Search result for

gefahren

(96 entries)
(0.0847 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gefahren-, *gefahren*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gefahren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gefahren*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
[Pyunma] Silver bullets, holy water, garlic, at this point, whatever will put him down is fine by me.Silberkugeln oder Weihwasser... Im Moment wäre mir jede noch so abgefahrene Lösung recht! The Unblessed ()
"Now I know why we have been held back... while all other ships may put to sea. It is because we have evildoers on board.""Ich weiß jetzt, warum wir hier eingeschlossen liegen," "während die anderen Schiffe schon aufs Meer hinausgefahren sind:" Sir Arne's Treasure (1919)
Mr. Krafft recently left in a car to Tiergartenstr. 245.Herr Krafft ist vor kurzem mit dem Automobil zur Tiergartenstr. 245 gefahrenVier um die Frau (1921)
At the end of the hay harvesting, Saint-Luc celebrated the marriage of its mayor.Kaum war das Heu eingefahren, feierte der Dorfvorsteher Hochzeit. Faces of Children (1925)
What's got into you?Was ist denn dir in die Krone gefahrenThe Blue Angel (1930)
They just want to have a little fun.- Ist Reinho)d noch nicht da? - Die Herren sind zusammen weggefahrenBerlin-Alexanderplatz - Die Geschichte Franz Biberkopfs (1931)
Then arabasýyl brought me home.... und dann hat er mich nach Hause gefahrenCity Lights (1931)
Her Highness has arrivedIhre Königliche Hoheit ist soeben vorgefahrenMädchen in Uniform (1931)
And you went there immediately, and you found that Shubin had been murdered?Sie sind sofort zu ihm gefahren und haben ihn ermordet aufgefunden? Mata Hari (1931)
I took the baby for a stroll in the park.Habe das Baby spazieren gefahrenAmerican Madness (1932)
What's got into you?Was ist in Sie gefahrenAmerican Madness (1932)
She's gone to the theater. Don't you know?Sie ist ins Theater gefahrenGrand Hotel (1932)
We were in a motor car, 100 miles an hour, in an airplane.Wir sind Auto gefahren, mit 160 km/h, und geflogen sind wir auch. Grand Hotel (1932)
This is my first time in a canoe since I saw "The American Tragedy."Seit die "Titanic" unterging, bin ich nicht mehr Boot gefahrenHorse Feathers (1932)
What was the matter with using the tender? Tender? I'll say it was.Warum seid ihr nicht mit dem Rettungsboot zurückgefahrenRed Dust (1932)
Have you been motoring on them slippery roads, sir?Sind Sie auf diesen vereisten Straßen gefahrenThe Invisible Man (1933)
Then it pedalled off down the street, all by itself.Dann ist es weggefahren, ganz von alleine. The Invisible Man (1933)
- She came to drive the car.- Sie ist gefahrenThe Invisible Man (1933)
- I'm stuck.- Ich bin festgefahrenThe Song of Songs (1933)
- Stuck?- FestgefahrenThe Song of Songs (1933)
Stuck. - You meanFestgefahrenThe Song of Songs (1933)
This is a book store... and if you don't want to buy a book... then better go back and- and be stuck.Dies ist eine Buchhandlung... und wenn Sie kein Buch kaufen wollen... dann sollten Sie lieber gehen und- festgefahren bleiben. The Song of Songs (1933)
Are you still stuck?Sind Sie noch immer festgefahrenThe Song of Songs (1933)
Well, if she didn't go to the mountains, Mohammed would have to come here.Wäre sie nicht in die Berge gefahren, hätte Mohammed herkommen müssen. Sons of the Desert (1933)
I'm sure glad we didn't go.Bin ich froh, dass wir nicht gefahren sind. Sons of the Desert (1933)
- Can you imagine them going to that convention?- Sie sind also zum Treffen gefahrenSons of the Desert (1933)
- Yes, we thumbed our way.Wir sind per Anhalter hergefahrenSons of the Desert (1933)
I paid for five rides.Ich habe für fünf Fahrten bezahlt und bin nur vier Mal gefahrenLiliom (1934)
A dashing merchant was returning from a market.Vom Jahrmarkt kam ein tollkühner Kaufmann gefahrenHappiness (1935)
If it were not for a hole in his mouth, he would have driven by.Wäre nicht das Loch im Mund, wäre ich vorbeigefahrenHappiness (1935)
