Search result for

fahren

(52 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fahren-, *fahren*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Fahrenheit[N] การวัดอุณหภูมิแบบฟาห์เรนไฮต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fahrenheit(ฟาร์'เรนไฮทฺ) adj. เกี่ยวกับอุณหภูมิฟาห์เรนไฮท์

English-Thai: Nontri Dictionary
fahrenheit(n) อุณหภูมิฟาเรนไฮท์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fahrenheitองศาฟาเรนไฮต์ [การแพทย์]
Fahrenheitฟาเรนไฮต์, หน่วยของอุณหภูมิสเกลหนึ่ง เป็นหน่วยที่ใช้กันทางประเทศสหรัฐอเมริกา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Actually, the boiling point of water is 212 degrees Fahrenheit... 100 degrees Celsius.จริงๆแล้ว จุดเดือดของน้ำ มันอยู่ 212องศา ฟาเรนไฮ... 100 องศาเศลเซียส I Love You, Beth Cooper (2009)
Uh, it melts at 400 to 700 degrees Fahrenheit-- temperatures easily reached in the fire.ที่ระดับความร้อน 400-700'F อุณหภูมิระดับนั่นอยู่ที่ กองเพลิงนั่นแหละ The Witch in the Wardrobe (2010)
Jeff Steinhauer's recipe for making a sonic black hole begins with a tiny sample of rubidium atoms chilled down to minus-459 degrees fahrenheit.เมื่ออะตอมเป็นจริงไหล เร็วกว่าความเร็วของเสียง แล้วถ้ามีคลื่นเสียง The Riddle of Black Holes (2010)
House fires average approximately 1,200 degrees Fahrenheit.ความร้อนเฉลี่ยโดยประมาณ 1,200องศาฟาเรนไฮน์ The Partners in the Divorce (2012)
♪ 200 degrees, that's why they call me Mr Fahrenheit ♪#ร้อน 200 องศา ใครๆจึง ขนานนามฉันว่านายฟาเรนไฮต์# Diva (2013)
♪ 200 degrees, that's why they call me Mr Fahrenheit ♪#ร้อน 200 องศา ใครๆจึง ขนานนามฉันว่านายฟาเรนไฮต์# Diva (2013)
The average temperature in Chicago in February is 26 degrees Fahrenheit.อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของชิคาโก้ เดือน ก.พ. คือ 26 องศาฟาเรนไฮต์ Route 66 (2013)
You gotta keep it at 186 Fahrenheit.ต้องรักษาอุณหภูมิไว้ที่ 85.6 องศา Live by Night (2016)
-Negative 150 degrees Fahrenheit.-ลบ 150 องศาฟาร์เรนไฮต์ The Day After Tomorrow (2004)
# That's why they call me Mister Fahrenheitให้ห้องสมุดตามคำร้องของคุณ Shaun of the Dead (2004)
#... call me Mister Fahrenheit...ผู้หญิงอิตาเลียนร้องอะไรออกมา Shaun of the Dead (2004)
India didn't get as much attention, but the same year the temperature there went to 122 degrees Fahrenheit.อินเดียไม่ได้รับความสนใจเท่า แต่ในปีเดียวกัน อุณหภูมิที่นั่นขึ้นไป ถึง 122 องศาฟาเรนไฮท์ An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fahrenWater freezes at 32 degrees Fahrenheit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟ.[N] Fahrenheit, See also: F., Fahr., Syn. ฟาเรนไฮต์
องศา[CLAS] Fahrenheit, Syn. องศาฟาเรนไฮต์, Thai definition: หน่วยในการวัดอุณหภูมิตามชนิดของเครื่องวัด, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
องศาฟาเรนไฮต์[n. exp.] (ongsā Fārenhāi) EN: degree Fahrenheit   FR: degré Fahrenheit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAHRENHEIT    F EH1 R AH0 N HH AY2 T
FAHRENKOPF    F AA1 R AH0 N K AA2 P F
FAHRENHEIT'S    F EH1 R AH0 N HH AY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Fahrenheit    (nil) (f a1 r @ n h ai t)

German-Thai: Longdo Dictionary
fahren(vt) |fuhr, hat gefahren, +A| ขับหรือขี่(รถหรือรถจักรยาน) เช่น Er hat das Auto in die Garage gefahren. ซึ่งเท่ากับ Er ist mit dem Auto in die Garage gefahren.
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
skifahren(vi) |fuhr ski, ist skigefahren| เล่นสกี
Gefahren(n) |pl.|, See also: die Gefahr
radfahren(vi) |fuhr rad, ist radgefahren| ขี่จักรยาน
Rad fahren(vt) |fuhr Rad, ist Rad gefahren| ขี่จักรยาน
mit dem Auto fahren(vi) ไปด้วยรถยนต์
Autofahren(n) |das, nur Sing.| การขับรถยนต์
einfahren(vi) |fährt ein, fuhr ein, ist eingefahren| รถไฟหรือเรือกำลังถึงสถานีหรือท่า เช่น Der Zug nach Freiburg fährt in ein paar Minuten ein. รถไฟที่จะไปไฟร์บวร์กกำลังวิ่งเข้ามาในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้
skifahren(vi) |fährt ski, fuhr ski, ist skigefahren| เล่นสกี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahren {n}travel [Add to Longdo]
Fahrendschalter {m}; Katzfahrendschalter {m} [techn.]cross travel limit switch; long travel limit switch [Add to Longdo]
fahren | fahrend | gefahren | du fährst | er/sie fährt | ich/er/sie fuhr | er/sie ist/war gefahren | ich/er/sie führeto drive {drove; driven} | driving | driven | you drive | he/she drives | I/he/she drove | he/she has/had driven | I/he/she would drive [Add to Longdo]
fahren; befahrento navigate [Add to Longdo]
fahrendcarting [Add to Longdo]
fahrendkeeling [Add to Longdo]
Fahren Sie etwas rückwärts!Back up a little! [Add to Longdo]
Fahren Sie langsamer!Slow down! [Add to Longdo]
Fahren Sie nach links!Make a left turn! [Add to Longdo]
Fahren {n} mit hoher Geschwindigkeithigh speed driving [Add to Longdo]
Fahren {n} ohne Luftrunning flat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カ氏;華氏[カし(カ氏);かし(華氏), ka shi ( ka shi ); kashi ( kashi )] (n,adj-no) (See カ氏温度) degrees Fahrenheit [Add to Longdo]
華氏温度;カ氏温度[かしおんど(華氏温度);カしおんど(カ氏温度), kashiondo ( kashi ondo ); ka shiondo ( ka shi ondo )] (n) (See カ氏) Fahrenheit temperature; degrees Fahrenheit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
华氏[Huá shì, ㄏㄨㄚˊ ㄕˋ, / ] Fahrenheit, #54,410 [Add to Longdo]
飞轮海[Fēi lún hǎi, ㄈㄟ ㄌㄨㄣˊ ㄏㄞˇ, / ] Fahrenheit, 1990s Taiwan pop group [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乗せる[のせる, noseru] fahren_lassen, aufnehmen, tragen, jemanden_taeuschen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  fahren [faːrən]
     driven}; navigate; ridden}; ride; to drive {drove; to ride {rode
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top