Search result for

fetch

(83 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fetch-, *fetch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fetch[VT] ไปเอามา, See also: รับมา, นำมา, Syn. bring, carry, take, retrieve
fetch[VT] ขาย, See also: จำหน่าย, ขายในราคาหนึ่ง
fetch[VI] ถอนหายใจ, See also: สูดลมหายใจ
fetch[VI] ดึงดูดใจ, See also: จับใจ
fetch[VI] แล่นเรือไปถึง, See also: ไปถึงโดยการแล่นเรือ
fetch[N] การไปเอามา, See also: การรับมา, การนำมา
fetch[N] อุบาย, See also: แผนการ
fetch[N] เขตที่ลมพัดผ่านสะดวก, See also: เขตลมพัดผ่านอย่างไร้สิ่งกีดขวาง
fetch[N] ผี, See also: ปีศาจ, ภูต
fetch in[PHRV] นำเข้าไป, See also: นำกลับเข้าไป, Ant. fetch out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fetch(เฟทชฺ) {fetched,fetching,fetches} vt. ไปเอามา,ไปหยิบมา,เอามา,นำมา,ทำให้มา,ขายได้,ได้, (สูดลมหายใจ) ,ถอนใจ,ทำให้ (ตกลงมา) ,นำกลับ,ทำให้เกิดขึ้น. vi. ไปเอามา,เคลื่อน,แล่นเรือ,เอากลับ. -n. การไปเอามา,อุบาย,แผนการ,เขตลมคลื่น.,ผี, See also: fetch a breat ไปนำมาหมายถึงนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อทำการประมวลผล บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อ (medium) เข้าไปเก็บในหน่วยความจำ
fetching(เฟท'ชิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งดึงดูดใจ., See also: fetchingly adv., Syn. attractive,charming

English-Thai: Nontri Dictionary
fetch(vt) นำมา,ทำให้มา,เอามา,มาถึง(ท่า)
FAR-far-fetched(adj) กว้างขวาง,ลึกซึ้ง,ไกลจากความจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fetchไปนำมา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fetchระยะทางเดินของคลื่น หรือแหล่งกำเนิดคลื่น [อุตุนิยมวิทยา]
fetchfetch, ระยะทางตั้งฉากไกลสุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll fetch the droid.ข้าจะไปช่วยเจ้าดรอยด์นั่นเอง Destroy Malevolence (2008)
I need to fetch more herbs. I'll be back.ผมจะไปเก็บสมุนไพรมาเพิ่ม เดี๋ยวมา Valiant (2008)
Have you still not learned how to dress yourself? You don't have a dog and fetch the stick yourself.แต่งตัวเองเป็นแล้วหรอ เจ้าไม่มีสุนัขทำให้แบบนี้นิเนอะ The Moment of Truth (2008)
I'll go fetch your spare parts.ข้าจะไปหาอะไหล่หน่อย Lair of Grievous (2008)
How much money would each of these fetch?ของพวกนี้ราคาเท่าไหร่? Iljimae (2008)
Bolt, fetch!โบลท์ จัดการที Bolt (2008)
Fetch Mary to me, would you?ตามแมรี่มาหาข้า The Other Boleyn Girl (2008)
Peter, over here. Fetch my lady's leg-warmer.ปีเตอร์ ตรงนี้ เอาที่อุ่นขามาให้ท่านหญิง The Other Boleyn Girl (2008)
You fetch my brother and sister, will you?ตามพี่ชายกับน้องสาวข้าให้ที The Other Boleyn Girl (2008)
Fetch my belongings and bring them to Rochford.ตามคนของข้ามา และนำนี่ไปยังรอชฟอร์ด The Other Boleyn Girl (2008)
The Shadow will be feeding on you and that maid later tonight so rest assured somebody will be back to fetch you.คืนนี้เราจะเอาแกให้เงากิน ต่อด้วยนางคนรับใช้นั่น ดังนั้นก็วางใจเถอะ จะมีคนมาพาแกไปแน่ๆ Inkheart (2008)
He asked me to come fetch you. Let's go together.พ่อบอกให้ฉันมาตามคุณไป เราไปด้วยกันนะ Episode #1.9 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fetchFetch me my hat.
fetchHe fetched a few cushions to prop up her head.
fetchHe fetched some water from the well.
fetchHe trained his dog to fetch the newspaper.
fetchHis ideas never fetched him a nickel.
fetchI left my keys on the table; could you fetch them for me?
fetchPlease fetch me a chair from the next room.
fetchPlease fetch me a piece of paper.
fetchShall I fetch your glasses from the living room, Dad?
fetchThe gesture fetched a laugh from the audience.
fetchThe mother's voice fetched her child.
fetchThe pitiful tale fetched tears from the girl.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ได้ราคา[V] be of good price, See also: fetch a good price, Example: ลำไยปีนี้ขายได้ราคาดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ราคา[v. exp.] (dāi rākhā) EN: get a fair/low price ; be of good price ; fetch a good price   FR: avoir un bon prix
การนำ[n.] (kān nam) EN: bringing ; taking ; carrying ; fetching ; delivery   
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: acrobatic ; far-fetched ; fancy   FR: sophistiqué ; acrobatique (fig.)
นำ[v.] (nam) EN: bring ; take ; fetch ; come with ; carry   FR: amener ; transporter
นำมา[v.] (nam mā) EN: bring ; take ; bear ; fetch   FR: amener ; apporter
ตัก[v.] (tak) EN: fetch ; ladle ; scoop ; dip ; draw ; get   FR: puiser ; vider
ตักน้ำ[v. exp.] (tak nām) EN: fetch water   FR: puiser de l'eau
ตาม[v.] (tām) EN: send for ; fetch   FR: faire venir