- For a public service medal!Sie sind mit dem Sarg Richtung Estaque gefahrenJustin de Marseille (1935)
Perhaps that's what sent me off to sea.Vielleicht bin ich deswegen zur See gefahrenMutiny on the Bounty (1935)
You must know that the Russians have their strongest batteries situated above the valley.Oberhalb von Balaklawa sind die slärksten russischen Batlerien aufgefahrenThe Charge of the Light Brigade (1936)
I must have bumped over a big rock.Ich muss über einen großen Stein gefahren sein. Desire (1936)
I'd have been glad to drive you.Ich hätte Sie gerne gefahrenDesire (1936)
I left her in London with orders to forget where I'd gone.Ich beauftragte sie zu vergessen, wo ich hingefahren bin. Dracula's Daughter (1936)
He went away somewhere in his car.Er ist mit dem Auto weggefahrenDracula's Daughter (1936)
What's he saying? He's gone to the castle.- Er ist zum Schloss gefahrenDracula's Daughter (1936)
- No grass growing under them tires, eh?- Du bist sehr schnell gefahrenFury (1936)
- I drove all night.- Ich bin Tag und Nacht gefahrenFury (1936)
When I think how happy he was when he left here...Er war so glücklich, als er weggefahren ist. Fury (1936)
What's gotten into everybody this morning?Was ist heute in Sie alle gefahrenSwing Time (1936)
My sandwich got into him.Mein Sandwich ist in ihn gefahrenSwing Time (1936)
See, if you tell him the truth. His career goes up in smoke.Ich hab lange nachgedacht, bevor ich nach Dover gefahren bin. The Unguarded Hour (1936)
She might have been in Dover that day ..Dafür gäbe es Dutzende von Gründen. Vielleicht ist sie ins Ausland gefahrenThe Unguarded Hour (1936)
Well, I didn't want to inconvenience Helen so I sent the car home to her.Wo bist du hingefahrenThe Unguarded Hour (1936)
Well, what about Sergeant Burns?Ich bin nicht gefahren. - Sehr eigenartig, wieso? The Unguarded Hour (1936)
The exercise, you know.Ich bin nicht mit dem Lift gefahrenThe Unguarded Hour (1936)
To .. to keep an appointment.Warum sind Sie nach Dover gefahren? Weil ich dort eine Verabredung hatte. The Unguarded Hour (1936)
So you didn't go to Russia after all.Du bist also doch nicht nach Russland gefahrenCamille (1936)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gefahren(n) |pl.|, See also: die Gefahr

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefahr {f} | Gefahren {pl} | außer Gefahr | voller Gefahren; gefahrvoll | Gefahr für Leib und Leben | in Gefahr geraten | ungeacht der Gefahrdanger | dangers | out of danger | fraught with danger | danger for life and limb | to run into danger | reckless of the danger [Add to Longdo]
Gefahr {f} | Gefahren {pl}endangerment | endangerments [Add to Longdo]
Gefahr {f} | Gefahren {pl}jeopardy | jeopardies [Add to Longdo]
Gefahr {f}; Risiko {n} | Gefahren {pl} | etw. auf eigene Gefahr tunperil | perils | to do sth. at one's peril [Add to Longdo]
Gefahrenbereich {m}area of risk [Add to Longdo]
Gefahrenentlüftungstaster {m}danger vent key [Add to Longdo]
Gefahrenhinweise {pl}hazard warnings [Add to Longdo]
Gefahrenklasse {f}danger class [Add to Longdo]
Gefahrensymbole {pl}relevant hazard symbols and warnings [Add to Longdo]
Gefahrenzone {f} | Gefahrenzonen {pl}danger zone | danger zones [Add to Longdo]
Gefahrenzulage {f} | Gefahrenzulagen {pl}danger pay | danger pays [Add to Longdo]
Gesundheitsgefahr {f} | Gesundheitsgefahren {pl}health hazard | health hazards [Add to Longdo]
Lebensgefahr {f} | Lebensgefahren {pl}danger of life | dangers of life [Add to Longdo]
Reifen {m} | Reifen {pl} | platter Reifen | abgefahrener Reifen | abgewerteter Reifen | feinprofilierter Reifen | gewachsener Reifen | M+S-Reifen | nachgeschnittener Reifen | nachschneidbarer Reifen | profilloser Reifen; Reifen ohne Profil | profilloser Reifen | runderneuerter Reifen | schlauchloser Reifen | unvulkanisierter Reifen | verstärkter Reifen | Reifen einer Handelsmarke | Belastung pro Reifen | Reifen für landwirtschaftliche Gerätetyre; tire [Am.] | tyres; tires [Am.] | flat tyre | bald tyre; smooth tyre; worn tyre | downgraded tyre | siped tyre | grown tyre | mud and snow tyre (M+S) | recut tyre; regrooved tyre | regroovable tyre | plain tread tyre; plain tyre; slick tyre | smooth tread tyre (slick) | remoulded tyre; retread tyre | tubeless tyre | green tyre; uncured cover | extra ply tire [Am.]; reinforced tyre | private brand tyre | load per tyre | implement tyre [Add to Longdo]
