ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fencing

F EH1 N S IH0 NG   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fencing-, *fencing*, fenc
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fencing[N] การฟันดาบ, See also: การเล่นกระบี่กระบอง, ศิลปะการฟันดาบ
fencing[N] วัสดุสำหรับทำรั้ว
fencing[N] การพูดเลี่ยง, See also: การพูดหลบหลีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fencing(เฟน'ซิง) n. การฟันดาบ,ศิลปะการฟันดาบ,การพูดหลบหลีก,รั้ว,วัสดุสำหรับทำรั้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
fencing(n) การล้อมรั้ว,การพูดหลบหลีก,การฟันดาบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fencingการฟันดาบ [TU Subject Heading]
Fencing coachesผู้ฝึกกีฬาฟันดาบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fencing, fighting, torture, revenge, giants, monsters, chases, escapes, true love, miracles.การประลองดาบ , การต่อสู้ , การทรมาน , การแก้แค้น ยักษ์ , สัตว์ประหลาด , การไล่ล่า การหลบหนี , รักแท้ , และสิ่งมหัศจรรย์ The Princess Bride (1987)
I dedicated my life to the study of fencing.ข้าอุทิศทั้งชีวิตเพื่อเรียนฟันดาบ The Princess Bride (1987)
I notice you don't have a fencing team.ผมเห็นว่าคุณไม่มีทีมฟันดาบ Rushmore (1998)
You write gracefully. Calligraphy is so similar to fencing.คุณเขียนสวย การคัดลายมือ เหมือนการเล่นฟันดาบ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I assume you're late because you've been in a fencing lesson or have you taken up polo again?ผมคิดว่าคุณมาสายเพราะคงมัวแต่กำลังเรียนฟันดาบ.. ไม่ก็เล่นโปโลอยู่? Hothead (2001)
He's a master in judo, aikido and fencing!เขายังเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านยูโด อาคิโด แล้วก็ฟันดาบด้วยนะครับ Crazy First Love (2003)
You were always useless at fencing in school, Tristan.อยู่โรงเรียน นายก็ฟันดาบไม่ได้เรื่องอยู่แล้ว, ทริทตั้น. Stardust (2007)
Coach, he used to be a fencing champion in Korea.โค๊ช หมอนั่นเคยเป็นแชมป์ฟันดาบที่เกาหลีนะ Virgin Snow (2007)
I heard that you used to be a fencing champion in Korea.ได้ยินว่านายเคยเป็นแชมป์ฟันดาบที่เกาหลี Virgin Snow (2007)
Fancy prep schools that teach you how to debate and chess and fencing.หมากรุกแล้วก็ฟันดาบ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Make sure you learn fencing and squash.พยายามหัดเล่นฟันดาบหรือตีสควอชให้เป็น My Sassy Girl (2008)
Fencing"? Fluent in Finnish?ฟันดาบ พุดภาษาฟินแลนด์ได้ดี Confessions of a Shopaholic (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
FENCING    F EH1 N S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fencing    (v) fˈɛnsɪŋ (f e1 n s i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剑术[jiàn shù, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] fencing, #25,448 [Add to Longdo]
击剑[jī jiàn, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ, / ] fencing (sport), #27,448 [Add to Longdo]
围栏[wéi lán, ㄨㄟˊ ㄌㄢˊ, / ] fencing; railings; fence, #29,485 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fechtmeister {m}fencing master [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セイバー(P);セーバー;サーベル;サーブル[, seiba-(P); se-ba-; sa-beru ; sa-buru] (n) (サーブル is usu. in fencing; サーベル in cavalry) sabre (fre [Add to Longdo]
パリー[, pari-] (n) parry (fencing) [Add to Longdo]
フェンシング[, fenshingu] (n) fencing; (P) [Add to Longdo]
フォイル[, foiru] (n) (1) (See ホイル) foil (i.e. aluminum foil); (2) (See フルーレ) foil (in fencing); (3) foil (in Gothic architecture) [Add to Longdo]
フルーレ[, furu-re] (n) foil (fencing) (fre [Add to Longdo]
演武[えんぶ, enbu] (n) military exercises; fencing and judo [Add to Longdo]
牙保[がほ, gaho] (n) brokerage; mediation; fencing (of stolen goods) [Add to Longdo]
系図買い;窩主買い;窩主買(io)[けいずかい, keizukai] (n) (1) (系図買い only) pedigree buying; (2) (See 故買・こばい) fencing stolen goods; fence [Add to Longdo]
撃剣[げきけん, gekiken] (n) fencing; kendo [Add to Longdo]
剣術[けんじゅつ, kenjutsu] (n) fencing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fence \Fence\, v. t. [imp. & p. p. {Fenced} (f[e^]nst); p. pr. &
   vb. n. {Fencing} (f[e^]n"s[i^]ng).]
   1. To fend off danger from; to give security to; to protect;
    to guard.
    [1913 Webster]
 
       To fence my ear against thy sorceries. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To inclose with a fence or other protection; to secure by
    an inclosure.
    [1913 Webster]
 
       O thou wall! . . . dive in the earth,
       And fence not Athens.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A sheepcote fenced about with olive trees. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To fence the tables} (Scot. Church), to make a solemn
    address to those who present themselves to commune at the
    Lord's supper, on the feelings appropriate to the service,
    in order to hinder, so far as possible, those who are
    unworthy from approaching the table. --McCheyne.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fencing \Fen"cing\, n.
   1. The art or practice of attack and defense with the sword,
    esp. with the smallsword. See {Fence}, v. i., 2.
    [1913 Webster]
 
   2. Disputing or debating in a manner resembling the art of
    fencers. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The materials used for building fences. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   4. The act of building a fence.
    [1913 Webster]
 
   5. The aggregate of the fences put up for inclosure or
    protection; as, the fencing of a farm.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fencing
   n 1: a barrier that serves to enclose an area [syn: {fence},
      {fencing}]
   2: material for building fences [syn: {fencing material},
     {fencing}]
   3: the art or sport of fighting with swords (especially the use
     of foils or epees or sabres to score points under a set of
     rules)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top