ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สูดลมหายใจ

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สูดลมหายใจ-, *สูดลมหายใจ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take a deep breath.- สูดลมหายใจลึกๆ Punchline (1988)
A hundred thousand things to see ( -Hold your breath--it gets better!กว่า 100 สิ่งที่ควรพบเห็น สูดลมหายใจ แล้วมันจะดีขึ้น Aladdin (1992)
Inhale from your stomach, not your chestสูดลมหายใจไปที่ท้อง ไม่ใช่หน้าอก Swing Girls (2004)
Come on, Damien, big breath... - Three, two, one...เดเมี่ยน สูดลมหายใจลึกๆ 3, 2, 1... The Omen (2006)
And it's like taking a deep breath and going,เหมือนสูดลมหายใจลึกๆ แล้วก็... An Inconvenient Truth (2006)
Should've taken a deep breath then and dropped it.ไม่ควรสูดลมหายใจแรงๆ แล้วทิ้งมัน The City of Violence (2006)
So we are gonna take a breath... and figure out what our next move is!แล้วเราก็จะ สูดลมหายใจลึกๆ แล้วก็คิด หาสิ่งที่เราจะทำต่อไป The Magnificent Seven (2007)
Breathe through the heats of our desire...สูดลมหายใจผ่านไฟแห่งความปรารถนา Atonement (2007)
Take a sniff, Grimes!สูดลมหายใจ ไกร์ม Chuck Versus Santa Claus (2008)
Let's take a deep breath.มาสูดลมหายใจลึกๆ กันก่อนดีกว่า All in the Family (2008)
You just sit there and breathe.นายต้องนั่ง แล้วสูดลมหายใจลึกๆ The Ruins (2008)
Breathe, Mathias.สูดลมหายใจเข้า แมทเทียส์ The Ruins (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aspirate[VT] สูดลมหายใจเข้า
breathe in[PHRV] สูดอากาศเข้าไป, See also: สูดลมหายใจเข้า
breathe into[PHRV] สูด, See also: สูดลมหายใจเข้า, สูดอากาศ
fetch[VI] ถอนหายใจ, See also: สูดลมหายใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fetch(เฟทชฺ) {fetched,fetching,fetches} vt. ไปเอามา,ไปหยิบมา,เอามา,นำมา,ทำให้มา,ขายได้,ได้, (สูดลมหายใจ) ,ถอนใจ,ทำให้ (ตกลงมา) ,นำกลับ,ทำให้เกิดขึ้น. vi. ไปเอามา,เคลื่อน,แล่นเรือ,เอากลับ. -n. การไปเอามา,อุบาย,แผนการ,เขตลมคลื่น.,ผี, See also: fetch a breat ไปนำมาหมายถึงนำข้อมูลหรือคำสั่งจากหน่วยความจำเข้าไปใส่ไว้ในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพื่อทำการประมวลผล บางทีใช้หมายถึงการโอนย้ายข้อมูลจากสื่อ (medium) เข้าไปเก็บในหน่วยความจำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
inhale[อิน-เฮล] (vt ) สูดลมหายใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top