Schlitten fahren | Schlitten fahrend | Schlitten gefahrento sled; to sledge; to sleigh | sledging | sledged [Add to Longdo]
Schnee {m} | pappiger Schnee | festgefahrener Schneesnow | cloggy snow | packed snow [Add to Longdo]
Treibstoffverbrauch {m} (Anzahl der Meilen, die mit einer Gallone Treibstoff gefahren werden kann)miles per gallon (mpg) [Add to Longdo]
Verdunkelungsgefahr {f} | Verdunkelungsgefahren {pl}danger of collusions | dangers of collusions [Add to Longdo]
aufbrausen; auffahren | aufbrausend; auffahrend | aufgebraust; aufgefahrento flare up; to flare | flaring up | flared up [Add to Longdo]
auffahren | aufgefahrento start up | started up [Add to Longdo]
dazwischen fahren; dazwischen kommen | dazwischenfahrend; dazwischenkommend | dazwischengefahren; dazwischengekommento intervene | intervening | intervened [Add to Longdo]
durchfahren | durchfahrend | durchgefahrento go through | going through | went through [Add to Longdo]
eingefahrendriven into [Add to Longdo]
fahren | fahrend | gefahren | du fährst | er/sie fährt | ich/er/sie fuhr | er/sie ist/war gefahren | ich/er/sie führeto drive {drove; driven} | driving | driven | you drive | he/she drives | I/he/she drove | he/she has/had driven | I/he/she would drive [Add to Longdo]
schnell fahren; rasch fahren; rasen | schnell fahrend; rasch fahrend; rasend | schnell gefahren; rasch gefahren; gerastto speed {sped, speeded; sped, speeded} | speeding | sped; speeded [Add to Longdo]
Rad gefahren; radgefahren [alt]pedaled [Add to Longdo]
festfahren; festfressen; sich verklemmen | festfahrend | festgefahrento get stuck | getting stuck | got stuck [Add to Longdo]
fortfahren; fortsetzen; fortdauern; andauern | fortfahrend; fortsetzend; fortdauernd; andauernd | fortgefahren; fortgesetzt; fortgedauert; angedauert | er/sie fährt fort | ich/er/sie fuhr fort | er/sie ist/war fortgefahrento continue | continuing | continued | he/she continues | I/he/she continued | he/she has/had continued [Add to Longdo]
fortfahren; weitergehen; weitermachen | fortgefahrento proceed | proceeded [Add to Longdo]
gefahrennavigated [Add to Longdo]
mitgefahrengone with [Add to Longdo]
reiten; fahren | reitend; fahrend | geritten; gefahren | er/sie reitet | ich/er/sie ritt | er/sie ist/war gerittento ride {rode; ridden} | riding | ridden | he/she rides | I/he/she rode | he/she has/had ridden [Add to Longdo]
verrückt; abgefahren; exzentrisch {adj} | verrückter | am verrücktestenwacky; whacky | wackier | wackiest [Add to Longdo]
vorbeifahren an | vorbeigefahrento drive past | driven past [Add to Longdo]
vorgefahrendriven up [Add to Longdo]
zurechtweisen; rüffeln; anfahren | zurechtweisend; rüffelnd; anfahrend | zurechtgewiesen; gerüffelt; angefahren | er/sie weist zurecht; er/sie rüffelt | ich/er/sie wies zurecht; ich/er/sie rüffelteto snub | snubbing | snubbed | he/she snubs | I/he/she snubbed [Add to Longdo]
zurückfahren | zurückfahrend | zurückgefahrento drive back | driving back | driven back [Add to Longdo]
Das hat sich so eingefahren. [übtr.]It has just become a habit. [Add to Longdo]
Du bewegst dich auf ausgefahrenen Gleisen.You're in a rut. [Add to Longdo]
Er wurde von einen Wagen angefahren.He was struck by a car. [Add to Longdo]
Was ist in dich gefahren?What's gotten into you? [Add to Longdo]
Versicherung gegen alle GefahrenA.a.r. : against all risks [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Gefahren [gəfaːrən] (n) , pl.
     dangers; endangerments; jeopardies; perils
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  gefahren [gəfaːrən]
     driven; drove; navigated
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top