สำคัญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frothyลักษณะเป็นฟอง [การแพทย์]
Frothy Fluidลักษณะเป็นฟองๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Frothy blood suggests a tracheal hemorrhage and the victim fell to his knees but the drainage from the interior wounds is pooled, not smeared so he must have rolled to his side and the shooter steps forward for the kill shot.เลือดที่เป็นฟองแสดงให้เห็นว่า เกิดการตกเลือดในหลอดลม เหยื่อยังคุกเข่าอยู่... แต่เลือดที่ไหลออกมา จากบาดแผลภายใน... Just Let Go (2011)
It'll be frothy only if you get the right angle ...มันจะเป็นฟองก็ต่อเมื่อ เอียงมุมไปทางขวา... Episode #1.5 (2011)
She's a much more suitable match than the delightful if frothy little confection Ashley Davenport.เธอเหมาะกับลูกมากกว่า แม่ขนมหวานแอชลีย์ ดาเวนพอร์ตนะ Destiny (2012)
Sometimes in life, you're going to have to drink a big, fat, stinking bowl of hot, frothy horse piss!บางครั้งในชีวิตของคุณ จะต้องดื่ม ใหญ่ไขมันชามคาว ร้อนม้าฟองฉี่! Anchorman 2: The Legend Continues (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
FROTHY F R AO1 TH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frothy (j) frˈɒθiː (f r o1 th ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schaumig {adj} | schaumiger | am schaumigstenfrothy | frothier | frothiest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frothy \Froth"y\, a. [Compar. {Frothier}; superl. {Frothiest}.]
   1. Full of foam or froth, or consisting of froth or light
    bubbles; spumous; foamy.
    [1913 Webster]
 
   2. Not firm or solid; soft; unstable. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Of the nature of froth; light; empty; unsubstantial; as, a
    frothy speaker or harangue. --Tillotson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frothy
   adj 1: emitting or filled with bubbles as from carbonation or
       fermentation; "bubbling champagne"; "foamy (or frothy)
       beer" [syn: {bubbling}, {bubbly}, {foaming}, {foamy},
       {frothy}, {effervescing}, {spumy}]
   2: marked by high spirits or excitement; "his fertile
     effervescent mind"; "scintillating personality"; "a row of
     sparkly cheerleaders" [syn: {bubbling}, {effervescent},
     {frothy}, {scintillating}, {sparkly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top