ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unflinching

AH0 N F L IH1 N CH IH0 NG   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unflinching-, *unflinching*, unflinch
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unflinching[ADJ] ซึ่งไม่หวั่นเกรง, See also: ซึ่งมั่นคง, ซึ่งแน่วแน่, Syn. steady, constant, steadfast, unfaltering
unflinchingly[ADV] อย่างไม่หวั่นเกรง
unflinchingness[N] ความไม่หวั่นเกรง

English-Thai: Nontri Dictionary
unflinching(adj) มั่นคง,ยืนหยัด,แน่วแน่

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is overdue, isn't it... that we acknowledge your many accomplishments... your steady faith... and above all... your unflinching loyalty?ที่จะเป็นขุนพลเอก คงไม่สายเกินไปนะ ที่เราจะเห็น ความดีความชอบของเจ้า ศรัทธาที่แกร่ง ความจงรักภักดีอันมั่นคง The Chronicles of Riddick (2004)
Some girls just can't resist my good looks my style and my charm and my unflinching ability to listen to Taylor Swift.แค่สาวๆ พวกนั้นทน ความหล่อของฉันไม่ไหว สไตล์และมีเสน่ห์แบบฉัน และความสามารถแข็งแกร่ง Family Ties (2009)
It'll be swift and unflinching.ซึ่งจะเป็นไปโดยเฉียบพลัน.. และเด็ดขาด Melbourne (2010)
And watched the strength of my brother, unflinching.และเห็นความแข็งแกร่งของพี่ชายข้า ไม่เคยย่อหย่อน Your Highness (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFLINCHING    AH0 N F L IH1 N CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unflinching    (j) ˈʌnflˈɪntʃɪŋ (uh1 n f l i1 n ch i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unflinching \Unflinching\
   See {flinching}.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unflinching \Un*flinch"ing\, a.
   Not flinching or shrinking; unyielding. --
   {Un*flinch"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unflinching
   adj 1: not shrinking from danger [syn: {unblinking},
       {unflinching}, {unintimidated}, {unshrinking}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top