CMU English Pronouncing Dictionary
FETCH    F EH1 CH
FETCHED    F EH1 CH T
FETCHES    F EH1 CH AH0 Z
FETCHING    F EH1 CH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fetch    (v) (f e1 ch)
fetched    (v) (f e1 ch t)
fetches    (v) (f e1 ch i z)
fetching    (v) (f e1 ch i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrufzyklus (eines Befehls) {f}fetch cycle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フェッチ[, fecchi] (n,vs) fetch [Add to Longdo]
フェッチサイクル[, fecchisaikuru] (n) {comp} fetch cycle [Add to Longdo]
プリフェッチ[, purifecchi] (n) {comp} prefetch [Add to Longdo]
格納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] (n) {comp} stored message fetching; MS [Add to Longdo]
球拾い[たまひろい, tamahiroi] (n) (1) fetching balls; (2) ball boy [Add to Longdo]
牽強付会[けんきょうふかい, kenkyoufukai] (n,adj-no) farfetched (argument, opinion); forced (sense, view); strained (interpretation); distorted [Add to Longdo]
参照アクセス[さんしょうアクセス, sanshou akusesu] (n) {comp} access; reference; fetch [Add to Longdo]
持って来い;持ってこい[もってこい, mottekoi] (exp,adj-na) (1) (uk) just right; ideal; perfectly suitable; (exp) (2) fetch!; bring me ... [Add to Longdo]
取って参る[とってまいる, tottemairu] (v5r) (hum) to fetch (something) [Add to Longdo]
取って来る;取ってくる[とってくる, tottekuru] (vk) to fetch; to go and get [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フェッチ[ふぇっち, fecchi] fetch (vs) [Add to Longdo]
フェッチサイクル[ふぇっちさいくる, fecchisaikuru] fetch cycle [Add to Longdo]
格納メッセージ取出し[かくのうメッセージとりだし, kakunou messe-ji toridashi] stored message fetching, MS [Add to Longdo]
参照アクセス[さんしょうアクセス, sanshou akusesu] access, reference, fetch [Add to Longdo]
取り出し制限[とりだしせいげん, toridashiseigen] fetch-restrictions [Add to Longdo]
取り出し抽象操作[とりだしちゅうしょうそうさ, toridashichuushousousa] fetch abstract-operation [Add to Longdo]
取り出す[とりだす, toridasu] to fetch, to retrieve [Add to Longdo]
先取り[さきどり, sakidori] prefetch (vs) [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something) [Add to Longdo]
命令取り出しサイクル[めいれいとりだしサイクル, meireitoridashi saikuru] fetch cycle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fetch \fetch\, v. i.
   To bring one's self; to make headway; to veer; as, to fetch
   about; to fetch to windward. --Totten.
   [1913 Webster]
 
   {To fetch away} (Naut.), to break loose; to roll or slide to
    leeward.
 
   {To fetch and carry}, to serve obsequiously, like a trained
    spaniel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fetch \Fetch\ (f[e^]ch; 224), v. t. [imp. & p. p. {Fetched} 2;
   p. pr. & vb. n.. {Fetching}.] [OE. fecchen, AS. feccan, perh.
   the same word as fetian; or cf. facian to wish to get,
   OFries. faka to prepare. [root]77. Cf. {Fet}, v. t.]
   1. To bear toward the person speaking, or the person or thing
    from whose point of view the action is contemplated; to go
    and bring; to get.
    [1913 Webster]
 
       Time will run back and fetch the age of gold.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He called to her, and said, Fetch me, I pray thee, a
       little water in a vessel, that I may drink. And as
       she was going to fetch it he called to her, and
       said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in
       thine hand.              --1 Kings
                          xvii. 11, 12.
    [1913 Webster]
 
   2. To obtain as price or equivalent; to sell for.
    [1913 Webster]
 
       Our native horses were held in small esteem, and
       fetched low prices.          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To recall from a swoon; to revive; -- sometimes with to;
    as, to fetch a man to.
    [1913 Webster]
 
       Fetching men again when they swoon.  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To reduce; to throw.
    [1913 Webster]
 
       The sudden trip in wrestling that fetches a man to
       the ground.              --South.
    [1913 Webster]
 
   5. To bring to accomplishment; to achieve; to make; to
    perform, with certain objects; as, to fetch a compass; to
    fetch a leap; to fetch a sigh.
    [1913 Webster]
 
       I'll fetch a turn about the garden.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He fetches his blow quick and sure.  --South.
    [1913 Webster]
 
   6. To bring or get within reach by going; to reach; to arrive
    at; to attain; to reach by sailing.
    [1913 Webster]
 
       Meantine flew our ships, and straight we fetched
       The siren's isle.           --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   7. To cause to come; to bring to a particular state.
    [1913 Webster]
 
       They could n't fetch the butter in the churn. --W.
                          Barnes.
    [1913 Webster]
 
   {To fetch a compass} (Naut.), to make a circuit; to take a
    circuitous route going to a place.
 
   {To fetch a pump}, to make it draw water by pouring water
    into the top and working the handle.
 
   {To fetch headway} or {To fetch sternway} (Naut.), to move
    ahead or astern.
 
   {To fetch out}, to develop. "The skill of the polisher
    fetches out the colors [of marble]" --Addison.
 
   {To fetch up}.
    (a) To overtake. [Obs.] "Says [the hare], I can fetch up
      the tortoise when I please." --L'Estrange.
    (b) To stop suddenly.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fetch \Fetch\, n.
   1. A stratagem by which a thing is indirectly brought to
    pass, or by which one thing seems intended and another is
    done; a trick; an artifice.
    [1913 Webster]
 
       Every little fetch of wit and criticism. --South.
    [1913 Webster]
 
   2. The apparation of a living person; a wraith.
    [1913 Webster]
 
       The very fetch and ghost of Mrs. Gamp. --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   3. The unobstructed region of the ocean over which the wind
    blows to generate waves.
    [RDH]
 
   4. Hence: The length of such a region.
    [RDH]
 
   {Fetch candle}, a light seen at night, superstitiously
    believed to portend a person's death.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fetch
   n 1: the action of fetching
   v 1: go or come after and bring or take back; "Get me those
      books over there, please"; "Could you bring the wine?";
      "The dog fetched the hat" [syn: {bring}, {get}, {convey},
      {fetch}] [ant: {bear away}, {bear off}, {carry away},
      {carry off}, {take away}]
   2: be sold for a certain price; "The painting brought $10,000";
     "The old print fetched a high price at the auction" [syn:
     {fetch}, {bring in}, {bring}]
   3: take away or remove; "The devil will fetch you!"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top